Zwolnienie lekarskie wystawi asystent

Od 23 października 2018 r. na mocy ustawy z dnia 13 września 2018 r. zmieniającej m.in. ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa1 wystawiający zaświadczenie lekarskie, czyli lekarz, lekarz dentysta, felczer lub starszy felczer, mający utworzony za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych profil informacyjny – może udzielić upoważnienia do wystawienia zaświadczeń lekarskich, w jego imieniu i na podstawie danych dotyczących orzeczonej czasowej niezdolności do pracy zawartych w sporządzonej przez niego dokumentacji medycznej. Upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich można udzielić:
– osobie wykonującej zawód medyczny, tj. osobie uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny,
– osobie wykonującej czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, obowiązanej do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z realizacją zadań.

Takie upoważnienie może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym po upływie tego okresu można udzielać kolejnych upoważnień na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy. Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich może być w każdym czasie cofnięte przez wystawiającego zaświadczenie lekarskie.

Tworzy się Rejestr Asystentów Medycznych, prowadzony w systemie tele­informatycznym, który obejmuje upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich i zawiera dane dotyczące:
– wystawiającego zaświadczenie lekarskie (tj. imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, numer PESEL),
– osoby upoważnionej (imię i nazwisko, numer PESEL, określenie zawodu medycznego, jaki wykonuje i numer prawa wykonywania tego zawodu (jeżeli posiada) lub wskazanie, że jest osobą wykonującą czynności pomocnicze przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych,
– datę, od której upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich ma obowiązywać,
– okres na jaki udzielono upoważnienia,
– datę cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia,
– określenie przyczyny cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia,
– unikatowy identyfikator upoważnienia nadany przez Rejestr Asystentów Medycznych.

W celu udzielenia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich osoba uprawniona do złożenia wniosku o wpis do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w imieniu podmiotu wykonującego działalność, za pośrednictwem Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą otrzymuje uprawnienia w Rejestrze Asystentów Medycznych i zakłada konta:
1) podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
2) osoby, której ma być udzielone upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich,
3) osoby wystawiającej zaświadczenie lekarskie, która może udzielić upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich w swoim imieniu.

Jeżeli w Rejestrze Asystentów Medycznych istnieje już konto to nie zakłada się drugiego konta.
Udzielenie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich następuje przez jego wytworzenie w Rejestrze Asystentów Medycznych przez osobę, której ma być udzielone upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich lub przez podmiot wykonujący działalność leczniczą – za pomocą konta, o którym mowa wyżej, oraz jego podpisanie przez wystawiającego zaświadczenie lekarskie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wystawiający zaświadczenie lekarskie ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów powołanej wyżej ustawy – za skutki nieprawidłowego wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez osobę upoważnioną, o której mowa wyżej – od dnia udzielenia upoważnienia do wystawienia zaświadczeń lekarskich do dnia jego cofnięcia albo wygaśnięcia.
Nowelizacja nadaje uprawnienie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do weryfikowania możliwości udostępniania danej osobie elektronicznego wystawiania zaświadczeń lekarskich.
Alicja Lemieszek
radca prawny LIL

1 Pełna nazwa ustawy brzmi: ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2018 r., poz. 1925)