Z obrad ORL – 14 czerwca 2023 r

Prezes Leszek Buk przedstawił sprawy, którymi od poprzedniego posiedzenia ORL zajmowało się Prezydium :

-zgodnie z uchwałą ORL podjętą 14 grudnia 2022 r. przeprowadzono archiwizację sald składkowych, po których to działaniach w programie FINN widoczne są składki od 2017 roku.

-Departament Nadzoru i Kontroli MZ przeprowadził postępowanie kontrolne w Lubelskiej
Izbie Lekarskiej w zakresie  wykorzystania środków publicznych na realizację umowy o numerze 12/IL/1272/1088/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. – kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

-przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie – na stronie LIL i w sekretariacie dostępne są niezbędne formularze, termin przyjmowania zgłoszeń do 20 czerwca br.,

-podjęto decyzję o dofinansowaniu zakupu biletów dla lekarzy seniorów na  uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

 

Udział w Konferencjach/spotkaniach:

-Konferencja XXIII Lubelskie Spotkania Naukowe organizowane przez I Klinikę Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie – w dniu 25.05.2023 -uczestniczył Prezes Leszek Buk,

-11 Konferencja Symulacji Medycznej i Edukacji dla Studentów i Młodych Lekarzy – MEDIQ2023 – w dniu 24.05.2023 uczestniczył Prezes Leszek Buk,

-32 Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 100-lecie PTD, uroczysta inauguracja Zjazdu – w dniu 31.05.2023 uczestniczył Wiceprezes Grzegorz Pietras.

-udział w posiedzeniach Rad Społecznych – SPSK 1 – Wiceprezes Grzegorz Pietras, MSWiA oraz NFZ LOW – Sekretarz Jacek Szkutnik.

 

W delegaturach

 

Zamość – na terenie delegatury odbył się rajd rowerowy w którym wzięło udział 60 osób.

 

Chełm – 12 czerwca przewodniczący delegatury, dr Godzisz uczestniczył w posiedzeniu rady społecznej szpitala w Chełmie. 19 maja z okazji międzynarodowego dnia pielęgniarek i położnych odbyła się konferencja pt. „Wizerunek Pielęgniarki i Położnej na tle nowych wyzwań w pielęgniarstwie polskim i europejskim”, w obradach uczestniczył przedstawiciel delegatury. 11 czerwca odbył się memoriał im. dr Teresińskiego.

 

Biała Podlaska – dr Barszczewski – dla lekarzy seniorów zorganizowano wycieczkę na Kaszuby, wzięło w niej udział 20 lekarzy a 8 lipca w Czosnówce odbył się pikniku dla lekarzy.

 

Komisje

 

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego – dr Szafrańska-Kocuń – 17 maja odbyło się zebranie otwarte komisji poświęcone współpracy POZ z genetykami.

 

 

Komisja ds. Lekarzy Seniorów – dr  Elżbieta Kuszewska – na zebraniu komisji byli przedstawiciele firmy zajmującej się aparatami słuchowymi. Dr Dura zdała sprawozdanie z prac Komisji Seniorów NRL.

 

Komisja ds. Konkursów – dr Piotr Barszczewski – na bieżąco delegowani są przedstawiciele  do komisji konkursowych na stanowiska pielęgniarek oddziałowych. Odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w Bychawie oraz  posiedzenie  komisji konkursowej na stanowisko zastępcy  dyrektora ds. lecznictwa szpitala w Kraśniku- brak kandydatów na stanowisko.

 

Komisja Kultury – dr Dariusz Hankiewicz – 3 czerwca było kolejne spotkanie z cyklu LLAF – reportaż i kulisy reportażu. 24 czerwca obył się wernisaż wystawy poplenerowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 19 maja zaplanowano kolejny muzyczny piątek z chórem Continuum. 20 maja odbyły się warsztaty fotograficzne dla lekarzy.

 

Komisja Kształcenia Medycznego – dr Monika Bojarska-Łoś –  Komisja skierowała lekarza na roczne przeszkolenie w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu.

Urząd Marszałkowski nadal nie ogłosił przetargu na kursy dla lekarzy stażystów, co zmusiło komisję do odroczenia  terminów zaplanowanych kursów.

Od 1 lipca ruszyła rekrutacja na staż podyplomowy dla lekarzy i lekarzy dentystów – formularze będą  dostępne na stronie LIL.

Zaplanowano kolejne edycje cieszących się dużym zainteresowaniem  kursów z zakresu ratownictwa medycznego -terminy dostępne na stronie internetowej komisji.

Komisja na bieżąco rozpatruje wnioski o dofinansowanie do szkoleń oraz udziału w konferencjach, wpływają dokumenty dotyczące rozliczenia punktów edukacyjnych.

 

Komisja Socjalno-Bytowa – dr Grzegorz Pietras – pozytywnie zaopiniowano 10 wniosków o świadczenie w związku z urodzeniem dziecka. Wpłynęły 34 wnioski o pożyczki, 1 odrzucono z powodu zaległości poręczyciela, 20 czeka na realizację, 13 zrealizowano. 2 wnioski o świadczenia losowe skierowano do uzupełnienia,

 

Komisja Etyki – dr Janusz Dubejko – przewodniczący zachęca do odwiedzenia strony Medycyny Praktycznej gdzie zamieszczone są  ciekawe wykłady z zakresu etyki lekarskiej.

 

Komisja Bioetyczna – Janusz Dubejko – komisja zatwierdza poprawki i zmiany do wcześniej zaopiniowanych projektów badań.

 

Komisja  ds. Wykonywania Zawodu – dr Barbara Hasiec – na wstępie przedstawiła problemy z decyzjami dotyczącymi wydawania PWZ na określony zakres czynności. Prace bieżące komisji skoncentrowane były na realizowaniu zadań ustawowych związanych z przyznawaniem prawa wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzeniem okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz prowadzeniem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez zatwierdzanie wpisów do rejestru, zmian wpisu oraz skreślenia wpisu w tym rejestrze. W trakcie spotkań komisji omawiane były wnioski lekarzy i lekarzy dentystów cudzoziemców posiadających decyzje Ministra Zdrowia dotyczące zgody na wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty na terytorium RP. Komisja prowadziła rozmowy z lekarzami na temat ich doświadczenia zawodowego oraz planów dotyczących pracy w zawodzie na terenie Polski, informowała o tymczasowości tych uprawnień. Komisja zapoznawała się z opiniami jakie wpłynęły do LIL od lekarzy nadzorujących na temat pracy zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, rozpatrywała wnioski lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie przedłużenia terminu ważności prawa wykonywania zawodu , które zostało przyznane na czas określony. Rozpatrzony został jeden wniosek lekarza o uznanie ciągłości zatrudnienia w zawodzie poza granicami kraju. W okresie od ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej komisja wnioskowała do Prezydium ORL w Lublinie o podjęcie uchwał: 1 lekarzowi cudzoziemcowi przyznano prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, 3 lekarzom – w tym dla 1 lekarza cudzoziemca przyznane zostało prawo wykonywania zawodu lekarza po odbytym stażu podyplomowym i zdanym LEK-u, 3 lekarzom i 1 lekarzowi dentyście którzy uzyskali kwalifikacje poza obszarem UE przyznano warunkowe prawo wykonywania zawodu. 1 lekarza przyjęto w poczet członków LIL w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej. Wydano 9 Zarządzeń Prezesa ORL w sprawie skreślenia z listy członków LIL: z powodu przeniesienia się do innej oil – 6 lekarzy, z powodu śmierci – 1 lekarz i 1 lekarz dentysta, z powodu zrzeczenia się prawa – 1 lekarz. Decyzją Przewodniczącej Komisji Wykonywania Zawodu ORL w Lublinie przeniesiono dane lekarzy z archiwum ewidencji do archiwum informatycznego i akt osobowych: z powodu upływu 90 lat od daty urodzenia – 6 lekarzy i 1 lekarza dentystę, z powodu przeniesienia do innej Okręgowej Izby Lekarskiej – 2 lekarzy, z powodu zgonu – 1 lekarz. Wydano 3 zarządzenia w sprawie unieważnienia dokumentu „Prawo wykonywania zawodu” (upływ terminu jego ważności). Przygotowano 3 zaświadczenia związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej. W zakresie prowadzenia Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: podjęto 20 uchwał w sprawie zatwierdzenia wpisu do rejestru, 31 uchwał sprawie wykreślenia wpisu, dokonano zmian wpisu w rejestrze praktyk dla 131 lekarzy/ lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą.

 

Komisja Stomatologiczna – dr Agnieszka Surdyka – 24 maja odbyło się posiedzenie komisji, omawiano temat planowanej konferencji stomatologicznej, zagadnienia związane z zaostrzeniem wytycznych dotyczących sterylizacji oraz sprawy kontraktowania usług stomatologicznych.

 

Komisja Rekreacji i Sportu – dr Jakub Kosikowski – zorganizowano kolejny Piknik Rodzinny dla lekarzy i ich rodzin

 

Podjęto uchwałę w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Programowej Biuletynu MEDICUS na okres IX Kadencji

 

Na wieczny dyżur odeszli:

Dr Darosław Piróg

Dr Riad Haidar

 

Monika Bojarska-Łoś