Wystawia ten, kto leczy

z Małgorzatą Bartoszek,
rzecznik prasową i pełnomocnik ds. kontaktów zewnętrznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
rozmawia Anna Augustowska

  • Wielu lekarzy POZ skarży się, że zgłaszają się do nich pacjenci po wystawienie skierowania do szpitala, odesłani przez lekarzy specjalistów. Czy słusznie?

– Niesłusznie – skierowanie do szpitala może wystawić każdy lekarz, także niebędący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego; zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalista. Pacjent może wtedy wybrać dowolną placówkę na terenie Polski, pod warunkiem, że ma ona umowę z NFZ. Dodam też, że niezasadne jest odsyłanie pacjentów, którzy mają już skierowanie do szpitala – wystawione przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej, by zarejestrowali się ponownie, tym razem w „poradni przyszpitalnej” i tam uzyskali kolejne skierowanie do szpitala. Żaden przepis nie uzależnia zakwalifikowania do leczenia szpitalnego/wpisania na listę oczekujących lub przyjęcia do szpitala od dostarczenia przez pacjenta skierowania z „poradni przyszpitalnej”.

  • Jakie jeszcze sytuacje z odsyłaniem pacjentów nie mają podstaw prawnych?

– Odsyłanie pacjenta, który otrzymał skierowanie do szpitala od lekarza specjalisty, do lekarza rodzinnego w celu wystawienia skierowania na badania. Wystawienie skierowania na wykonanie badań diagnostycznych należy do lekarza wystawiającego skierowanie do szpitala. Zgodnie z przepisami ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej cyt. § 12. ust.1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do dalszego leczenia, dołącza do skierowania:

– kopie wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego o przyczynie skierowania;

– istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

E‑skierowanie nie wymaga dostarczania przez pacjenta. Szpital zobaczy je automatycznie.

  • Kiedy nie musi być wystawiane skierowanie?

– W stanach nagłych, gdy nieudzielenie pomocy medycznej może stanowić przyczynę utraty zdrowia lub życia, świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania. To sytuacje po wypadku, zatruciu, z urazem, kiedy rozpoczął się poród, w sytuacji zagrożenia życia i w sytuacji nagłego pogorszenia się zdrowia.


Przydatne linki:

https://pacjent.gov.pl/artykul/skierowanie‑do‑szpitala

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.1285 z późn. zm.).
  2. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 787 z późn. zm.).