Wszyscy zdecydujemy o naszych finansach

z Barbarą Hasiec,
skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej w LIL,
rozmawia Anna Augustowska

  • Jak wygląda sytuacja finansowa Lubelskiej Izby Lekarskiej? Szaleje inflacja… rosną koszty, zapewne trzeba myśleć o oszczędnościach?

– Sytuacja finansowa Lubelskiej Izby Lekarskiej przedstawia się w miarę dobrze. Realizujemy na bieżąco budżet zgodnie z planem, zatwierdzonym przez Zjazd Lekarzy, który odbył się w tym roku na wiosnę. Jednak należy pamiętać, że budżet musi się zbilansować w ramach roku, biorąc pod uwagę przychody i koszty. Nie możemy oglądać się na nadwyżki z poprzednich lat. Dopiero pod koniec roku widać, jak naprawdę wygląda sytuacja finansowa, ponieważ wtedy mamy w większości zebrane składki członkowskie, nasze główne źródło przychodu, do tego wpływają dotacje z Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego częściowo pokrywające działalność statutową. Za pierwsze półrocze wynik finansowy działalności był ujemny. Zobaczymy, jak wykonanie budżetu i sytuacja finansowa będą się przedstawiały w kolejnych kwartałach. Równocześnie nie jesteśmy odizolowani od świata i ogólna sytuacja ekonomiczna, również u nas jest odczuwalna. Już musieliśmy ograniczyć pewne formy aktywności.

  • Mówi się o konieczności podniesienia składki – aby zapewnić dobre funkcjonowanie Izb. A składki przekładają się na konkretne działania – jakie?

– Osiem lat temu na podstawie uchwały NRL z 2014 roku ustalono wysokość składki obowiązującej lekarza w wysokości 60 zł miesięcznie. Od tego czasu składka nie była podwyższana. Zwolnieni z obowiązku opłacania składki są lekarze, którzy ukończyli 75 lat, lekarze skreśleni z rejestru członków Okręgowej Izby Lekarskiej oraz lekarze, którzy złożyli oświadczenie, że nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyłączeniem emerytury lub renty. Zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje na okres nieosiągania przychodów z wyłączeniem emerytury lub renty i następuje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaszły powyższe okoliczności lub lekarz złożył oświadczenie.

Obecnie mówi się o konieczności podniesienia składki członkowskiej, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Izb. Pragnę przypomnieć, że Izba w pierwszym rzędzie realizuje zadania statutowe. Zajmuje się przyznawaniem PWZ absolwentom oraz, szczególnie w ostatnim czasie, lekarzom z zagranicy. Przechowuje i aktualizuje informacje o wszystkich praktykujących lekarzach i lekarzach dentystach. Sprawuje pieczę nad wykonywaniem zawodu poprzez powołanego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd Lekarski oraz Rzecznika Praw Lekarzy i Komisję Etyki. ORL jest organem rejestrującym i nadzorującym wykonywanie zawodu w formach indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich. Rejestr członków posiadających prawo wykonywania zawodu oraz rejestr praktyk prywatnych związany jest z prowadzeniem archiwum, które w ostatnich latach staje się także cyfrowe, co wymaga dodatkowych nakładów finansowych. ORL zajmuje się kontaktami z regionalnymi władzami, samorządem terytorialnym i instytucjami funkcjonującymi w ochronie zdrowia. Zajmuje się kontaktami między innymi z instytucjami takimi jak NFZ, ZUS, Inspekcja Sanitarna. ORL deleguje przedstawicieli do Rad Społecznych szpitali, Pogotowia Ratunkowego, zespołów i komisji powoływanych przez wojewodę, marszałka województwa, prezydenta miasta, rektora UM

Łatwo wyobrazić sobie, że wiąże się to wszystko z dużym wysiłkiem organizacyjnym i biurowym, a coraz nowsze zadania powodują, że rosną wydatki.

Należy zauważyć, że wzrosły koszty administracyjne funkcjonowania Izby, a czeka nas jeszcze podwyżka cen prądu, ogrzewania, wody itd. Propozycję podwyżki składki członkowskiej wysunęła Naczelna Rada Lekarska, która przez specjalnie powołany zespół ds. analizy wysokości składki członkowskiej zwróciła się do poszczególnych Izb z zapytaniem o kwotę, do jakiej powinna być podniesiona składka członkowska: do 90 zł, 100 zł, czy 120 zł? Tutaj nadmienię, że np. radcy prawni płacą miesięcznie składkę członkowską w kwocie 120 zł.

Oczywiście zebrane składki przekładają się na konkretne działania, zapewniamy kolegom pomoc prawną. Mamy podpisaną umowę z firmą Lex Secure w zakresie opieki prawnej dla wszystkich członków LIL oraz z firmą Wolters Kluwer w zakresie dostępu członków LIL do serwisu Lex Ochrona Zdrowia Optimum. Nawiązaliśmy współpracę z kancelariami adwokackimi, które służą lekarzom pomocą prawną i reprezentują ich w sądzie. Dofinansowujemy kolegom lekarzom szkolenia, konferencje i zjazdy organizowane przez towarzystwa naukowe. Komisja Kształcenia Medycznego organizuje szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, prawa medycznego, orzecznictwa, ratownictwa medycznego.

Komisja Sportu współorganizuje imprezy dla lekarzy, niektóre rangi ogólnopolskiej np. w tenisie stołowym, ziemnym, kolarstwie, strzelectwie myśliwskim, szachach. Organizujemy spływy kajakowe. Dofinansowujemy uczestnictwo członków LIL w imprezach sportowych: pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka nożna. W poprzednich latach lekarze korzystali z kart wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne dofinansowanych przez LIL. Co roku organizowane są pikniki dla lekarzy i ich rodzin. Aktywnie działa Komisja Kultury. W ramach Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” przygotowuje wernisaże, wystawy fotografii i malarstwa naszych kolegów. Organizuje plenery fotografii, konkursy poetycko‑literackie. Przy Izbie działa chór Continuum, który nagrał w ubiegłym roku teledysk. Wydajemy biuletyn Medicus.

Młodzi lekarze organizują pikniki samochodowe, które poza integracją spełniają rolę edukacyjną. Dofinansowujemy szczepienia ochronne dla lekarzy i ich rodzin. W ramach pomocy socjalnej udzielamy jednorazowych zapomóg, świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, nieopodatkowanych pożyczek oraz świadczeń losowych, które wspierają finansowo lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Częściowo refundujemy lekarzom koszty ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego. Zmodernizowaliśmy infrastrukturę Izby oraz siedziby delegatur. Prowadzimy jeszcze inne aktywności na rzecz lekarzy. Działalność Lubelskiej Izby Lekarskiej oceniana jest bardzo wysoko na tle innych Izb, można powiedzieć, że plasujemy się w czołówce działalności na rzecz lekarzy. Dzięki temu, że LIL jest jedną z większych oraz z powodu relatywnie oszczędnej polityki finansowej, duża część składki wraca do naszych członków.

  • Jeśli wzrośnie składka, co Izba zaproponuje lekarzom?

– Podwyżkę składki zaproponowała Naczelna Rada Lekarska. Przypominam, że wszystkie Izby przekazują 15 proc. z uzyskanych składek na rzecz NIL, od stycznia ta kwota będzie wynosiła 10 proc. Na wrześniowym posiedzeniu ORL dyskutowaliśmy na temat wysokości składki, analizowaliśmy sytuację finansową. Z przedstawionych propozycji wybraliśmy kwotę składki w wysokości 100 zł miesięcznie. Natomiast ostateczna decyzja o wysokości składki zapadnie na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, po zebraniu opinii z całego środowiska lekarskiego.

Jeśli zapadnie decyzja o wzroście składki, to zastanowimy się, jak najlepiej wykorzystać to dla środowiska lekarskiego.