Sprawozdanie z rocznej działalności komisji problemowych ORL w 2019 r.

Pełne informacje o działalności komisji ORL zostaną zamieszczone na stronie internetowej Izby.

Komisja Socjalno‑Bytowa  świadczenia socjalne rozpatrzone pozytywnie: 1) z tytułu śmierci lekarza: 33 świadczenia; 2) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka: 190; 3) bezzwrotne zapomogi: 33; 4) fundusz pomocowy: 9 świadczeń; 5) fundusz pożyczkowy: 181 świadczeń.

Komisja Kultury – zorganizowała m.in. 2 Ogólnopolskie Plenery Fotograficzne oraz Ogólnopolski Konkurs Poetycko‑Literacki „Lekarze dzieciom”. W Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” zorganizowano 6 wystaw fotografii. Odbyły się spotkania w: 1) Lubelskiej Lekarskiej Akademii Fotografii (LLAF), 2) w Klubie Globtrotera oraz 2 koncerty z cyklu „Muzyczne piątki u lekarzy”, członkowie komisji wzięli udział w Małym Kongresie Kultury w Płocku, a chór „Continuum” reprezentował LIL w Gdańsku na III Światowym Zjeździe Lekarzy Polskich.

Komisja ds. Konkursów – przedstawiciele LIL brali udział w 65 postępowaniach konkursowych, ale tylko 11 z nich dotyczyło stanowisk lekarskich: 1 na ordynatora oddziału oraz 10 na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych.

Komisja Kształcenia Medycznego – w 2019 r. na staż podyplomowy skierowano: 236 lekarzy do 21 szpitali oraz 59 lekarzy dentystów do 30 jednostek szkoleniowych. Komisja zorganizowała szkolenie w ramach stażu podyplomowego dla 259 lekarzy i lekarzy dentystów. KKM w okresie sprawozdawczym zorganizowała 13 kursów medycznych, skierowanych do lekarzy i lekarzy dentystów, które odbyły się na terenie Lublina i delegatur. W kursach wzięło udział łącznie 702 lekarzy i lekarzy dentystów. Zorganizowano jednolite kursy specjalizacyjne przeznaczone dla lekarzy i lekarzy dentystów, wszystkich specjalności specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji z zakresu zdrowia publicznego oraz prawa medycznego, a także 3 kursy z ratownictwa medycznego. Łącznie przeszkolono 440 lekarzy. Komisja rozpatrzyła 1081 wniosków, które wpłynęły do Systemu Monitorowania Kształcenia.

Komisja Etyki Lekarskiej – program pracy komisji obejmował m.in.: 1) promocja zasad etycznych zgodnych z Kodeksem Etyki Lekarskiej; 2) rozpatrywanie skarg chorych lub ich rodzin na niewłaściwe postępowanie lekarzy oraz 3) skarg lekarzy przeciwko lekarzom. Komisja Etyki rozpatrywała 12 spraw. Większość problemów rozwiązano polubownie, ale 4 z nich zostały przekazane do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ORL w Lublinie.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu – przyznano prawo wykonywania zawodu łącznie 294 lekarzom w celu odbycia stażu podyplomowego oraz prawo wykonywania zawodu, łącznie 265 lekarzom po odbytym stażu podyplomowym. Wpisano na listę członków LIL 33 lekarzy, których przeniesiono z innej izby lekarskiej. Prezydium ORL wyraziło zgodę na udział w konsylium lekarskim i wykonywaniu zabiegów w 5 zdarzeniach medycznych dla lekarzy obywateli: Izraela, Rosji, Niemiec, Włoch i Francji. Skreślono z listy członków LIL 84 lekarzy z powodu zgonu. Wydano 35 zaświadczeń związanych z procedurą uznania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej.

Komisja Stomatologiczna – w 2019 r. odbyła 8 posiedzeń, na których omawiano m.in.: kontraktowania świadczeń stomatologicznych z NFZ, wymogi sanitarno‑epidemiologiczne i procedury obowiązujące gabinety stomatologów. Odbyły się spotkania z dyrekcją LOW NFZ w Lublinie w sprawie kontraktowania świadczeń oraz z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie w sprawie ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów, wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych. Przedstawiciele KS ORL ściśle współpracowali z KS NRL oraz zespołem roboczym KS NRL.

Komisja Rekreacji i Sportu – współorganizowała 5 imprez rangi ogólnopolskiej. Dofinansowano działalność sportową członków LIL w formie lokalnych imprez oraz uczestnictwa członków LIL w 7 imprezach o charakterze mistrzostw Polski. LIL opłaciła w części udział drużyn lekarskich w rozgrywkach ligowych, organizowanych w TKKF w Lublinie. Zorganizowano 6 imprez o charakterze rekreacyjnym, w tym 2 masowe Pikniki Rodzinne: w Malibu w Lublinie oraz Święto Ziemniaka w Panieńszczyźnie. W zajęciach na basenie uczestniczyło 22 lekarzy. Wydano ponad 1600 kart udziału lekarzy uczestniczących w zajęciach na obiektach rekreacyjnych i sportowych.

Komisja Młodych Lekarzy – zorganizowała Piknik Motoryzacyjny, a wspólnie z Komisją ds. Lecznictwa Otwartego opracowała program szczepień ochronnych na 2019 i 2020 rok, dla lekarzy członków LIL oraz ich rodzin.

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego – zorganizowała 12 spotkań, w tym 4 były to spotkania otwarte, tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Omawiano na nich:1) funkcjonowanie SOR‑ów; 2) współpracę lekarzy POZ z lekarzami Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej; 3) problemy rehabilitacji medycznej; 4) tematy związane z lecznictwem uzdrowiskowym.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów – działalność komisji koncentrowała się m.in. na: 1) opiece nad najuboższymi i najbardziej chorymi koleżankami i kolegami; 2) szkoleniu lekarzy seniorów w wystawianiu recept pro auctorepro familiae; 3) wnioskowaniu do ORL o podniesienie gratyfikacji jubileuszowej (90 r.ż.) do kwoty 2 tys. zł; 4) wnioskowaniu do ORL o dofinansowanie, w kwocie 400 zł dla lekarzy korzystających z prywatnych turnusów rehabilitacyjnych, raz na 2 lata; 5) integracji zawodowej poprzez wspólne spędzanie czasu w kinie, teatrze i na wycieczkach; 6) udziale w pożegnaniach zmarłych lekarzy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje ofiarna pracy obojga wiceprzewodniczących komisji: Elżbiety Kuszewskiej i Jana Jabłońskiego oraz Stanisławy Jakubowskiej i Marii Pietras.

(jj)