Refundacja części kosztów szczepień  

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w 2019 r. Prawo do zwrotu części opłaconej kwoty za szczepienia posiadają członkowie LIL, współmałżonkowie i ich małoletnie dzieci. Zwrot części opłaconej kwoty dotyczy wyłącznie szczepień zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych obowiązujących na dany rok kalendarzowy. Zwrot części pieniędzy będzie możliwy wyłącznie na podstawie wniosku członka LIL, złożonego w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r., wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Treść uchway i wniosek do pobrania (pdf) są dostępne na stronie OIL: https://nowa.oil.lublin.pl/news/664

  (jj)