Rada uradzi, komu tytuł przyznać

z prof. Mansurem Rahnama, członkiem Rady Doskonałości Naukowej (RDN), konsultantem krajowym ds. chirurgii stomatologicznej, kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie, rozmawia Jerzy Jakubowicz

  • Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w dniu 27 lutego 2019 r. zgłosił Pana kandydaturę na członka Rady Doskonałości Naukowej (RDN).

– To był dopiero początek dalszego postępowania. Członkiem Rady Doskonałości nie zostaje się z nominacji, ale w wyniku głosowania. Prawo do głosowania mają naukowcy z tytułem profesora i doktora habilitowanego. Głosowanie odbyło się w kwietniu 2019 r., a trwało ponad dwa tygodnie. W skład RDN weszły tylko trzy osoby, które w danej dyscyplinie nauki uzyskały największą liczbę głosów. Jednym spośród ośmiu zespołów RDN jest zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

  • Znalazł się Pan w trójce wybrańców?

– Tak, obok prof. Zbigniewa Gacionga – kardiologa i prof. Adama Dzikiego – chirurga proktologa, na których w tajnym głosowaniu padło najwięcej wskazań spośród 23 kandydatów. Wybór jest dla mnie przede wszystkim zobowiązaniem do jak najlepszego wypełniania powierzonych mi obowiązków, ale i zaszczytem, bo dokonali go wybitni polscy naukowcy, reprezentujący różne gałęzie nauk medycznych. Jestem też pierwszym lekarzem dentystą w Radzie Doskonałości Naukowej. Przez najbliższe 4 lata – bo tyle trwa kadencja – będę reprezentował całe środowisko uczonych, funkcjonujących
w obszarze nauk medycznych, a nie tylko lekarzy dentystów. Sukces ten jest również sukcesem naszego Uniwersytetu Medycznego, któremu tak wiele zawdzięczam.

  • Jakie będą obowiązki Rady Doskonałości Naukowej?

– Rada jest częścią centralnego organu administracji rządowej. Jej pierwsza kadencja rozpoczęła się 1 czerwca br. Do obowiązków członków RDN należeć będzie m.in. rozstrzyganie kwestii spornych w postępowaniach dotyczących obron rozpraw doktorskich, postępowań w sprawach o nadanie tytułu doktora, doktora habilitowanego i profesora; wyznaczanie podmiotów habilitujących; wydawanie rekomendacji dotyczących oceny kompetencji kandydatów na członków komisji habilitacyjnych i recenzentów powoływanych przez RDN oraz powierzanie tych funkcji członkom RDN.

Przed nami wiele problemów do rozwiązania, co jest potrzebne dla dalszego rozwoju polskiej nauki. RDN zastąpiła Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów
i stała się jednym z instytucjonalnych ogniw tak zwanej Konstytucji dla Nauki, przekształcającej w dużej mierze system szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Czy nowe rozwiązania się sprawdzą? Jest na to szansa. Będzie to realne, gdy uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego stanie się naturalną pochodną realizacji najwyższych standardów, jakości badań. Dotychczas nie zawsze proces ten przebiegał bez zakłóceń. Teraz ma się to zmienić, gdyż uprawniona do wyłaniania członków RDN jest blisko 40-tysięczna grupa naukowców, co powinno znaleźć przełożenie w większej dbałości o najwyższe standardy, jakości działalności naukowej, wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora, a tym samym pomóc w dalszym prawidłowym rozwoju kadry naukowej w Polsce.

Prof. Mansur Rahnama w bieżącym roku został powołany na kolejną kadencję na stanowisko konsultanta krajowego ds. chirurgii stomatologicznej.

Został też odznaczony Medalem 450-lecia Unii Lubelskiej, a w 2018 r. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 700-lecia Miasta Lublin.