Psychologia pod rękę z medycyną

z prof. Marzeną Samardakiewicz,
kierownik Katedry i Zakładu Psychologii oraz prodziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska

  • Na tegorocznych maturzystów (i nie tylko) czeka niespodzianka. Jesienią będą mogli rozpocząć studia na kierunku psychologia, który uruchamia Uniwersytet Medyczny w Lublinie. To będzie całkiem inna psychologia niż ta, wykładana na innych uczelniach?

– I tak, i nie. Program studiów (jednolite magisterskie) został przygotowany z myślą o kształceniu kadr psychologicznych, ukierunkowanych na pracę w ochronie zdrowia. Czyli z pacjentami, a także z ich bliskimi. Wsparcie psychologiczne to udowodniona siła i niepodważalna pomoc w odzyskiwaniu zdrowia, szybszej rekonwalescencji i akceptacji swej sytuacji przez chorych i osoby z ich kręgu rodzinnego. Będzie to możliwe dzięki rozbudowanej bazie klinicznej, jaką dysponuje Uniwersytet Medyczny, a także dzięki Centrum Symulacji Medycznej, gdzie będą odbywać się zajęcia.

To nas wyróżnia na tle innych uczelni, kształcących psychologów – mam tu głównie na myśli uniwersytety humanistyczne. Nasi studenci mają zostać specjalistami psychologii medycznej, dlatego już od samego początku będą mieć zajęcia wśród pacjentów szpitali i placówek, należących do uniwersytetu. Ale oczywiście nasz kierunek to nie szkoła zawodowa, więc program studiów obejmuje też szereg przedmiotów z wiedzy ogólnej i czysto psychologicznej: to m.in. psychologia ogólna, psychologia emocji i motywacji, psychologia rozwojowa, filozofia, etyka, antropologia, socjologia medycyny.

  • Studia zakładają ogromną indywidualizację, na czym ma polegać?

– Już od drugiego roku będą wprowadzane przedmioty wybieralne, co pozwoli studentowi samodzielnie kierować swoją edukacją. Student będzie miał do wyboru kilka (5 z 6) różnych seminariów – i w ten sposób planować swoją drogę zawodową. Zapewne będzie mu w tym też pomagała współpraca z powołaną w 2016 roku staraniami uczelni Akademicką Pomocą Psychologiczną i Edukacyjną. To jednostka, która wspiera wszystkich studentów i pracowników uniwersytetu, którzy zmagają się z różnymi problemami i trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym, ale to też miejsce, gdzie studenci psychologii będą mogli zdobywać praktyczne doświadczenie i wykazywać się indywidualną kreatywnością.

  • Podsumujmy: jakie są najważniejsze atuty psychologii na Uniwersytecie Medycznym?

– To oczywiście dostęp do bazy klinicznej; możliwość zajęć w Centrum Symulacji Medycznej i wreszcie nasza kadra doświadczonych klinicystów i dydaktyków. W samych szpitalach klinicznych lubelskiego UM już pracuje ok. 90 psychologów, to oni będą siłą naszej kadry. Kadra to także: 15 profesorów, 10 adiunktów, 26 asystentów, a specjalizacje to m.in. z psychologii klinicznej, psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży, neuro­psychologii, medycyny społecznej, zdrowia publicznego, pediatrii, endokrynologii, chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej, pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologicznego, genetyki klinicznej.

  • Kierunek psychologia na UM w Lublinie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny w konkursie Studia z Przyszłością 2022.

– To prawda, wniosek konkursowy wg komisji nie tylko spełniał kryteria regulaminowe, określone przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, podkreślono też, że kierunek zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, a także ma innowacyjny i nowoczesny program studiów, a koncepcja kształcenia pozostaje spójna z misją i strategią rozwoju uczelni.

Uzyskaliśmy też poparcie prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej, Leszka Buka i działającej przy Urzędzie Miasta w Lublinie organizacji Lubelska Medycyna‑Klaster Usług Medycznych i Pro­zdrowotnych.

  • Ilu szczęśliwców będzie mogło rozpocząć studia?

– Chcemy przyjąć 30 osób. To będzie elitarna grupa, której zapewnimy uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii psychologicznej, niezbędnej do wykonywania zawodu psychologa, szczególnie w szpitalach publicznych i NZOZ‑ach, w instytucjach naukowo‑badawczych i ośrodkach badawczo‑rozwojowych oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz w prowadzeniu praktyki psychologicznej po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji będą mogli poznać szczegóły studiowania psychologii w czasie organizowanych Wirtualnych Dni Otwartych UM – webinarium psychologia, czwartek 12 maja, godz. 17.
A rekrutacja rozpoczyna się już 16 maja 2022 r.