Prezydia i obrady zjazdu teraz on-line

Kiedy z powodu epidemii nie można spotkać się bezpośrednio, ratuje nas Internet. To dzięki telekonferencjom prezydium ORL może pracować bez przeszkód. Członkowie Prezydium, a także ORL mogą więc prowadzić obrady i podejmować uchwały. W takim trybie podjęto m.in. uchwałę o odwołaniu Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów, który miał się odbyć w czerwcu br. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Nałęczowskiej. Uchwalono, że doroczny zjazd odbędzie się 7‑8 maja br., oczywiście na łączach internetowych.

Treść uchwały poniżej.

aa

UCHWAŁA nr 106/2020/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

podjęta w trybie głosowania obiegowego w dniach 16-17 kwietnia 2020 r.
w sprawie

zwołania XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej
oraz podjęcia uchwał w trybie obiegowym

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2019, poz. 965 z późn. zm.) w zw. z art. 14h ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374, 567, 568) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wobec stanu epidemii na terenie całego kraju wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym m.in. ograniczeniem możliwości organizacji kongresów, konferencji, spotkań, zwołuje się XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w dniach 7-8 maja 2020 r. w celu podjęcia uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 2

Traci moc uchwała nr 86/2019/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zwołania XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2020 r.