Prawo na co dzień

Gdy kupimy wadliwe auto

Im młodsi lekarze, tym większa budzi się w nich miłość do ekskluzywnych aut, zwanych „wypasionymi brykami”. Jak się podjedzie pod szpital czterolitrowym fordem mustangiem, to podobno nawet starszyźnie doktorskiej „opada kopara”, a rówieśnikom „skacze gul”. Problem zaczyna się, kiedy nasze, oczywiście używane już przez kilku pasjonatów, auto, w chwili zakupu ma po prostu wady ukryte. Wtedy cała inwestycja w komunikacyjny prestiż staje na głowie. Ale od czego mamy doradców z Lex Secure, którzy o każdej porze doradzają lekarzom i lekarzom dentystom, którzy posiadają ważne prawo wykonywania zawodu i na bieżąco regulują obowiązek płacenia składki.
W przypadku zakupu wadliwego samochodu mają zastosowanie przepisy dot. rękojmi, uregulowane w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którymi sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
Na podstawie przywołanych przepisów kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Wybór czynności, o których mowa powyżej, zależy od woli lekarza. Co więcej, oświadczenia woli dotyczące naprawy, wymiany rzeczy sprzedanej lub odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny powinny zostać skierowane do sprzedawcy listownie za poświadczeniem odbioru. Powyższe może ułatwić przeprowadzenie postępowania dowodowego w ewentualnym procesie sądowym.
W przypadku, gdy lekarz zdecyduje się złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a sprzedawca odmawiać będzie zwrotu pieniędzy lub jeżeli w związku z odmową naprawy samochodu przez sprzedawcę, lekarz będzie zmuszony do samodzielnego poniesienia kosztów naprawy. Celem odzyskania ceny samochodu lub kosztów naprawy, lekarz powinien wówczas wytoczyć przed sąd powszechny powództwo o zapłatę, które należy poprzedzić przedsądowym wezwaniem do zapłaty, skierowanym do sprzedawcy
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
Trzeba podkreślić, że na mocy art. 5562 k.c., jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
Podkreślić należy również, że stosownie do art. 559 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
Należy zwrócić również uwagę na art. 558 k.c., zgodnie z którym strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
Stan techniczny rzeczy (samochodu) w postaci jej (jego) niezdatności do zwykłego użytku (w ogóle lub w określonym zakresie) lub bezwartościowości w znaczeniu funkcjonalnym. Innymi słowy, nabywca samochodu może oczekiwać nie tylko ogólnej sprawności technicznej samochodu, ale także sprawnego normalnego i niezakłóconego funkcjonowania wszystkich jego zespołów i elementów, pozwalających na właściwą i normalną eksploatację samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami techniczno-eksploatacyjnymi.
Zgodnie z art. 568 § 1 k.c., sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
Wybór czynności, o których mowa powyżej, zależy od woli lekarza. Co jednak istotne, oświadczenia woli dotyczące naprawy, wymiany rzeczy sprzedanej lub odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny powinny zostać skierowane do sprzedawcy listownie za poświadczeniem odbioru. Powyższe może ułatwić przeprowadzenie postępowania dowodowego w ewentualnym procesie sądowym.
W przypadku, gdy lekarz zdecyduje się złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a sprzedawca odmawiać będzie zwrotu pieniędzy lub jeżeli w związku z odmową naprawy samochodu przez sprzedawcę, lekarz będzie zmuszony do samodzielnego poniesienia kosztów naprawy.
Opracowanie: ms

Opracowano na postawie opinii
Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski Sp.k. w ramach umowy z Lubelską Izbą Lekarską