O mediacji w sprawach medycznych

16 czerwca br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ogólne dyrektywy ADR a specyfika mediacji medycznych. Do debaty praktyków zaproszony został dr n. med. Marek Domański, mediator Lubelskiej Izby Lekarskiej. Ponadto w konferencji wzięła udział wiceprezes ORL Monika Bojarska-Łoś oraz radczynie prawne LIL.

Uczestnicy panelu eksperckiego dyskutowali o praktycznym zastosowaniu mediacji w rozstrzyganiu sporów pomiędzy pacjentami a lekarzami/placówkami medycznymi, wadach i zaletach profesjonalizacji zawodu mediatora w sprawach medycznych oraz o zmianach w obowiązującym prawie, potrzebnych do usprawnienia procesu mediacji.

Uwagami praktycznymi oraz swoją wiedzą dzielili się Robert Kaszczyszyn, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, Beata Domańska-Momot, pełnomocnik ds. praw pacjenta w SPSK nr 4 w Lublinie oraz adw. Krzysztof Sokołowski. Natomiast prelegenci z Czech, USA, Japonii, i Ukrainy przygotowali wystąpienia na temat zastosowania mediacji w sprawach medycznych w rodzimych porządkach prawnych.

Eksperci wskazywali na bariery utrudniające osiągnięcie porozumienia na drodze polubownej, np. brak umiejętności przyznania się do błędu po stronie lekarza lub silne emocje i poczucie żalu występujące u pacjentów, związane z przerwaniem wskutek niepowodzenia terapeutycznego wyjątkowej relacji pacjent-lekarz. Rozmawiano także o warunkach sprzyjających prowadzeniu mediacji i konieczności stworzenia systemu no fault (możliwości kompensacji szkód poniesionych przez pacjentów bez orzekania o winie medyków).

Głos w dyskusji zabrała wiceprezes ORL Monika Bojarska-Łoś, która zwróciła uwagę na problem pracy lekarzy w obszarze bardzo dużego niezadowolenia pacjentów, podkreśliła kluczową rolę wzajemnego szacunku pomiędzy lekarzami i pacjentami w prawidłowym przebiegu procesu terapeutycznego oraz dostrzegła problem braku szkolenia młodych lekarzy ze sposobu odpowiedniej komunikacji (rozmowy) z pacjentami.

aop