Nowocześnie i innowacyjnie

z prof. dr hab. n. med. Renatą Chałas,
dziekan Wydziału Lekarsko‑Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska

  • Proszę przybliżyć nam miejsce kształcenia przyszłych lekarzy dentystów?

– Wydział Lekarsko‑Dentystyczny w nowej odsłonie działa od 2020 roku, kiedy to zostałam powołana przez rektora UM w Lublinie prof. dr. hab. Wojciecha Załuskę do pełnienia funkcji dziekana. To nowoczesna i innowacyjna jednostka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z doskonałą kadrą naukową i dydaktyczną, skupiająca jednostki stomatologiczne. Funkcje prodziekanów pełnią prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło‑Kalinowska, dr n. med. Katarzyna Sarna‑Boś, prof. uczelni oraz dr n. med. Jarosław Sobieszczański, prof. uczelni. Kształcenie studentów na wydziale odbywa się na pięciu kierunkach: lekarsko‑dentystycznym – studia jednolite magisterskie, technikach dentystycznych – studia pierwszego stopnia, higienie stomatologicznej – studia pierwszego stopnia, elektroradiologii – studia pierwszego stopnia oraz elektroradiologii – studia drugiego stopnia. Ponadto na wydziale prowadzone są studia jednolite magisterskie na kierunku lekarsko‑dentystycznym w języku angielskim dla obcokrajowców.

  • Jakie są kierunki rozwoju wydziału?

– Głównym celem rozwoju Wydziału Lekarsko‑Dentystycznego jest dążenie do doskonałości w kształceniu studentów na kierunkach medycznych, prowadzenie badań naukowych o wysokim stopniu innowacyjności, szczególnie w edukacji oraz podnoszenie poziomu świadczeń zdrowotnych, zapewniających pełne bezpieczeństwo pacjentom. Na te efekty pracuje cały wydział pod kierunkiem Kolegium Dziekańskiego. W celu realizacji najbardziej ambitnych wyzwań i wsparcia nauczycieli oraz głównych założeń misji wydziału wprowadzony został program ustawicznego rozwoju kadry akademickiej (URSA) oraz ustawiczne doskonalenie programów dydaktycznych i jakości kształcenia zgodnie z najlepszymi i najbardziej aktualnymi standardami edukacji dla zawodów medycznych, jak np. Psychospołeczne Aspekty Stomatologii (PAS). Ponadto w ramach pracy wydziału prowadzone są innowacyjne badania naukowe służące rozwojowi wiedzy medycznej, a zarazem odpowiadające potrzebom zdrowotnym mieszkańców regionu.

  • Jakimi osiągnięciami może pochwalić się wydział?

– Kierunki prowadzone na wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w krajowych rankingach edukacyjnych. Do ostatnich sukcesów możemy zaliczyć m.in.: opublikowany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi wynik Lekarsko‑Dentystycznego Egzaminu Końcowego tzw. LDEK w sesji wiosennej 2022 roku, gdzie wydział uplasował się jako lider (I miejsce) wśród wszystkich uniwersytetów w Polsce kształcących studentów na kierunku lekarsko‑dentystycznym, a tym samym został uzyskany najwyższy wynik w sesji osiągnięty przez naszego absolwenta Huberta Nieściora, czy uzyskanie certyfikatu „Uczelni Liderów 2022” w konkursie wyróżniającym najlepsze polskie uczelnie, które kształcą absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na rynku pracy.  Ponadto uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów wielu prestiżowych konkursów. Do niedawnych sukcesów  możemy zaliczyć m.in.: wygraną absolwenta  Piotra Górki w Międzynarodowym Konkursie Stomatologii Estetycznej „Jules Allemand Trophy” i sukces Mileny Ostrowskiej  studentki czwartego roku kierunku lekarsko‑dentystycznego w VII Edycji Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych Studentów Kierunku Lekarsko-Dentystycznego, które odbyły się w PUM w Szczecinie, czy wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Lekarzy i Studentów Medycyny dla Pauliny Grabowy studentki kierunku lekarsko‑dentystycznego.

  • Czy wydział jest otwarty i gotowy na wyzwania międzynarodowe?

– W codziennej pracy zespołu nauczycieli i studentów nieustannie budowana jest międzynarodowa wspólnota akademicka skupiona na rozwoju edukacji i badań naukowych, służących ochronie zdrowia pacjentów, jak również ustawiczna współpraca z otoczeniem społeczno‑gospodarczym podczas wspólnych inicjatyw tworzonych w ramach Rady Akademickiej Innowacyjności Dentystycznej (RAID). Do najnowszych międzynarodowych osiągnięć w tym obszarze możemy zaliczyć m.in.: członkostwo Wydziału Lekarsko‑Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w prestiżowym towarzystwie edukacyjnym Association for Dental Education in Europe (ADEE), czy organizację Międzynarodowego Sympozjum „Advances in Dental Education during COVID‑19”, która odbyła się 14 grudnia 2021 roku. Ponadto do ostatnich sukcesów na polu współpracy zagranicznej możemy zaliczyć ukazanie się monografii „Essentials of Dental Medicine” pod red. prof. Marina Vodanovica i Kurta W. Alta, w której dwa rozdziały współtworzyły prof. dr hab. n. med. Renata Chałas, dziekan wydziału i prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło‑Kalinowska, prodziekan wydziału. Jednocześnie w tym roku akademickim staż na Wydziale Lekarsko‑Dentystycznym odbyło dwoje lekarzy z Uniwersytetu de Chile w Santiago de Chile, czy też gościł jako Visiting Professor prof. Kaan Orhan, dziekan Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Ankarze, który jest światowej sławy radiologiem stomatologicznym i szczękowo‑twarzowym, co zaowocowało pogłębieniem stałej współpracy. Również w maju 2022 roku gościliśmy prof. Om Prakash Kharbanda, kierownika Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo‑Twarzowej All India Institute of Medical Sciences w New Delhi, który wziął udział w wielu wydarzeniach edukacyjnych w ramach programu Visiting Professors in Lublin. Ponadto na wydziale corocznie gościmy studentów zagranicznych na wymiany w ramach programu Erasmus Plus, a w tym roku po raz pierwszy po dłuższej przerwie udało nam się wypracować nowe umowy i możliwości wyjazdu naszych studentów na studia do Hiszpani, Włoch i na Litwę. Ciężka praca Kolegium Dziekańskiego oraz nauczycieli zaangażowanych w rozwój wydziału przynosi efekty.

  • Jakie są możliwości dodatkowego rozwoju na wydziale?

– Przy Wydziale Lekarsko‑Dentystycznym działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, co umożliwia studentom nie tylko poszerzanie wiedzy czy rozwijanie talentów, ale również udział w innowacyjnych projektach, takich jak „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, wyjazdach badawczych i integracyjnych, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz nawiązywanie ciekawych znajomości. Obecnie na wydziale realizowanych jest wiele projektów, w realizacji których aktywnie uczestniczą oprócz nauczycieli, nasi studenci. To m.in. międzynarodowy projekt edukacyjny „Oral Health Education Program for Visually Impaired Children” finansowany przez Fundusz Wyszehradzki czy też „Aplikacja mobilna Dent‑X – nowoczesna nauka radiologii stomatologicznej i szczękowo‑twarzowej”, projekt współfinansowany przez MEiN. Opinie studentów są ważne na tyle, że posłużyły nauczycielowi wydziału do oceny środowiska edukacyjnego w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN) Miniatura pt. Walidacja ankiet DREEM oraz JHLES – kwestionariuszy służących do oceny środowiska edukacyjnego na kierunkach medycznych”. A ostatnią nowością jest zasilenie naszej kadry przez nauczyciela z drugiej półkuli w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA MEDYK. Ponadto wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program wymiany Erasmus Plus. Ale rozwój wydziału to nie tylko projekty, to także inwestycje, w ramach których możliwości rozwoju nauczycieli i kształcenia studentów znacznie się poszerzają i stanowią interesującą ofertę edukacyjną dla studentów i kadry z całego świata. Wydział Lekarsko‑Dentystyczny jest miejscem, gdzie najnowsze technologie są już obecne w naszym programie: Akademickie Centrum Egzaminów Medycznych, technologie 3D, symulatory haptyczne Simodont, nowoczesne programy komputerowe do analizy ortodontycznej, kamery 4K i wiele innych. Intencją władz jest, aby wspierać nauczycieli tak, aby mogli uzyskać jak najlepsze efekty dydaktyczne.

  • Czy wydział jest obecny w mediach społecznościowych i działa aktywnie na rzecz innych środowisk?

– Zarówno wokół Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a co za tym idzie równocześnie wokół Wydziału Lekarsko‑Dentystycznego prężnie i aktywnie budowana jest społeczność w tzw. social mediach (m.in.: wydziałowy profil na Facebooku i aktualności dedykowane studentom wydziału na stronie internetowej uniwersytetu). Oprócz tego w celu ułatwienia komunikacji studenci wydziału mają możliwość bezpośredniego kontaktu z władzami oraz pracownikami wydziału np. podczas regularnych Dziekańskich Okienek ze Studentami. Ponadto cyklicznie organizowane są Wirtualne Dni Otwarte oraz stacjonarne Dni Otwarte czy Open Week, gdzie nowi studenci mają możliwość zapoznać się ze specyfiką oferowanych kierunków tzw. pigułka na start. Warto dodać, że do najnowszych sukcesów w obszarze optymalizacji komunikacji dla studentów możemy zaliczyć uruchomienie aplikacji FrontDesk, która pomaga w elektronicznym załatwieniu spraw w Dziekanacie Wydziału Lekarsko‑Dentystycznego.

Oprócz codziennej pracy naukowej i dydaktycznej władze oraz zespół wydziału wspierają i włączają się w akcje charytatywne. Do jednych z ostatnich możemy zaliczyć licytację kadra UMLub wspiera WOŚP, mecz piłki siatkowej na rzecz uchodźców z Ukrainy czy zbiórkę artykułów dla mieszkańców Ukrainy, zorganizowaną przy Centrum Symulacji Medycznej UM. Ponadto studenci uczestniczą aktywnie we wszystkich akcjach organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

  • jak wygląda baza lokalowa do realizacji tak ambitnych zamierzeń?

– Główną bazą dydaktyczną dla studentów kierunku lekarsko‑dentystycznego jest nowoczesne, na miarę XXI wieku, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie przy ul. Chodźki 6, otwarte w 2020 r. To tutaj, pod okiem nauczycieli wydziału, studenci mają możliwość zdobycia fundamentalnych teorii i zasad praktyki stomatologicznej, postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia jamy ustnej, edukacji prozdrowotnej oraz rozwiązywania problemów zdrowotnych kierując się dobrem chorego. Nowoczesne kształcenie przyszłych lekarzy dentystów to studia jeszcze bardziej praktyczne, właściwie już od pierwszego roku. Dzięki zaangażowaniu w proces kształcenia, zarówno nauczycieli, jak i studentów następuje także przekazanie umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentami, współpracownikami oraz innymi wykonawcami zawodów medycznych. Baza dla przedmiotów przedklinicznych to Centrum Symulacji Medycznej, w niedalekim sąsiedztwie UCS. I w tej dziedzinie nastąpił niesamowity rozwój w ostatnich dwóch latach, wspomnę tylko o nowoczesnych technikach nauczania z wykorzystaniem wiernej symulacji, symulowanego pacjenta oraz rozwiązań haptycznych z zastosowaniem Simodontów. Ale to już temat na kolejny wywiad…

  • Wydział szybko się rozwija, co w dalej?

– Myślę, że sukcesywnie realizujemy plan zgodny ze strategią i misją uczelni z ogromnym wsparciem prorektora ds. kształcenia i dydaktyki, znakomitą współpracą Kolegium Dziekańskiego oraz zaangażowaniem nauczycieli, którym bardzo dziękuję, nie zapominając, że kształcimy przyszłych lekarzy dentystów, członków samorządu lekarskiego, przez co zależy nam na kontynuacji i zacieśnieniu współpracy z Izbą Lekarską. Zwracamy uwagę nie tylko na wiedzę i umiejętności, ale kładziemy również nacisk na postawy. Umożliwia nam to nowoczesny program tutoringowy wsparcia studenta oraz zmiana w standardach dotycząca rozwoju komunikacji medycznej.

W ramach edukacji na wydziale studenci kierunku lekarsko‑dentystycznego mają możliwość nowoczesnego kształcenia umożliwiającego zdobycie zaawansowanej wiedzy, umiejętności praktycznych, jak również specjalistycznych kompetencji, mających na celu ukierunkowanie na samodzielne doskonalenie się oraz postępowanie zgodnie z zasadami etyki, gwarantującymi profesjonalną i bezpieczną opiekę stomatologiczną.

Moje marzenie? Wykształcić najlepszych lekarzy dentystów.