Młodzi mają wiedzę i talent

z dr hab. n. med. Anną Drelich‑Zbroją,
przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowo‑Szkoleniowej NOMAD – Novel Medical & Diagnostic Procedures w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska

  • Już po raz czwarty w Lublinie odbyła się konferencja naukowa NOMAD, skierowana głównie do studentów i młodych naukowców. Jakie dziedziny medycyny interesują dziś młodych medyków?

– W tym roku mieliśmy rekordową liczbę, bo aż 130, uczestników konferencji NOMAD. Prace studentów i doktorantów prezentowane były zarówno w sesjach ustnych, jak i plakatowej. Tematy wystąpień były bardzo różne, dotyczyły wielu dziedzin medycyny, między innymi immunologii, hematologii, pediatrii, radiologii zabiegowej, czy epidemiologii. Trudno wyodrębnić wiodące zagadnienia, tematy czy dziedzinę, którymi interesują się teraz młodzi naukowcy, ich zainteresowania są bardzo szerokie, jednak większość zaprezentowanych prac – zgodna z tematyką konferencji – dotyczyła nowości w diagnostyce i leczeniu poszczególnych patologii.

  • Które wystąpienia zrobiły największe wrażenie na zebranych?

– Przedstawiono wiele ciekawych i ważnych prac, które w znakomitej większości przygotowane były profesjonalnie z należytą dbałością o wartość merytoryczną i szatę graficzną. Członkowie komisji oceniających prace, prezentowane w poszczególnych sesjach, wielokrotnie gratulowali studentom bardzo dobrych wystąpień, zwracając uwagę na spokojny ton głosu, opanowanie i brak tremy. Podobnie w sesji plakatowej większość prac prezentowała bardzo wysoki poziom merytoryczny i edytorski.

Niewątpliwie bardzo ciekawym elementem szkolenia praktycznego był wykład dr. n. med. Marcina Denkowskiego i mgr. Emila Benedykciuka na temat zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Wydarzenie to zgromadziło wielu słuchaczy, a po wykładzie rozwinęła się długa i ciekawa dyskusja, co dowodzi, że informatycy i lekarze coraz częściej mówią wspólnym językiem.

W tym roku w konferencji wzięła udział dr n. med. Małgorzata Serafin‑Król, przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, uznany nie tylko w Polsce, ale i w Europie autorytet w dziedzinie diagnostyki USG narządu ruchu. Wysłuchaliśmy jej wykładu na temat anatomii USG układu mięśniowo‑szkieletowego, któremu towarzyszył multimedialny pokaz badania USG stawu kolanowego, oglądany nie tylko przez studentów i doktorantów, ale i wielu doświadczonych lekarzy.

  • Od wielu lat prowadzi Pani Studenckie Koło Naukowe działające przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie. Macie Państwo sukcesy – czego dotyczyły?

– Koło rozpoczęło działalność w 2013 roku z inicjatywy studentów i mojej. Od 3 lat współopiekunem koła jest Maryla Kuczyńska, a członkami studenci z III, IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego. Uczestnicy prowadzą tu działalność naukową, popularnonaukową, jak również zdobywają umiejętność samodzielnego wykonywania badań USG, czy interpretacji obrazów tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Dla wielu koleżanek i kolegów z koła indywidualnym, znaczącym sukcesem jest zdobycie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia badania USG jamy brzusznej czy struktur szyi, co jest bardzo przydatne w codziennej praktyce lekarzy wielu specjalności. Poza tym studenci uczą się analizowania materiałów do prac naukowych, opracowań statystycznych, jak również przygotowują streszczenia prac na konferencje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Nasi studenci są autorami lub współautorami ponad 10 pełnotekstowych publikacji. Ich działalność w ramach koła udokumentowana jest ponad stu doniesieniami zjazdowymi w kraju i za granicą, na których ogółem zdobyli m.in. 4 nagrody za I i 10 nagród za II miejsce.

Ponadto 12 razy występowali na kongresach europejskich. Najbardziej aktywni zdobywają stypendia naukowe. Rok temu, podczas 42 Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w Gdańsku, nasze koło zostało uhonorowane nagrodą „Diamentowego Promienia” dla najbardziej aktywnego studenckiego koła radiologicznego w okresie 2016‑2018. Nagroda przyznana została przez Zarząd Główny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. To dla nas ogromne wyróżnienie i sukces na forum ogólnopolskim.


Fot. Iwona Burdzanowska
Fot. Bożena Rożek