LubTech, czyli o e-zdrowiu

O nowych technologiach w e‑zdrowiu rozmawiano 8 września 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, gdzie odbyła się międzynarodowa konferencja dedykowana cyfrowemu zdrowiu – „LubTech‑Digital Health 2021”.

Jak podkreślali organizatorzy wydarzenia, skupieni wokół Klastra Lubelska Medycyna, konferencja była skierowana do szerokiego grona interesariuszy związanych z obszarem e‑zdrowia. Podczas jej trwania zaprezentowano najważniejsze instytucje tworzące system wsparcia dla innowacji w e‑zdrowiu. Konferencja był okazją dla osób zarządzających i innowatorów do poznania instytucji kluczowych dla rozwoju systemu wsparcia w obszarze innowacji w e‑zdrowiu.

W czasie towarzyszących konferencji paneli poruszano m.in. następujące tematy: Innowacje w e‑zdrowiu – trendy, cele, krajowy system wsparcia; Prawne, ekonomiczno‑społeczne i etyczne bariery wdrażania innowacji w obszarze e‑zdrowia oraz Znaczenie europejskich, krajowych i regionalnych ekosystemów innowacji.

Była to pierwsza z cyklu konferencji poświęconych nowym technologiom, która będzie realizowana pod wspólną marką LubTech. W organizację konferencji włączyły się także firmy będące członkami klastra: Netrix Group sp. z o.o., Billennium sp. z o.o., Medisept sp. z o.o., Migam RKPK sp. z o.o. S.K.A.

Konferencja zgromadziła ponad 30 panelistów z Polski, Belgii, Danii i Włoch. Eksperci związani z biznesem i środowiskiem naukowym, przedstawiciele podmiotów leczniczych, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji z otoczenia biznesu debatowali o aktualnych trendach w obszarze e‑zdrowia. Omówiono najważniejsze cele, realizowane i planowane projekty, potencjalne źródła ich finansowania, oraz system wsparcia dla rozwoju innowacji w tym obszarze. Wymiana doświadczeń w środowisku międzynarodowym była również okazją do poszerzenia wiedzy w zakresie prawnych, społecznych i etycznych barier wdrażania innowacji w obszarze e‑zdrowia.

W konferencji uczestniczyło ponad 1100 odbiorców, stacjonarnie i on‑line.

Jednym z patronów medialnych konferencji był Medicus – Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

aa