Kolejka jest stale

5 lat ZOL-u w Abramowicach

– Działamy od 5 lat i tyle też czasu mamy stałą, około 60-osobową, kolejkę oczekujących na wolne miejsce – mówi Maria Dura, która kieruje Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

Abramowicki ZOL ruszył dokładnie 1 lipca 2014 roku. Dysponuje 34 łóżkami (są też dwa dla osób wentylowanych). Zakład mieści się w jasnym, przestronnym pawilonie.

– Placówka umożliwia kontynuację leczenia, opiekę i rehabilitację pacjentom przewlekle chorym oraz tym, którzy zakończyli hospitalizację, ale z uwagi na stan swojego zdrowia i sytuację życiową wymagają dalszego stacjonarnego pobytu pod nadzorem lekarza. Dotyczy to głównie pacjentów z niepełnosprawnością fizyczną oraz tych wszystkich, którzy nie są w stanie zapewnić sobie właściwej opieki i pielęgnacji w środowisku domu i rodziny – wyjaśnia ordynator oddziału Maria Dura. – A takich osób jest coraz więcej i demografia pokazuje, że będzie ich przybywać. Konieczne więc będzie poszerzanie bazy tego typu miejsc, a także zapewnienie kadry medycznej przygotowanej do pracy z tymi osobami.

ZOL zapewnia całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwalają na przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby z dużymi defektami w samoopiece i samopielęgnacji, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, ale wymagają stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacji prowadzonych pod nadzorem lekarza.

– Większość naszych pacjentów to osoby po udarach, często leżące. Drugą grupę stanowią osoby w podeszłym wieku, wymagające stałej opieki. – Staramy się tak zabezpieczać stan, aby ich funkcjonowanie się nie pogarszało – dodaje Dura.

Obok podstawowej opieki, pacjenci korzystają z rehabilitacji przyłóżkowej, a także na sali, gdzie ćwiczą pod okiem rehabilitantów.

Do zakładu może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych. W badaniu funkcjonalnym (wskaźnik Barthel), nie może przekroczyć 40 punktów. O miejsce w placówce nie mogą ubiegać się osoby z chorobą psychiczną, uzależnieniem lub będące w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Anna Augustowska