Informacje

Lekarz się szczepi – LIL dopłaca

Przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot części opłaconej kwoty za szczepienia w roku 2020 zgodnie z uchwałą ORL nr 93/2019/8/R z dn. 4.12.2019 r.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o dofinansowaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom szczepień za rok 2020 poprzez zwrot 90% poniesionych kosztów, do łącznej maksymalnej kwoty 200 zł rocznie na jednego członka LIL.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

–   brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,

–   złożenie odpowiedniego wniosku wraz z zaświadczeniem o szczepieniu w roku 2020 oraz oryginału dokumentu potwierdzającego poniesione koszty szczepienia.

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór wniosku oraz dwa załączniki: ZAŚWIADCZENIE z przeprowadzonego szczepienia i ORYGINAŁ dokumentu potwierdzającego poniesione koszty szczepienia (paragon, rachunek, faktura)!

Wnioski można składać najpóźniej do 31 stycznia 2021 roku w biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur osobiście lub za pośrednictwem poczty. Pokój: 304, tel. 81 536 04 79,
e‑mail: szczepienia@oil.lublin.pl

Szczegóły dotyczące zasad zwrotów za szczepienia znajdą Państwo w uchwale: Uchwała nr 93/2019/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 4 grudnia 2019 r.

Zmiana funkcjonowania Biura LIL ze względu na sytuację epidemiczną

Informujemy, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, w celu zapewnienia ciągłości działania Lubelskiej Izby Lekarskiej, od 22 października 2020 roku do odwołania następuje zmiana sposobu funkcjonowania Biura LIL.

Biuro Lubelskiej Izby Lekarskiej dla interesantów planujących osobiste stawiennictwo będzie czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00 – 14:00 po uprzednim umówieniu wizyty z odpowiednim działem telefonicznie.

Kasa w tym czasie pozostaje zamknięta. Opłaty za składki prosimy uiszczać w formie przelewu bankowego.

Dokumenty w formie papierowej należy składać wyłącznie poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w budynku siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie (parter, przy portierni).

Pracownicy Lubelskiej Izby Lekarskiej dostępni będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 poprzez kontakt telefoniczny oraz e-mailowy: biuro LIL

W związku ze zmianą trybu pracy Biura Lubelskiej Izby Lekarskiej zmianie ulega także sposób składania dokumentów po stażu podyplomowym przez Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

Przyjmowanie wniosków W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty odbywa się na parterze budynku LIL w formie skrzynki podawczej. Komplet dokumentów należy włożyć w kopertę, zakleić kopertę i złożyć w skrzynce podawczej. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje, pomoc w składaniu wniosków można uzyskać drogą telefoniczną lub e-mailową:

Dział Rejestru Lekarzy: telefon: 81 536 04 85/81, e-mail: rejstr.lekarzy@oil.lublin.pl

Dział Praktyk Prywatnych:t telefon: 81 536 04 52/53, e-mail: rejestr.praktyk@oil.lublin.pl

Informujemy, że w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS‑CoV‑2 osoby odwiedzające biuro bądź delegaturę Lubelskiej Izby Lekarskiej będą obsługiwane z zachowaniem poniższych zasad sanitarnych:

 • obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 • każda z osób przychodzących będzie miała przeprowadzony pomiar temperatury przy wejściu do budynku,
 • na terenie biura Lubelskiej Izby Lekarskiej przebywać może jednocześnie 10 osób (z wyłączeniem pracowników),
 • każda osoba po wejściu do biura bądź delegatury zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu,
 • osoby załatwiające sprawę/uczestnicy przesłuchań w Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej/w Kancelarii Okręgowego Sądu Lekarskiego zobowiązani są do oczekiwania na obsługę w wyznaczonych strefach, zachowując bezpieczną odległość od siebie,
 • w przypadku stwierdzenia przez pracownika izby u osoby odwiedzającej biuro lub delegaturę symptomów takich jak: podwyższona temperatura, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu osoba ta może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie biura bądź delegatury.

Ponadto, w dalszym ciągu sprawy można załatwiać telefonicznie oraz mailowo, do czego gorąco zachęcamy. Lista w zakładkach Biuro LIL i Biura w delegaturach

Dnia 24 grudnia br. biuro LIL będzie nieczynne.

• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), fax 81 536-04-7020-079
Lublin, ul. Chmielna 4, biuro@oil.lublin.pl

• sekretariat: 81 536-04-50 (51)

• składki członkowskie: 81 536-04-54, skladki@oil.lublin.pl

• dyrektor biura: 81 536-04-56, 501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl

• rejestr lekarzy: tel./fax 81 536-04-85, 81 536-04-69, rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• rejestr praktyk prywatnych: 81 536-04-53, rejestr.praktyk@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• Komisja Kształcenia Medycznego: 81 536-04-87, 81 536-04-65, fax 81 536-04-78, kkm@oil.lublin.pl

• Komisja ds. Lekarzy Seniorów: 81 536-04-65

• Komisja Stomatologiczna: 81 536-04-87, fax 81 536-04-78, komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl

• Rzecznik Praw Lekarza: Marek Urban tel. 607 504 270, rpl@oil.lublin.pl

• Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia: ks. Wojciech Iwanicki, 663 983 783, wiwanicki@o2.pl

• kancelaria Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 81 536-04-76, rzecznik@oil.lublin.pl

• księgowość: 81 536-04-71, 79 kasa czynna w godzinach pracy LIL

• zwrot składek OC: 81 536-04-71 (Lublin), ubezpieczenia@oil.lublin.pl

• refundacja kosztów szczepień:81 536-04-79 (Lublin), szczepienia@oil.lublin.pl

• kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego: 81 536-04-77, sad@oil.lublin.pl

• biuro prawne: 81 536-04-56, 81 536-04-50 (porady po telefonicznym umówieniu)

• delegatura Biała Podlaska:
tel./fax 83 344-28-87,
Warszawska 14, lok.046, 21-500 Biała Podlaska,
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne:
poniedziałek: 7.30‑16.00,
wtorek: 7.30‑12.30,
środa: 7.30‑12.30 (praca pod telefonem),
czwartek: 7.30‑16 (praca pod telefonem),
piątek: 7.30‑10.30

• delegatura Chełm:
tel./fax 82 564-35-99, 605 502 280
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm,
chelm@oil.lublin.pl
czynne:
wtorek 7.30-12,
środa 7.30-16.30,
czwartek 7.30-14,
poniedziałek i piątek – nieczynne

• delegatura Zamość:
tel. 84 638-46-58,
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość,
zamosc@oil.lublin.pl
czynne:
poniedziałek–piątek 8.30-14.30

mec. Leszek Kubicz
– koordynator Zespołu Radców Prawnych

telefon: 81 53 60 450, 501 935 780
dyżury: poniedziałek 12.00-14.00; wtorek 16.00-17.00,

mec. Aleksandra Otawska-Petkiewicz
telefon: 81 53 60 475
dyżur: czwartek 12.00-15.00,

mec Marlena Woś
telefon: 81 53 60 476
dyżur: środa 10.00-13.00,

mec. Alicja Lemieszek
telefon: 81 53 60 472
dyżur: środa 13.00-14.00.

Ze względu na pandemię porady podczas dyżurów prosimy umawiać telefonicznie.

Godziny przyjęć lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach dotyczących wykonywania zawodu – w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 81 53 60 450

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu wydane w celu odbycia stażu podyplomowego opłaca składkę członkowską w wysokości 10 zł miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat lub został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania składki przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła stosowną uchwałę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.

Składki należy opłacać przelewem na indywidualne konto bankowe lub w kasie LIL.

Numer indywidualnego konta do wpłat składek członkowskich można sprawdzić na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej: http://www.oil.lublin.pl/skladki.html

Informacji dotyczących składek udziela pracownik rejestru składek członkowskich:
tel.: 81 536-04-54,
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

Jednocześnie przypominamy, że korzystanie z wszelkich form działalności Izby, w tym kart BENEFIT SYSTEM oraz dostępu do opieki prawnej LEX SECURE, jest możliwe wyłącznie dla osób systematycznie opłacających składkę członkowską.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2018 poz. 168) nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie lekarskiej obowiązek powiadamiania izby w terminie 30-dniowym o zmianach dotyczących:

 • imienia i nazwiska
 • obywatelstwa
 • posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
 • rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej uzyskania
 • rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
 • rodzaju i daty uzyskania stopnia i tytułu naukowego
 • nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o pracę, świadectwo pracy
 • informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
 • informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej (wykreślania wpisu z ewidencji działalności gospodarczej)
 • informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium RP
 • informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
 • informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
 • informacji o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP
 • informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
 • adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)
 • adresu do korespondencji

Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie:

w kasie LIL – 81 536 04 71

w delegaturach:
Białej Podlaskiej – 83 344 28 87,
Chełmie – 82 564 35 99
Zamościu – 84 638 46 58.

Lublin – 16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
Biała Podlaska – PKO BP 14 1020 1260 0000 0002 0012 1491
Chełm – Pekao S.A. 07 1240 2223 1111 0000 3577 2017
Zamość – PKO BP 90 1020 5356 0000 1202 0005 1532

20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl
www.medicus.lublin.pl

Rada programowa:
Monika Bojarska-Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Ewa Dudko,
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski

Redakcja:
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska, Janka Kowalska

Współpracownicy:
Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz, Wioletta Szafrańska-Kocuń, Irosław Szymański

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.