Grudzień 2019 r.

Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w dniu 3 grudnia 2019 r. przewodniczył Leszek Buk  prezes LIL.

Informacje z działalności delegatur przekazali ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska  21 listopada odprawiona została Msza Św. wypominkowa w intencji zmarłych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pracowników LIL. Jan Hałabuda i Andrzej Barszczewski brali udział w pracy komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej szpitala w Parczewie. Ponad 30 lekarzy uczestniczyło w przedstawieniu musicalu „Upiór w operze” w Operze Podlaskiej.

Delegatura Chełm – przedstawiciele delegatury uczestniczyli w posiedzeniach Rad Społecznych: Stacji Ratownictwa Medycznego, Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie oraz w pracach komisji konkursowej na pielęgniarkę oddziałową Oddziału Neurologicznego. W wieku 60 lat zmarł Marek Szyszkowski, internista, lekarz rodzinny w Rejowcu Fabrycznym.

Delegatura Zamość – w odpowiedzi na wnioski kolegów z delegatury, dotyczące szkoleń, od dyrekcji SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu uzyskano informacje, iż szkolenia tematyczne dla pracowników szpitala będą powiązane z wdrażaniem nowego systemu informatycznego na jego terenie od stycznia 2020 r. Natomiast lekarze prowadzący indywidualne praktyki mogli uczestniczyć w szkoleniach z zakresu e‑recepty, zorganizowanych przez Komisję Kształcenia LIL w grudniu 2019 r. oraz w styczniu 2020 r. na terenie delegatury. W wieku 66 lat zmarł Emil Lipianin, ceniony pediatra, w większości swojej działalności zawodowej związany z Oddziałem Noworodkowym i Pediatrycznym szpitala w Biłgoraju. Pozostanie on w naszej pamięci.

Delegatura Lublin – wyrażono zgodę na zakup pianina elektronicznego oraz stojaka z uchwytem, na potrzeby Komisji Kultury – koszt zakupu sprzętu 7220 zł. Wyrażono zgodę na zorganizowanie spotkania sylwestrowego dla 40 lekarzy seniorów oraz pokrycie kosztów zorganizowania spotkania świątecznego dla 70 osób – lekarzy seniorów i zaproszonych członków Chóru „Continuum”. Dofinansowano w 50 proc. zakup biletów do kina dla lekarzy seniorów. Wyrażono zgodę na zwrot wpisowego za udział lekarzy w Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem i innych zawodach, zgodnie z regulaminem Komisji Rekreacji i Sportu. Podjęto decyzję o przyjęciu oferty Ergo Hestii dotyczącej ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego dla lekarzy na 2020 r. W uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości z ramienia LIL uczestniczyli wiceprezes Jacek Szkutnik i sekretarz Monika Bojarska‑Łoś. Z okazji 20‑lecia powszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych odbyła się jubileuszowa konferencja organizowana przez NFZ LOW, a w panelu dyskusyjnym wziął udział wiceprezes Grzegorz Pietras. 23.11.2019 r. w Zjeździe Sprawozdawczo‑Wyborczym Lubelskiej Izby Aptekarskiej uczestniczył Grzegorz Pietras. 29.11.2019 r. na konferencji zorganizowanej przez WSS w Białej Podlaskiej, pt. „Postępy w leczeniu nowotworów w ostatnim ćwierćwieczu” – Izbę reprezentował Jan Hałabuda.

Komisja Socjalno‑Bytowa – w okresie sprawozdawczym wypłacono 11 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka rodzinie lekarskiej oraz 1 świadczenie pośmiertne z tytułu śmierci lekarza.

Komisja Kultury – 14 grudnia 2019 r. otwarto wystawę i uroczyście wręczono nagrody IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny.

Komisja Stomatologiczna  omawiano problemy związane ze współpracą lekarzy dentystów z NFZ. Analizowano nowe normy prawne pod kątem obowiązków, które z nich wynikają. Zwracano uwagę na warunki ubezpieczenia odpowiedzialności ogólnej lekarzy.

Komisja ds. Seniorów  prowadzone są działania integracyjne, udzielane wsparcie materialne i moralne schorowanym lekarzom. Komisja wystąpiła do ORL w sprawie częściowego finansowania leczenia rehabilitacyjnego

Komisja Wykonywania Zawodu  70 lekarzom i 2 lekarzom dentystom wydano pełne prawo wykonywania zawodu. Wydano 2 zarządzenia w sprawie zakazu wykonywania zawodu, na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Przygotowano 7 zaświadczeń związanych z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE.

Komisja Kształcenia Medycznego  zakończono szkolenie dla 259 osób z zakresu bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego dla lekarzy stażystów rocznika 2018/2019. 28 listopada 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubelskiego, a Lubelską Izbą Lekarską na pokrycie kosztów czynności administracyjnych, niezbędnych do realizacji przez Izbę zadań dotyczących organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zakończony został cykl kursów specjalistycznych w 2019 r. W latach 2018‑2019 przeszkolono 664 osoby. Na bieżąco prowadzony jest rejestr podmiotów kształcących oraz rejestr dofinansowań do szkoleń organizacyjnych przez towarzystwa naukowe. Na stronach internetowych podane są nowe terminy kursów specjalizacyjnych w 2020 r. z: medycyny ratunkowej, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwały: 1) o wyborze oferty Firmy R-ka z dnia 2.12.2019 r. na przygotowanie do druku i druk 9 numerów Medicusa, biuletynu Lubelskiej Izby Lekarskiej w 2020 r.; 2) w sprawie finansowania części opłaconej kwoty za szczepienia, do którego prawo posiadają członkowie LIL, współmałżonkowie oraz dzieci do ukończenia 18 r.ż.; 3) w sprawie finansowania, poprzez zwrot części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie OC na 2020 r. lekarzy nieprowadzących działalności gospodarczej. Częściowe sfinansowanie ubezpieczenia może nastąpić na podstawie wniosku lekarza i lekarza dentysty złożonego w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020; 4) w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC na 2020 r. z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej; 5) podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania części turnusu rehabilitacyjnego (400 zł raz na dwa lata) dla lekarzy seniorów w sanatoriach niepublicznych.

(jj)