Czy lekarz stażysta jest uprawniony do wystawiania recept pro auctore i pro familiae?

Lekarz stażysta jest uprawniony do wystawiania recept po uzgodnieniu z opiekunem treści zawartych w nich informacji. Jednakże, zgodnie ze stanowiskiem ministra zdrowia, przepisy nie przyznają takiego uprawnienia w zakresie recept pro auctore oraz pro familiae.

Komentarz prawniczy:
Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie prawne należy odnieść się do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej jako u.z.l.).
W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 5 ust. 7 u.z.l., w celu odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na czas odbywania tego stażu.
Następnie należy przywołać treść art. 15 ust. 3a u.z.l., który stanowi, iż lekarz odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty, wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej opiekunem.
Z kolei stosownie do ust. 3b pkt 11 niniejszego przepisu, lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30 (obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej), oraz w sytuacji, gdy prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu. Ponadto, ww. przepis stanowi, iż lekarz stażysta jest uprawniony w szczególności do wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z opiekunem treści zawartych w nich informacji.
Odnosząc się do kwestii wystawiania recept pro auctore oraz pro familiae, należy wskazać, że brakuje w tym zakresie jednoznacznych regulacji prawnych. W komunikacie nr 42/2017 dla lekarzy odbywających staż podyplomowy w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ (zamieszczonym na stronie www.nfz-katowice.pl) wskazuje się, że „wprowadzając powyższe uprawnienia ustawodawca nie odniósł się wprost do kwestii uprawnienia lekarzy stażystów do wystawiania recept „pro auctore” oraz „pro familiae”. Na podstawie stanowiska ministra zdrowia z dnia 28 marca 2017 r., należy wskazać, że obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przyznają lekarzom stażystom takiego uprawnienia. Zapisy art. 15 ust. 3a i 3b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wskazują, iż lekarz stażysta jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu i winien odbywać staż podyplomowy pod nadzorem opiekuna. Poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, lekarz stażysta nie może samodzielnie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, zatem nie może posiadać indywidualnie przydzielonych zakresów numerów recept. Lekarz odbywający staż podyplomowy powinien otrzymać zakresy liczb będących unikatowymi numerami identyfikującymi recepty, uzyskane przez świadczeniodawcę, u którego realizowany jest staż, zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (DzU z 2016 r. poz. 62 j.t.) na czas odbywania stażu. Zgodnie z § 5 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 2016 r. poz. 1146 j.t.) świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za ordynowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych świadczeniobiorcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z aktualnym stanem wiedzy medycznej, w tym także za recepty wystawiane przez lekarza stażystę”.
Opracowano na podstawie opinii prawnej dostarczonej przez Lex Secure 24h Opieka Prawna w ramach umowy z Lubelską Izbą Lekarską.
ms