Informacje

Ograniczenia w pracy biura LIL

Od 16 marca br. sekretariat biura Lubelskiej Izby Lekarskiej czynny jest w godz. 10.00‑15.00

Prosimy, aby w najbliższym czasie kontaktować się z sekretariatem biura LIL telefonicznie pod numerem 81 536 04 51 oraz w formie korespondencyjnej (tradycyjnej lub mailowej na adres: sekretariat@oil.lublin.pl

Z pozostałymi działami biura LIL prosimy kontaktować się telefonicznie oraz w formie korespondencyjnej – numery telefonów i adresy poczty elektronicznej zamieszczone są na stronie LIL oraz w Medicusie (na ostatniej stronie).

Adresy do korespondencji i telefony biura LIL oraz delegatur w zakładkach poniżej

Przywrócenie normalnego działania biura zostanie ogłoszone na www.oil.lublin.pl.

Leszek Kubicz dyrektor biura LIL

Zjazd 30 lat po dyplomie

Wydział Lekarski AM w Lublinie, rocznik 1984‑1990

Spotkanie z okazji 30. rocznicy ukończenia studiów. Termin zjazdu: 7 listopada 2020 r. w hotelu Agit, Lublin, Wojciechowska 29.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: zjazd.am@gmail.com, lub do Edyty Rybak (tel. 508 074 969), Tomasza Brody (tel. 501 603 678).

Koszt uczestnictwa: 270 zł, zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 30 września 2020 r.
na konto: 34 2490 0005 0000 4000 5090 0276.

Dalsze informacje na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

Pielgrzymka do Izraela

Zapraszamy na samolotową pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Termin: 3-10.11.2020 r. Cena 1690 PLN + 450 USD.

Współorganizator: Biuro Podróży MATTEO TRAVEL z Rzeszowa.

Szczegółowy program na stronie www.dsz.lublin.pl

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2018 poz. 168) nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w okręgowej izbie lekarskiej obowiązek powiadamiania izby w terminie 30-dniowym o zmianach dotyczących:
• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania zawodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specjalizacji/tytułu specjalisty i daty jej uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
• rodzaju i daty uzyskania stopnia i tytułu naukowego
• nazwy i adresu miejsca pracy, daty podjęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowiska (u każdego pracodawcy), dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu – umowa o pracę, świadectwo pracy
• informacji o prowadzeniu indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej
• informacji o zaprzestaniu prowadzenia indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej (wykreślania wpisu z ewidencji działalności gospodarczej)
• informacji dotyczącej wykonywania zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
• informacji dotyczącej zaprzestania wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium RP
• informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
• informacji o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP
• informacji o emeryturze, rencie, dacie przyznania, nazwy organu wydającego decyzję
• adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, faksu i adresu poczty elektronicznej (o ile posiada)• adresu do korespondencji

Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie:

w kasie LIL – 81 536 04 71

w delegaturach:
Białej Podlaskiej – 83 344 28 87,
Chełmie – 82 564 35 99
Zamościu – 84 638 46 58.

Lublin – 16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
Biała Podlaska – PKO BP 14 1020 1260 0000 0002 0012 1491
Chełm – Pekao S.A. 07 1240 2223 1111 0000 3577 2017
Zamość – PKO BP 90 1020 5356 0000 1202 0005 1532

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu wydane w celu odbycia stażu podyplomowego opłaca składkę członkowską w wysokości 10 zł miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat lub został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania składki przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych. Czasowe zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiągania powyżej opisanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła stosowną uchwałę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.

Składki należy opłacać przelewem na indywidualne konto bankowe lub w kasie LIL.

Numer indywidualnego konta do wpłat składek członkowskich można sprawdzić na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej: http://www.oil.lublin.pl/skladki.html

Informacji dotyczących składek udziela pracownik rejestru składek członkowskich:
tel.: 81 536-04-54,
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

Jednocześnie przypominamy, że korzystanie z wszelkich form działalności Izby, w tym kart BENEFIT SYSTEM oraz dostępu do opieki prawnej LEX SECURE, jest możliwe wyłącznie dla osób systematycznie opłacających składkę członkowską.

• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), fax 81 536-04-7020-079
Lublin, ul. Chmielna 4, biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• sekretariat: 81 536-04-50 (51)

• składki członkowskie: 81 536-04-54, skladki@oil.lublin.pl

• dyrektor biura: 81 536-04-56, 501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl

• rejestr lekarzy: tel./fax 81 536-04-85, 81 536-04-69, rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• rejestr praktyk prywatnych: 81 536-04-53, rejestr.praktyk@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• Komisja Kształcenia Medycznego: 81 536-04-87, 81 536-04-65, fax 81 536-04-78, kkm@oil.lublin.pl

• Komisja ds. Lekarzy Seniorów: 81 536-04-65

• Komisja Stomatologiczna: 81 536-04-87, fax 81 536-04-78, komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl

• Rzecznik Praw Lekarza: Marek Urban tel. 607 504 270, rpl@oil.lublin.pl

• Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia: ks. Wojciech Iwanicki, 663 983 783, wiwanicki@o2.pl

• kancelaria Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 81 536-04-76, rzecznik@oil.lublin.pl

• księgowość: 81 536-04-71, 79 kasa czynna w godzinach pracy LIL

• zwrot składek OC: 81 536-04-71 (Lublin), ubezpieczenia@oil.lublin.pl

• refundacja kosztów szczepień:81 536-04-79 (Lublin), szczepienia@oil.lublin.pl

• kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego: 81 536-04-77, sad@oil.lublin.pl

• biuro prawne: 81 536-04-56, 81 536-04-50 (porady po telefonicznym umówieniu)

• delegatura Biała Podlaska:
tel./fax 83 344-28-87,
Warszawska 14, lok.046, 21-500 Biała Podlaska,
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30-16.00, wtorek–środa: 7.30-12.30, czwartek: 7.30-16.00, piątek: 7.30-10.30

• delegatura Chełm:
tel./fax 82 564-35-99, 605 502 280
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm,
chelm@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek 8-12, wtorek i czwartek 8-14.30, środa 8-11, piątek – nieczynne

• delegatura Zamość:
tel. 84 638-46-58,
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość,
zamosc@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek–piątek 8.30-14.30

mec. Leszek Kubicz – koordynator Zespołu Radców Prawnych
telefon: 81 53 60 450, 501 935 780
dyżury: poniedziałek 12.00-14.00; wtorek 16.00-17.00,

mec. Aleksandra Otawska-Petkiewicz
telefon: 81 53 60 475
dyżur: czwartek 12.00-15.00,

mec Marlena Woś
telefon: 81 53 60 476
dyżur: środa 10.00-13.00,

mec. Alicja Lemieszek
telefon: 81 53 60 472
dyżur: środa 13.00-14.00.

Godziny przyjęć lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach dotyczących wykonywania zawodu – w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 81 53 60 450

20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl
www.medicus.lublin.pl

Rada programowa:
Monika Bojarska-Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Ewa Dudko,
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski

Redakcja:
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska, Danuta Matłaszewska

Współpracownicy:
Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz, Janka Kowalska, Wioletta Szafrańska-Kocuń, Irosław Szymański

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.