Informacja dotycząca sprawozdawczości w 2022 r.

Lubelski Urząd Wojewódzki uprzejmie przypomina o corocznym obowiązku statystycznym wynikającym z art. 30 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2021, poz. 955) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie Programu Badań Statystyki Publicznej na rok 2021 (Dz. U. 2020, poz. 2062 ze zm.).

Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w tym programie.

Dane w postaci elektronicznej po zarejestrowaniu się do portalu sprawozdawczego Centrum e-Zdrowie można wykonać na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

W uzasadnionych przypadkach podmioty zatrudniające mniej niż 5 osób mogą przesłać sprawozdania w postaci papierowej pobierając druki sprawozdawcze ze strony https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/ na adres:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Zdrowia
ul. Spokojna 4
20-914 Lublinie
e-mail: wzd@lublin.uw.gov.pl

Sprawozdania MZ-88 i MZ-89 to sprawozdania kadrowe są obligatoryjne dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz praktyk zawodowych. Sprawozdania z działalności danej jednostki przypisywane są na podstawie kodów resortowych z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz na podstawie ankiety przypisującej sprawozdania, pojawiającej się przy pierwszym logowaniu do systemu (należy ją bezwzględnie wypełnić).

Od roku 2022 obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu jaki mają wpisany w księdze rejestrowej.

Zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Statystyki Centrum e-Zdrowia, dot. wykazywania kadry medycznej w sprawozdaniu MZ-88,  lekarz pracujący sam określa, gdzie jest jego główne miejsce pracy: czy w praktyce, czy w podmiocie.

Rekomendacja CEZ w tym zakresie:
„- jeśli lekarz pracuje na umowę o pracę – powinien być wykazany w kolumnie 1 i 4,
– jeśli lekarz pracuje na kontrakcie tylko w szpitalu i nie udziela świadczeń nigdzie indziej, wówczas podmiot powinien go ująć w kolumnie 1 i 4,
– jeśli natomiast lekarz zatrudniony na kontrakcie oprócz konkretnego podmiotu udziela świadczeń w innych miejscach, mimo kodu praktyki 93 i 94 – powinien uznać praktykę, jako główne miejsce pracy (dzięki praktyce może pracować/udzielać świadczeń w innych miejscach), zatem powinien widnieć w sprawozdaniu podmiotu –tylko w kolumnie 1, zaś w sprawozdaniu praktyki  – w kolumnie 1 i 4”.

Źródło: LUW

 

Druki statystyczne obowiązujące w roku 2022 z danymi za rok 2021.

Podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa lubelskiego zobowiązane są do zbierania i przekazywania danych za rok 2021 w sprawozdaniach:

Symbol sprawozdania Termin wykonania
MZ-06 – Sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2021/2022 Do 30 września 2022 r.
MZ-11 – Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w ramach umowy z NFZ Do 31 marca 2022 r.
MZ-13 – Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Do 22 lutego 2022 r.
MZ-14 – Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno – wenerologicznej Do 1 marca 2022 r.
MZ-15 – Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Do 28 lutego 2022 r.
MZ-19 – Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Do 15 lutego 2022 r.
MZ-24 – Roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Do 14 lutego 2022 r.
MZ-29 – Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego Do 25 lutego 2022 r.
MZ-29A – Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej Do 25 lutego 2022 r.
MZ-30 – Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej Do 15 lutego 2022 r.
MZ-88 – Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Do 8 kwietnia 2022 r.
MZ-89 – Sprawozdanie o specjalistach pracujących  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Do 8 kwietnia 2022 r.

Prosimy o terminowe wykonanie sprawozdań

Sprawozdania statystyczne, z danymi za rok poprzedni, są przekazywane w postaci elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Na stronie https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/ zostały umieszczone formularze obowiązujące w roku 2022 wraz z instrukcjami.

W uzasadnionych przypadkach podmioty zatrudniające mniej niż 5 osób mogą przesłać sprawozdania w postaci papierowej na adres:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Zdrowia
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

Sekretariat Wydziału Zdrowia:
Tel: 81 532 38 11
Faks: 81 532 86 73
E-mail: wzd@lublin.uw.gov.pl
Kontakt telefoniczny: 81 532 87 09, 81 532 38 34, 81 532 91 35.

Źródło: LUW

2022-01-24


Zobacz również: