Lekarz na kredyt

Ministerstwo Zdrowia konsultuje projekt, który zakłada wprowadzenia do polskiego systemu szkolnictwa wyższego, kredytu na studia medyczne. Z opcją jego późniejszego odpracowania w publicznej ochronie zdrowia

Przygotowane w Ministerstwie Zdrowia rozwiązanie to , zdaniem autorów, szansa na uzyskanie zawodu lekarza przez osoby uzdolnione, które mimo uzyskania wysokich wyników na egzaminie dojrzałości, nie dostały się na studia na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym, a które z braku wystarczających środków finansowych nie mogły podjąć takich studiów odpłatnie.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, założenia projektu przewidują, że o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim, prowadzone w języku polskim, na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych i studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych).

Przyszli medycy, którzy się na to zdecydują, będą mieli możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia z pieniędzy pochodzących z budżetu państwa. I szansę, że część albo całość kredytu zostanie umorzona.

Ale umorzenie kredytu będzie możliwe pod warunkiem: odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Polsce i udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz obowiązku uzyskania w tym okresie tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

MZ szacuje, że koszt kształcenia obejmujący okres 6‑letnich studiów na kierunku lekarskim w kraju wynosi, zależnie od uczelni, od 200 tys. zł do 250 tys. zł.

Przewiduje się, że o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022, jak również podejmujący studia, począwszy od roku akademickiego 2021/2022.

(oprac. jkg)
Fot. Iwona Burdzanowska

2021-05-11


Zobacz również: