Stypendium czeka – 2,5 tys. zł w Krasnymstawie

Od dziś 25 stycznia do 15 lutego studenci medycyny mogą składać wnioski stypendialne do programu wprowadzonego przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie. Stypendium na rok 2020/2021 skierowane jest do studentów (co najmniej III roku studiów) kształcących się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium RP.

Stypendium przyznawane jest w jednakowej wysokości 2500,00 zł miesięcznie na okres 4 miesięcy (od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.)

Aby otrzymać stypendium wnioskodawca musi spełnić kilka warunków:

  1. jest studentem kierunku lekarskiego,
  2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  4. zobowiąże się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego powiat krasnostawski jest podmiotem tworzącym, przez okres nie krótszy niż dwukrotności okresu pobierania stypendium.

Nie może też pobierać analogicznego stypendium z innych samorządów.

Wnioski należy składać od 25 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. w:

  1. Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22‑300 Krasnystaw;
  2. lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22‑300 Krasnystaw — decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie;
  3. lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres: /starostwo‑krasnystaw/skrytka.

Lista załączników znajduje się na stronie http://krasnystaw‑powiat.pl/
i pod adresem https://bip.krasnystaw-powiat.pl/wiadomosci/8504/wiadomosc/554816/ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_przyznanie_stypendium_na _rok_aka

aa

2021-01-25


Zobacz również: