Lekarzu i dentysto – masz obowiązek statystyczny!

Wojewódzki Wydział Zdrowia w Lublinie przypomina lekarzom oraz lekarzom dentystom prowadzącym indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, o corocznym obowiązku statystycznym wynikającym z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 443 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U. poz. 2366 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty określone w programie badań statystycznych są obowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem,
w formie, postaci i terminach określonych w tym programie.

W celu wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego należy zalogować się do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). W przypadku braku konta, w pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji zgodnie z instrukcją znajdująca się na stronie logowania do Systemu. Dostęp do Systemu znajduje się na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl.

Sprawozdania typu MZ‑88 i MZ‑89 to sprawozdania kadrowe są obligatoryjne dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, oraz praktyk zawodowych z kodami od 97 do 99. Sprawozdania z działalności danej jednostki przypisywane są na podstawie kodów resortowych z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz na podstawie ankiety przypisującej sprawozdania, pojawiającej się przy pierwszym logowaniu do systemu (należy ją bezwzględnie wypełnić).

Z obowiązku statystycznego zwolnione są praktyki lekarskie wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (z kodem 93 i 94).

W uzasadnionych przypadkach podmioty zatrudniające mniej niż 5 osób mogą przesłać sprawozdania w postaci papierowej na adres:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Zdrowia
ul. Spokojna 4
20‑914 Lublin

Email: wzd@lublin.uw.gov.pl

W załączeniu wykaz sprawozdań z informacją o obowiązku sprawozdawczym wraz z terminami przekazania danych w roku 2021.

Z up. Wojewody Lubelskiego
Teresa Pazura
Z‑ca Dyrektora Wydziału Zdrowia
/podpisano elektronicznie/


Załącznik

Tabela 1. Sprawozdania obowiązujące praktyki lekarskie w 2021 roku.

Symbol sprawozdania Postać i forma danych, miejsce przekazania danych Termin wykonania
MZ‑88 – Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Dane jednostkowe w postaci elektronicznej raz w roku, portal sprawozdawczy SSOZ – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,

www.cez.gov.pl,

Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia ul. Spokojna 4
20‑914 Lublin

do 12 marca 2021 roku
MZ‑89 – Sprawozdanie o specjalistach pracujących wykonujących działalność leczniczą do 12 marca 2021 roku
MZ‑11‑ Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w ramach umowy z NFZ do 31 marca 2021 roku
MZ‑13 – Roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc do 22 lutego 2021 roku
MZ‑14 – Roczne sprawozdanie o leczonych poradni skórno‑wenerologicznej do 1 marca 2021 roku
MZ‑15 – Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych do 28 lutego 2021 roku
MZ‑24 – Roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej do 14 lutego 2021 roku

 

 

Prosimy o terminowe wykonanie sprawozdań

Sprawozdania statystyczne, z danymi za rok poprzedni, są przekazywane w postaci elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Na stronie https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/ zostały umieszczone formularze obowiązujące w roku 2021 wraz z instrukcjami.

W uzasadnionych przypadkach podmioty zatrudniające mniej niż 5 osób mogą przesłać sprawozdania w postaci papierowej na adres:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Zdrowia
ul.
Spokojna 4
20‑914 Lublin

Sekretariat Wydziału Zdrowia:

Tel: 81 532 38 11
Faks: 81 532 86 73
E‑mail: wzd@lublin.uw.gov.pl
Kontakt telefoniczny: 81 532 87 09, 81 532 38 34, 81 532 91 35.

 

2021-01-15