Lekarz się szczepi – LIL dopłaca

Przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot części opłaconej kwoty za szczepienia w roku 2020 zgodnie z uchwałą ORL nr 93/2019/8/R z dn. 4.12.2019 r.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o dofinansowaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom szczepień za rok 2020 poprzez zwrot 90% poniesionych kosztów, do łącznej maksymalnej kwoty 200 zł rocznie na jednego członka LIL.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

  • brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,
  • złożenie odpowiedniego wniosku wraz z zaświadczeniem o szczepieniu w roku 2020 oraz oryginału dokumentu potwierdzającego poniesione koszty szczepienia.

UWAGA! Obowiązuje nowy wzór wniosku oraz dwa załączniki: ZAŚWIADCZENIE z przeprowadzonego szczepieniaORYGINAŁ dokumentu potwierdzającego poniesione koszty szczepienia (paragon, rachunek, faktura)!
Wnioski można składać najpóźniej do 31 stycznia 2021 roku w biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur osobiście lub za pośrednictwem poczty. Pokój: 304, tel. 81 536 04 79, e‑mail: szczepienia@oil.lublin.pl
Szczegóły dotyczące zasad zwrotów za szczepienia znajdą Państwo w uchwale nr 93/2019/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 4 grudnia 2019 r.

2020-09-22