Umowy rezydenckie – podwyżki wynagrodzeń

Komunikat Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie:

1. Zawierania umów rezydenckich;

2. Przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich;

3. Składania indywidualnych wniosków o dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego realizowanego w trybie rezydentury;

4. Rozliczania umów rezydenckich oraz numerów rachunków bankowych Ministerstwa Zdrowia

UWAGA

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury – Dz. U. poz. 1134. Nowe wysokości wynagrodzeń ustalone zostały z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830)

Jednocześnie w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w  sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny – Dz. U. poz. 1156.

Rozporządzenia te stanowią podstawę do zmiany wysokości wynagrodzeń lekarzy rezydentów zapisanych w umowach o pracę.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione we wszystkich umowach (Rn…) przed kolejną transzą przelewową zaplanowaną na dzień 28 października 2020 r.

Wszystkie nowe umowy dla lekarzy zakwalifikowanych na rezydenturę począwszy od postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2019r. będą zawierane i obsługiwane wyłącznie elektronicznie w Systemie Informatycznym Rezydentur (SIR). Szczegóły dotyczące działania systemu znajdują się pod adresem sir.ezdrowie.gov.pl.

Dla umów dotyczących wcześniejszych postępowań kwalifikacyjnych w dalszym ciągu stosowana jest forma papierowa, natomiast w związku z funkcjonowaniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), w przypadku zawierania umów dotyczących lekarzy posiadających Elektroniczną Kartę Szkolenia  (EKS) nie ma konieczności przesyłania kserokopii tej karty oraz skierowania od Wojewody w formie papierowej. 

Przed przesłaniem umowy konieczne jest uzupełnienie w SMK (przez kierownika specjalizacji) rzeczywistej daty rozpoczęcia szkolenia oraz rzeczywistej daty zakończenia szkolenia rezydenta a w przypadku zmiany trybu odbywania specjalizacji na rezydenturę konieczne jest uzupełnienie pola „data początku obowiązywania” przy trybie rezydenckim.

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym komunikatem i stosowanie się do zawartych w nim informacji, gdyż sprawność zawierania umów i przekazywania środków finansowych zależy przede wszystkim od prawidłowości przesyłanych dokumentów.

Zgodnie z art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może zobowiązać się do wykonywania zawodu lekarza w zakresie dziedziny medycyny, w której odbywa szkolenie specjalizacyjne, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1 tej ustawy, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu i otrzymać w zamian wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16j ust. 5 ww. ustawy, o kwotę: 700 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie medycyny, albo 600 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w innej dziedzinie medycyny.

W przypadku pierwszej deklaracji złożonej przez rezydenta w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. poz. 1532), czyli do dnia 7 września 2018 r. włącznie, zwiększone wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest od dnia 1 lipca 2018 r.

W przypadku złożenia deklaracji począwszy od dnia 8 września 2018 r., zwiększone wynagrodzenie zasadnicze przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz złożył deklarację.

Uwaga: na chwilę obecną, możliwość uzyskania dodatkowego zwiększenia wynagrodzenia nie dotyczy lekarzy dentystów.

Dla uzyskania refundacji kosztów wynikających z tytułu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego podmiot, który zawarł z Ministrem Zdrowia umowę na finansowanie szkolenia lekarzy w trybie rezydentury musi przesłać stosowną informację, która będzie podstawą do zmiany tej umowy (załącznik nr 7).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 16j ust. 2f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty podmiot, do którego złożona została deklaracja, przekazuje jej oryginał do właściwego wojewody w terminie 5 dni roboczych, jednak niedotrzymanie tego terminu nie niesie ze sobą żadnych sankcji. Jeżeli lekarz zmienia miejsce odbywania specjalizacji, wówczas kopia wcześniej złożonej deklaracji powinna być dostarczona przez właściwego wojewodę do nowego pracodawcy razem ze skierowaniem (aneksem do karty szkolenia).

W związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nakładającą na Ministra Zdrowia finansowanie programowych dyżurów medycznych pełnionych przez rezydentów od 24 sierpnia 2018 r. uprzejmie informujemy, że po ponownym przeanalizowaniu przepisów uznano, iż realizowanie obowiązków dyżurowych w ramach zmianowego lub równoważnego systemu czasu pracy nie wyłącza możliwości uzyskania analogicznej refundacji tego kosztu (dla dyżurów w wymiarze przeciętnie 10 godzin i 5 minut tygodniowo w okresie rozliczeniowym i jedynie do wysokości stawki określonej w art. 1511 §1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

Źródło: MZ – Umowy rezydenckie

2020-07-07


Zobacz również: