Wojewoda zmniejsza ograniczenia

Agnieszka Strzępka rzecznik prasowy wojewody lubelskiego przekazała dziś 12 maja br. informację, że z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa lubelskiego oraz mając na uwadze stabilizującą się sytuację epidemiczną w regionie, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka w następujący sposób zmienił własne Polecenie z dnia 12 marca 2020 r., wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

  1. Punkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) wstrzymać przyjęcia planowe i zabiegi operacyjne, za wyjątkiem świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, świadczeń udzielanych dzieciom, pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia oraz gdy udzielenie świadczenia planowego jest bezwzględnie konieczne z przyczyn medycznych.

  1. Po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu następującym:

1a) realizacja świadczeń planowych musi przebiegać z zachowaniem procedury triażu, w warunkach pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego i nie może naruszać bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia lub zakażenia wirusem SARS‑CoV‑2, w szczególności w zakresie dostępu do intensywnej terapii oraz możliwości pełnego wykorzystania potencjału miejsc zakaźnych danego szpitala.

Powyższe dotyczy osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, w stosunku do których wystąpiły bezwzględne przyczyny medyczne do udzielenia świadczenia oraz takich, dla których opóźnienie w udzieleniu świadczenia lub jego zaniechanie może spowodować znaczące pogorszenie stanu zdrowia lub uniemożliwić osiągnięcie efektu terapeutycznego.

W pozostałym zakresie Polecenie z dnia 12 marca 2020 r. pozostaje bez zmian.

aa (Medicus)

2020-05-12


Zobacz również: