Ograniczenie miejsc pracy dla lekarzy zajmujących się zakażonymi SARS-CoV-2

Od 30 kwietnia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS‑CoV‑2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/775).

Zgodnie z przyjętą regulacją kierownicy podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID‑19 (tzw. szpitale jednoimienne) lub w których wyodrębnionych komórkach organizacyjnych są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID‑19 (np. wyodrębnione oddziały zakaźne) są zobowiązani do sporządzania wykazów stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny (w tym lekarze) mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS‑CoV‑2, w tym uczestniczą w ich transporcie.

Osoby ujęte w ww. wykazie nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS‑CoV‑2. Ograniczenie to nie dotyczy jednak udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niewymagających bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami, w szczególności udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Wedle nowej regulacji obowiązek powstrzymania się od pracy w innych placówkach będzie poprzedzony pisemną informacją osoby zobowiązywanej o objęciu jej przedmiotowym ograniczeniem. Informacja powinna zawierać datę początkową i końcową obowiązku, zaś jeśli data końcowa niemożliwa jest do ustalenia, ograniczenie obowiązywać będzie do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Powyższą informację kierownik podmiotu leczniczego przekazuje raz w miesiącu (do 10. dnia każdego miesiąca) do NFZ oraz właściwego miejscowo wojewody. Te dwa organy mogą wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż zakażeni SARS‑CoV‑2, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – taka informacja również zostanie lekarzowi przekazana na piśmie.

Po przekazaniu lekarzowi informacji o ograniczeniu jego zatrudnienia ma on obowiązek powstrzymania się od udzielania świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach leczniczych oraz prowadzenia praktyki zawodowej (lekarskiej), o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Na czas wskazany w informacji lekarz ma prawo wnioskować o bezpłatny urlop u pozostałych pracodawców.

Pierwsze przekazanie wykazu stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS‑CoV‑2 ma nastąpić 5 maja 2020 r. (w ciągu 5 dni od daty wejścia w życie Rozporządzenia).

Lekarzom doznającym ograniczenia w zatrudnieniu ma być przyznawana rekompensata na zasadach wskazanych w poleceniu wydanym przez Ministra Zdrowia Prezesowi NFZ. Wysokość środków finansowych dla danego podmiotu z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowych świadczeń będzie ustalana w oparciu o informacje przekazywane przez kierujących podmiotami, w których świadczeń udzielają osoby objęte ograniczeniem zatrudnienia.

Kwota świadczenia dodatkowego ustalana będzie jako 80% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego poza miejscem, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń, albo 50% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego w miejscu, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń. Powyższa kwota nie może być wyższa niż 10 000 zł.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-w-sprawie-dodatkowych-srodkow-dla-osob-udzielajacych-swiadczen-w-podmiotach-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19-,7705.html

2020-05-04 aktualizacja
2020-04-30


Zobacz również: