Apel ORL w Lublinie do wojewody lubelskiego

Lublin, dnia 23 marca 2020 r.

Sz. Pan Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski

Szanowny Panie Wojewodo,

Reprezentując lekarzy i lekarzy dentystów, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej z całego województwa lubelskiego uprzejmie proszę o pomoc i wsparcie w jak najszybszych dostawach do jednostek ochrony zdrowia odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej minimalizującego możliwość zachorowania na COVID – 19. Stosownie do postanowień Kodeksu pracy – to pracodawcy są obowiązani chronić zdrowie i życie pracowników (lekarzy i personelu medycznego) poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przejawem tej powinności jest obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie i przeszkolenie pracowników w posługiwaniu się tymi środkami. Z informacji płynącymi do tut izby wynika, że brak jest, niestety, właściwych środków ochrony indywidualnej.

W związku z powyższym proszę Pana Wojewodę o niezwłoczne zapewnienie dostępności dla wszystkich jednostek ochrony zdrowia w województwie środków, o których mowa powyżej z uwzględnieniem także potrzeb jednostek stomatologicznych w szczególności przeznaczonych do przyjmowania pacjentów w przypadkach nagłych
i niecierpiących zwłoki. Sygnalizuję także, że mniejsze podmioty w tym specjalistyczne praktyki lekarskie powinny mieć umożliwiony, szybki dostęp do właściwych środków ochrony indywidualnej. Biorąc powyższe pod uwagę zgłaszam gotowość do przekazywania sygnałów spływających do izby dotyczących braków właściwych środków ochrony osobistej.

Z poważaniem

Wiceprezes ORL w Lublinie
dr n. med. Jacek Szkutnik

2020-03-23


Skan pisma ORL do wojewody lubelskiego


Zapewnienie odzieży ochronnej to obowiązek pracodawcy

Lekarzu i lekarzu dentysto zapewnienie odzieży ochronnej to jest obowiązek pracodawcy. Nie narażaj swojego zdrowia i życia.

Stosownie do art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – to pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników (lekarzy i personelu medycznego) poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przejawem tej powinności jest zgodnie z art. 237 § 1 k.p.‑ obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Obecnie pouczenie o i przeszkolenie o możliwości zniwelowania zachorowania na COVID ‑19.

dyrektor biura LIL
Leszek Kubicz
radca prawny

2020-03-23