LIL – dofinansowanie szczepień w 2019 r.

 

[31.01]
Uchwała nr 81/2019/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 18 września 2019 r.

2020-01-08 19:25:00

 

w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2019

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 965) Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, dostrzegając znaczenie profilaktyki w ochronie zdrowia uchwala, co następuje:

§ 1

1.   Lubelska Izba Lekarska dokona sfinansowania, poprzez zwrot części opłaconej kwoty za szczepienia wykonane w roku 2019 – w wysokości do 90 % poniesionych kosztów szczepień, do łącznej maksymalnej kwoty 200 zł rocznie na jednego członka LIL.

2.   Prawo do zwrotu części opłaconej kwoty za szczepienia posiadają członkowie LIL w zakresie poniesionych kosztów szczepień za siebie, swoje małoletnie dzieci (do 18 r.ż.) oraz współmałżonka.

3. Zwrot części opłaconej kwoty, o której mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie szczepień zalecanych z Programu Szczepień Ochronnych obowiązujących na dany rok kalendarzowy.

§ 2

1. Postanowienie w przedmiocie częściowego sfinansowania kwoty poniesionej na szczepienia może być zrealizowane w stosunku do członka LIL według następujących zasad:

  • a. wyłącznie na podstawie wniosku członka LIL złożonego w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r. wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i dotyczy kosztów poniesionych z tytułu szczepień od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały
  • b. w formie zwrotu kwoty w wysokości określonej w § 1 tylko po przedstawieniu (dołączeniu do wniosku) zaświadczenia o szczepieniu w roku 2019 lub książeczki szczepień z roku 2019 wraz z kserokopią dokumentu finansowego potwierdzającego poniesione koszty szczepienia
  • c. dotyczy członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, którzy w dniu złożenia wniosku nie zalegają w opłacaniu składki członkowskiej  na rzecz samorządu lekarskiego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 lit a) rozpatruje zespół powołany przez ORL w Lublinie.

§ 3

1. W roku 2019 na realizację niniejszej uchwały przeznacza się w budżecie LIL kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

2. Źródłem finansowania wypłat, o których mowa w niniejszej uchwale jest Fundusz rezerwowy, którym dysponuje Okręgowa Rada Lekarska.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik- wzór wniosku.

Wniosek do pobrania (pdf)