Medale Lubelskiej Izby Lekarskiej

MEDICUS 3/2015

Medale Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

 

Zbigniew Pasik

 

Dr Zbigniew Pasik urodził się w Łukowie w 1935 r. i tam ukończył szkołę powszechną i liceum. W latach 1953–59 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie.

Po studiach wrócił do Łukowa, gdzie podjął pracę w lecznictwie otwartym i włączył się w pomoc PCK i odtąd, z małymi przerwami, kieruje strukturą powiatową tej organizacji. W 1964 r. został zatrudniony w Szpitalu Miejskim w Łukowie, na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Powierzono mu również kierowanie Szpitalnym Punktem Krwiodawstwa i jego zasługą było rozpropagowanie honorowego dawstwa krwi wśród dorosłych i młodzieży do tego stopnia, że Łuków stał się przodującym ośrodkiem w naszym regionie. Zorganizował Kluby HDK oraz uroczyste powiatowe spotkania honorowych dawców krwi, w których uczestniczyło po kilkaset osób. Działalność tę prowadzi do chwili obecnej.

Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Łukowie uzyskał specjalizację I i II stopnia, przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, do ordynatora włącznie. Pod jego kierunkiem wyszkoliło się wielu specjalistów w tej dziedzinie. Rozwinął szeroko zakrojoną diagnostykę cytologii i kolposkopii.

W czasie kilkudziesięciu lat pracy zawodowej i społecznej był organizatorem wielu akcji patriotycznych i niepodległościowych oraz religijnych. I tak m. in. nieprzerwanie od 1993 r. organizuje w Niedzielę Palmową w Łukowie – „Pokutną Drogę Krzyżową”, która przechodzi ulicami miasta i gromadzi kilka tysięcy wiernych. W maju 1995 r. był inicjatorem i organizatorem Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego, które wydaje lokalne czasopismo „Nowa Gazeta Łukowska” z jego publikacjami, a co roku ze spotkań opłatkowo-noworocznych przesyła swoje informacje do Medicusa. W 1995 r. doprowadził do reaktywacji Łukowskiej Orkiestry Dętej. We wrześniu 1997 r. był inicjatorem, projektantem i organizatorem akcji ustawienia Krzyża Katyńskiego na miejscowym cmentarzu, przy którym w rocznicę napaści sowieckiej na Polskę (17 września 1939 r.) organizowane są okolicznościowe manifestacje patriotyczne. Jest autorem i współautorem licznych pozycji książkowych o tematyce regionalnej jak m. in. „Dzieje Łukowa po 1930 r.”.

Podczas studiów brał udział w życiu kulturalno-społecznym uczelni, organizując huczne Bale Medyków i Farmaceutów (w 1957 r. wzięło w nim udział około 1 tysiąca osób oraz aż 2 tys. osób w 1958 r.! Bale te uznawane były za najbardziej nobilitujące w Lublinie i uzyskanie karty wstępu nie było rzeczą prostą. Bal zaczynał się polonezem, który z reguły prowadził we fraku, z pięknym wąsem, prof. Tadeusz Jacyna-Onyszkiewicz, a wyglądał zupełnie tak jak na portrecie prezydent II RP prof. Ignacy Mościcki. W trakcie balu wybierano królową, a o tytuł ten walczyło wiele pań. Z. Pasik współorganizował wiele innych imprez studenckich. Brał czynny udział w pracach Zrzeszenia Studentów Polskich, w Dziale Kulturalnym i Socjalnym.

W 2000 r., po przepracowaniu 40 lat w łukowskiej służbie zdrowia, przeszedł na emeryturę, ale nadal zajmuje się pracą społeczną, będąc prezesem Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego i wydając „Nową Gazetę Łukowską”.

Od wielu lat jako emeryt jest zaangażowany w działalność Komisji ds. Seniorów ORL w Lublinie, organizuje m. in. wyjazdy lekarzy na posiedzenia Komisji w Lublinie oraz na ciekawe wycieczki turystyczne.

W życiu osobistym dr Zbigniew Pasik też odnosi sukcesy, żona jest lekarzem, mają czworo dzieci, dziewięcioro wnuków i jak na razie jednego prawnuka.

Dr Jan F. Hałabuda, przewodniczący Delegatury w Białej Podlaskiej, zgłaszając kandydaturę dr. Zbigniewa Pasika do medalu, w swojej laudacji tak m. in. o nim napisał: „Niczym literacki doktor Judym, od kilkudziesięciu lat, z niewyczerpaną energią służy społeczeństwu Ziemi Łukowskiej. Uzdolniony i ofiarny działacz społeczny, zawsze pełen konkretnych i pozytywnych inicjatyw, zwłaszcza w zakresie idei samarytańskiej, kultywowania tradycji regionu i podniesienia życia kulturalnego, patriotycznego i zdrowotnego mieszkańców. Nie ustępuje wobec piętrzących się trudności. Ma duży talent organizacyjny oraz z zaangażowaniem poświęca się sprawom, jakie podejmuje, co prowadzi do wymiernych, pozytywnych efektów. Sam stawia sobie różne ambitne zadania konkretne i realizuje je. Dużo wymaga od siebie stając się w ten sposób wzorem dla ludzi, z którymi współpracuje”.

Jerzy Jakubowicz

 

Irena Węgrzyn-Szkutnik

 

Dr Irena Węgrzyn-Szkutnik w latach 1978–84 studiowała na Wydziale Lekarskim AM w Lublinie. Od 1984 r. jest zatrudniona w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Praca w klinice, to kolejne etapy zawodowej kariery – w 1989 r. zdobyła specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych, w 1994 r. zdała z wyróżnieniem specjalizację II stopnia z zakresu chorób płuc, a w 1996 r. obroniła doktorat.

Działalność zawodowa i społeczna Pani Doktor została odnotowana w wydanej w 2014 r., z okazji 50-lecia Szpitala PSK4, monografii. Napisano w niej m. in.: „W październiku 1998 r. Klub Chorych na Astmę Oskrzelową został przekształcony w Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową, działające przy Katedrze i Klinice Pulmonologii, Onkologii i Alergologii Akademii Medycznej w Lublinie. Prezesem stowarzyszenia jest dr n. med. Irena Węgrzyn-Szkutnik. W ramach stowarzyszenia, Pani Doktor organizuje szkolenia dla chorych, imprezy towarzyskie, wyjazdy integracyjne, zebrania. W 2005 r. została wyróżniona medalem „Zasłużony dla Akademii Medycznej”. Jest członkiem Zarządu Głównego, skarbnikiem Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Astmę Oskrzelową” (POChP).

W latach 1978–85 była członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Medycznej. Jak mówi, kocha taniec, a ostatnio na uroczystości jubileuszowej 35-lecia zespołu przetańczyła wraz z mężem całą noc. Ulubione hobby to także podróże turystyczne oraz gra na gitarze i pianinie. Rodzinne tradycje medyczne podtrzymują: mąż – dr n. med. Jacek Szkutnik, adiunkt Kliniki Periodontologii UM w Lublinie i wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej, córka Halina, specjalizuje się w stomatologii dziecięcej. Pozostałe dzieci mają inne zainteresowania – córka Zofia jest studentką Wydziału Prawa UMCS, a syn Krzysztof marzy o założeniu w Lublinie własnej palarni kawy.

W 2008 r. dr Irena Szkutnik została odznaczona Laurem Medycznym przez samorząd lekarski, za zasługi i osiągnięcia zawodowe, postawę wobec chorych. Wniosek o Laur Medyczny LIL został poparty przez współpracowników z kliniki.

Kapituła Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej na wniosek prof. Biruty Fąfrowicz, na swoim posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2015 r., przyznała dr Irenie Węgrzyn-Szkutnik to wysokie odznaczenie. We wniosku napisano m. in. – „Jest lekarzem z powołania, opiekuje się i leczy nie tylko pacjentów w Klinice i Poradni, ale również emerytów Kliniki, którzy mając duże zaufanie do Niej proszą o pomoc w leczeniu i w różnych trudnych sytuacjach życiowych”. Uroczyste wręczenie Medalu LIL odbędzie się w czasie obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy, w dniu 21 marca 2015 r.