Są nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

MEDICUS 10/2014

Są nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

z mgr Beatą Mazur przewodniczącą Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie rozmawia Jerzy Jakubowicz

 

• Dlaczego są wymieniane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych?

– Od 1 lipca 2014 r. na mocy przepisów ustawy o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innych ustaw zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek opiekujących się nimi. Stare karty parkingowe zachowują swoją ważność nie dłużej niż do 30 listopada 2014 r.

 

• Jakie są najważniejsze zmiany dotyczące zasad wydawania kart parkingowych?

– Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, będą mogły otrzymać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a jednocześnie z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności przez zespół oznaczonej symbolem: 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Kartę parkingową otrzyma również
osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16. r.ż., ale ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówka posiadająca samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, natomiast osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności od lipca 2014 r. nie są upoważnione do uzyskania karty parkingowej.

 

• Jak długo są ważne nowe karty parkingowe?

– Osoba prywatna otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat. Jeśli ta osoba posiada orzeczenia wydane na stałe, po upływie 5 lat będzie musiała zgłosić się po nową kartę parkingową bez ponownego ubiegania się o orzeczenie. Karty parkingowa wydane dla placówek ważne są maksymalnie 3 lata.

 

• Gdzie można starać się o wymianę karty lub uzyskać nową kartę parkingową?

– Kartę parkingową wydaje przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Osoba zainteresowana wydaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powinna załączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie, zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się pacjent. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę 21 zł. Karta parkingowa jest dokumentem, który obowiązuje w krajach Unii Europejskiej. Kara za nieuprawnione posługiwanie się kartą, np. przez używanie karty osoby zmarłej wynosi 2000 zł.