50-lecie medycyny pracy

MEDICUS 6-7/2014

50-lecie medycyny pracy

z Anną Rutczyńską-Rumińską dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie
rozmawia Jerzy Jakubowicz

 

• Historia medycyny pracy w województwie lubelskim liczy sobie już 50 lat.

– Historia naszej placówki rozpoczęła się oficjalnie 1 lutego 1964 r., kiedy powołano Wojewódzką Przychodnię Przemysłową. Pierwszym dyrektorem został doświadczony lekarz i prężny organizator, dr Czesław Popik, który zapewnił wyposażenie przychodni w sprzęt i aparaturę ze środków zakładów pracy, zorganizował potrzebne działy, w tym poradnię chorób zawodowych, a także znacznie zwiększył kadrę lekarzy, z 6 w 1960 r. do 132 w 1964 r. Cieszy mnie, że w tę kartę historii medycyny przemysłowej wpisuje się również moja osoba – pracuję tu od 1975 r., a od 1 października 1990 roku pełnię funkcję dyrektora.

 

• Lata 90. przyniosły zmiany w organizacji całej służby zdrowia w Polsce, w tym także w medycynie pracy.

– W 1992 r. zespół ekspertów opracował nowy program medycyny pracy, który zakładał, że skoncentruje się ona na zadaniach prewencyjnych i promocji zdrowia, monitorowaniu skutków zdrowotnych związanych ze szkodliwościami zawodowymi środowiska pracy. Wprowadzone nowoczesne zasady działań profilaktycznych obejmowały wszystkich pracujących na podstawie międzynarodowych doświadczeń, stanowiska WHO i Konwencji 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Najwięcej kontrowersji wśród pracowników ochrony zdrowia i zatrudnionych w zakładach pracy wzbudziła propozycja wyłączenia lecznictwa z medycyny przemysłowej. Zakłady pracy, które nie akceptowały nowej formy rozwiązań organizacyjnych, mogły zarejestrować przychodnie przyzakładowe
jako NZOZ, pozostawiając niezmieniony zakres świadczeń medycznych.

 

• W ciągu lat zmieniały się nie tylko zadania stojące przed placówką wojewódzką, ale i jej nazwa. Dziś funkcjonujecie jako Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze (WOMP CP-L) w Lublinie.

– I łączymy zadania WOMP z zadaniami finansowanymi przez NFZ. Obecnie działamy jako podmiot leczniczy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W 3 lubelskich filiach i 3 oddziałach
terenowych zatrudniamy 280 pracowników, w tym 102 lekarzy. Opieką profilaktyczną obejmujemy około 1200 zakładów pracy i 34 000 pracowników, natomiast podstawową opieką zdrowotną (POZ) – 16 500 osób, dorosłych i dzieci. Podstawowym celem Ośrodka jest nadal działalność lecznicza w zakresie ochrony zdrowia pracujących przed niekorzystnym działaniem warunków środowiska pracy, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi (badania wstępne, okresowe, kontrolne), a także udzielanie ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, medycyny sportowej, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

 

• WOMP CP-L to dziś jedna z największych placówek ambulatoryjnych województwa lubelskiego.

– Podam dane tylko dla roku 2013. Wykonaliśmy 43 598 badań profilaktycznych, 86 077 ambulatoryjnych badań specjalistycznych (dla medycyny pracy i NFZ), 58 773 porad POZ dla dorosłych i dzieci. Natomiast liczba porad w poradni chorób zawodowych wyniosła 7000. W WOMP CP-L realizowane są również programy profilaktyczne i programy promocji zdrowia finansowane przez Urząd Marszałkowski, NFZ oraz Urząd Miasta Lublin.

 

• Kierowana przez panią placówka stale walczy o wysoki poziom jakości udzielanych świadczeń.

– Nasz Ośrodek po spełnieniu wymogów formalnych uzyskał certyfikat Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008. Zdobycie i utrzymanie certyfikatu przez WOMP PC-L w Lublinie w zakresie: medycyny pracy, chorób zawodowych, podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, rehabilitacji leczniczej umocniło pozycję Ośrodka w gronie jednostek, świadczących usługi na najwyższym poziomie.

 

• Działalność leczniczą uzupełnia szkolenie podyplomowe kadr medycznych.

– Nasz Ośrodek jest wpisany przez ministerstwo zdrowia na listę jednostek prowadzących specjalizację dla lekarzy w dziedzinie medycyny pracy i medycyny sportowej. Posiadamy również uprawnienia kształcenia podyplomowego w dziedzinie ochrony zdrowia dla pracujących pielęgniarek, a od 2014 r. zdobyliśmy uprawnienia do prowadzenia specjalizacji dla fizjoterapeutów.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników możemy szczycić się również osiąganiem od wielu lat dodatniego wyniku finansowego. Mam nadzieję, że ukoronowaniem naszej wytężonej pracy będzie jubileusz 50-lecia obchodzony 13 czerwca 2014 r. pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Lublina.