XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy

MEDICUS 04/2014

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy

Doroczny Okręgowy Zjazd Lekarzy, pierwszy roboczy zjazd obecnej kadencji, obradował w sobotę, 15 marca, w lubelskim Centrum Konferencyjno-Wystawowym „Etiuda”.

Gwałtowne załamanie pogody budziło obawy o frekwencję, ale udało się, na obrady dotarło 133 delegatów z 215 wybranych w ubiegłorocznych wyborach (62%).

Na zjazd przybyli liczni goście, reprezentujący władze województwa i miasta, Uniwersytet Medyczny i samorządy zawodów zaufania publicznego.

Szczególnym gościem zjazdu był Sergiusz Prokopiuk, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu. W emocjolalnym wystąpieniu dziękował za zaangażowanie władz i stowarzyszeń Lubelszczyzny w pomoc Ukrainie (Lubelska Izba Lekarska współfinansowała wysłanie na Ukrainę artykułów medycznych, w tym profesjonalnych, wyposażonych
w leki i narzędzia toreb dla ratowników medycznych; w szpitalach Lubelszczyzny leczeni byli ranni uczestnicy Majdanu). – Na Ukrainie żyjemy jednym pytaniem  „Czy dojdzie do wojny?” – mówił S. Prokopiuk. – Nikt nie wie, co będzie. Dlatego tak ważna jest dla nas świadomość, że cała Polska nas wspiera. Ale delegacja z Ukrainy, z prawnikiem w swoim składzie, przyjechała także, by dokładnie zapoznać się z uregulowaniami prawnymi funkcjonowania naszego samorządu lekarskiego, by próbować niektóre z  nich przenieść do swojego kraju.

Pierwszą część zjazdu, poświęconą na uhonorowanie wybitnych osobowości lekarskich Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej, poprowadził kanclerz Kapituły Medalu LIL Witold Fijałkowski. – Co roku wyszukujemy tych, którzy nie tylko przestrzegają medycznych, etycznych i prawnych kanonów zawodu, ale są także zacnymi, dbającymi o dobro ogółu ludźmi. Chcemy, by byli w środowisku rozpoznawani, doceniani i naśladowani – mówił, przypominając credo Kapituły.

W tym roku Kapituła postanowiła odznaczyć Medalem LIL trzech lekarzy, doskonale znanych i cenionych w środowisku lubelskich medyków: Stefana Ciszewskiego, Hannę Lewandowską-Stanek i Jana Hałabudę. Sylwetki dwojga laureatów zaprezentowaliśmy już w marcowym „Medicusie”, rozmowę ze Stefanem Ciszewskim drukujemy w tym wydaniu (choroba laureata nie pozwoliła nam na wcześniejszy wywiad).

Podczas zjazdu prezes LIL Janusz Spustek odznaczył także platynowym „Laurem Medycznym” Halinę Pieńkowską. Honorowy dyplom i statuetkę „Laur Medyczny” przyznaje Okręgowa Rada Lekarska lekarzom, których godna postawa znajduje szacunek i uznanie kolegów.

Tę część zjazdu zakończył koncert młodych muzyków, podopiecznych fundacji „W stronę sztuki”.

Roboczą część zjazdu, przeznaczoną przede wszystkim na uchwalenie budżetu LIL na 2014 rok, poprowadził Janusz Dubejko. Delegaci najpierw wysłuchali sprawozdania finansowego
za rok ubiegły, które przedstawiła Maria Dura – skarbnik Izby.

Bilans 2013 roku zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 309 993,16 zł.  Przychody w wysokości 4 603 998,01 zł były wyższe o 0,23% od założonych; koszty wyniosły 4 294 004,85 zł i stanowiły 95% założonego planu. Szczegóły w tabelach na str. 4.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LIL, Jacek Rudnik, komentując przeprowadzoną przez komisję kontrolę wydatków i przychodów Izby stwierdził, że gospodarka finansowa w 2013 roku była zrównoważona i prawidłowa, a wydatki uzasadnione; w związku z tym wnioskował o udzielenie ORL absolutorium. Uchwałę przyjęto przy 2 głosach wstrzymujących się.

Projekt budżetu na 2014 rok, zakładający przychody na poziomie 4 549 000 złotych i koszty w  wysokości 4 484 900 zł delegaci zjazdu przyjęli bez większych dyskusji, także przy 2 wstrzymujących się głosach.

Zjazd skończył swoje obrady głosowaniem nad wnioskami zgłoszonymi przez delegatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Delegaci zjazdu przychylili się do 2 propozycji, przyjmując uchwałę w sprawie umieszczania na stronie internetowej LIL sprawozdania z przebiegu posiedzeń ORL wraz z listą obecności oraz stanowisko w sprawie sytuacji na Ukrainie. Oba dokumenty publikujemy w całości na str. 4.

Maria Przesmycka