Fakturowanie usług medycznych

MEDICUS 03/2014

Fakturowanie usług medycznych

Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wprowadził obowiązek wystawiania faktur przez wszystkich podatników, co oznacza, że:

a) każdy podatnik VAT czynny, bez względu na to, czy dokonał rejestracji dla tego podatku czy też nie – ma zawsze obowiązek wystawienia ww. dokumentu, gdy nabywcą jest inny podmiot gospodarczy oraz na żądanie nabywcy prywatnego;

b) podatnicy VAT zwolnieni (lekarze, dentyści prowadzący prywatną praktykę) wystawiają faktury tylko na żądanie nabywców (pacjentów).

Żądanie takie, stosowne do art. 106b ust. 3 ustawy VAT musi być złożone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę medyczną bądź otrzymano całość lub część zapłaty za nią.

W §3 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) wskazano minimalny zakres danych, które powinna zawierać faktura wystawiana przez lekarzy, tj.:

a) datę i numer wystawienia

b) imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy

c) nazwę (rodzaj usługi)

d) zakres wykonywanych usług

e) cenę jednostkową usługi

f) kwotę należności ogółem

g) podstawę zwolnienia z VAT, tj. wskazanie konkretnego przepisu ustawy – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów są to:

• art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze – dot. wykonywania czynności w ramach własnego podmiotu leczniczego.

• art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza – dot. świadczeń kontraktowych.

• art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – pozostałych
przypadków, w tym udzielenia świadczeń na rzecz pacjentów przyjmowanych we własnej praktyce.

Nie ma przeszkód, aby podatnik do wystawianej faktury samodzielnie dodał także inne jej elementy składowe, np. NIP sprzedawcy, nabywcy (gdy usługa świadczona na rzecz podmiotu gospodarczego), formę płatności, termin zapłaty, nazwę banku, numer rachunku bankowego itd.

W przypadku ewidencjonowania przychodów przy pomocy kasy fiskalnej (przekroczenie 20000 zł z tyt. usług), należy pamiętać o podłączeniu do kopii faktury wcześniej wydanego paragonu. Jego brak skutkować będzie podwyższeniem obrotu o kwotę wykazaną na fakturze w miesiącu jej wystawienia.

Bożena Zybura
doradca podatkowy
mail: bozenazybura@poczta.onet.pl
tel. 795 106 177

Wzór 1

Lublin 03-01-2014

Faktura nr1/01/2014

 

Sprzedawca
Gabinet Lekarski dr Jan Kowalski
ul Kowalska 9
20-950 Lublin
NIP 736-220-00-00

 

Nabywca
Janina Nowak
ul Narutowicza 8
20-016 Lublin

 

 

Lp

 

Nazwa towaru lub usługi

 

j.m

 

ilość

 

Cena jednostkowa

 

Wartość towaru(usługi)

 

1

 

Usługa medyczna

 

usł

 

1

 

150

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

150

 

 

 

Do zapłaty: 150,00

słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100

forma płatności: gotówka

zapłacono

 

Uwagi: Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18

 

Wzór nr 2

Lublin 04-01-2014

 

Faktura Nr 2/01/2014

 

Sprzedawca:
Usługi Stomatologiczne Anna Kowalska
ul Zdrowia 17 m 16
01-987 Warszawa
NIP: 789-012-34-56

 

Nabywca:
Klinika Stomatologiczna
ul. Piękna 98
01-733 Warszawa
NIP: 123-000-12-34

 

 

Lp

 

Nazwa towaru lub usługi

 

j.m

 

ilość

 

Cena jednostkowa

 

Wartość towaru(usługi)

 

1

 

Usługa stomatologiczne

 

usł

 

1

 

4000,00

 

4000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

4000,00

 

 

 

Do zapłaty: 4000,00 zł

Słownie: cztery tysiące złotych 00/100

Forma płatności: przelew

Termin płatności: 30 dni

 

Nazwa banku

Nr rachunku

 

Uwagi: Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT

 

Prosimy o szczegółowe pytania w sprawie wystawiania faktur.

Odpowiedzi zamieścimy w następnym „Medicusie”.