Zmieniły się przepisy o kasach fiskalnych

MEDICUS 5-6/2013

Zmieniły się przepisy o kasach fiskalnych

1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – zmalał do 20 tys. zł limit obrotów, powyżej którego trzeba zainstalować kasę. Ta zmiana dotyczy lekarzy prowadzących praktyki, którzy świadczą sprzedaż swoich usług osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym.

Zmiana wynika z rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. Rozporządzenie dotyczy 2013 i 2014 r. Do końca 2012 r. limit obrotów, powyżej którego należało zainstalować kasę fiskalną, wynosił 40 tys. zł.

Jak informuje Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów, podatnicy – czyli lekarze, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia – nie mają prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji i zostali zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania od 1 marca 2013 r. „Powyższe unormowania dotyczą m.in. podatników, którzy w 2012 r. przekroczyli obrót 20 tys. zł, a nie przekroczyli obrotu 40 tys. zł na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych” – czytamy w odpowiedzi na pytania „Pulsu”.

Obrót oblicza się przez zsumowanie wszystkich przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Nie wlicza się zatem do niego przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (nie jest osobą fizyczną ani rolnikiem ryczałtowym), umów cywilnoprawnych z placówkami medycznymi (nie są osobami fizycznymi ani rolnikami) ani wynagrodzenia za pracę z miejsca zatrudnienia na etacie.

Lekarze, którzy prowadzą działalność, polegającą nie tylko na świadczeniu usług lekarskich, ale sprzedają osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej inne usługi bądź produkty, przychód z tego tytułu wliczają do obrotu. Jeśli są objęci podatkiem VAT z tego tytułu, do obrotu wliczają przychód pomniejszony o podatek VAT.

Obowiązek zainstalowania kasy po przekroczeniu limitu obrotów dotyczy zarówno lekarzy prowadzących praktyki lekarskie w gabinetach, jak i na wezwanie. W tym drugim przypadku lekarz powinien zaopatrzyć się w kasę przenośną. Zainstalowanie kasy fiskalnej należy zgłosić naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego na minimum dzień przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

 

Sprzeciw środowiska nie dał nic

 Minister finansów zmienił rozporządzenie wbrew stanowisku samorządu lekarskiego. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się 20 grudnia 2012 r. do Jacka Rostowskiego z prośbą, aby zwolnić lekarzy z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych lub, ewentualnie, znowelizować obowiązujące przepisy tak, aby wymogiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących objęci byli tylko lekarze osiągający znaczne obroty z tytułu wykonywania usług medycznych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jak widać, minister nie przejął się pismem.

Więcej informacji na temat kas fiskalnych i nowego rozporządzenia można znaleźć na http://www.mf.gov.pl w zakładce „Baza wiedzy”, w broszurze z kategorii podatku VAT opublikowanej w 2012 r. pt. „Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w latach 2013–2014”.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. O szczegółową poradę należy pytać doradców finansowych lub przedstawicieli urzędów skarbowych.

Justyna Wojteczek
(przedruk z miesięcznika OIL w Warszawie „Puls” 02/2013)