Inicjatywa ustawodawcza w sprawie refundacji leków

MEDICUS 12/2013

Inicjatywa ustawodawcza w sprawie refundacji leków

 Ustawa o refundacji leków od początku jej powstania jest krytykowana przez lekarzy, aptekarzy, a także przez pacjentów. Wielokrotnie były wysuwane postulaty o dokonanie w niej daleko idących zmian. Jedną z ostatnich propozycji jest inicjatywa ustawodawcza Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” zmiany ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Aby nadać bieg prawny tej inicjatywie, niezbędne jest zebranie pod wnioskiem 100.000 podpisów. Akcja zbierania podpisów prowadzona będzie do 8 grudnia 2013 r. w placówkach ochrony zdrowia.

Cele inicjatywy ustawodawczej Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” przedstawiła w swoim wystąpieniu na listopadowym spotkaniu ORL, Teresa Dobrzańska-Pielichowska – prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, który jest członkiem Federacji PZ.

Główne cele inicjatywy ustawodawczej to:

          zmniejszenie poziomu odpowiedzialności za refundację lekarza i świadczeniodawcy;

          uproszczenie zasad wypisywania recept;

          przywrócenie terapii według wskazań klinicznych, zamiast wskazań z charakterystyki produktu leczniczego (ChPL).

Główne proponowane zmiany w ustawie to dla lekarzy:

          ustalenie kategorii dostępności refundacyjnej w całym zakresie zastosowań klinicznych i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym;

          wystawianie recepty przez osobę uprawnioną (lekarza) nie obejmuje określenia poziomu odpłatności;

          rozpoznanie kwalifikujące dla niektórych schorzeń wymagających oceny lekarza do refundacji określa się zgodnie z 5-znakową Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych – rewizja dziesiąta (ICD-10);

          ogłaszane obecnie co dwa miesiące nowelizacje list refundacyjnych narażają na znaczne straty apteki, a także pacjentów. Dla przykładu na nowej liście refundacyjnej ceny leku mogły zostać obniżone nawet o 150 zł za 1 opakowanie,
wówczas stratę ponosi aptekarz i pokrywa ją całkowicie ze swojej kieszeni. W związku z powyższymi sytuacjami lekarze Porozumienia Zielonogórskiego proponują, żeby w przypadku zmiany cen leków, wynikających z nowelizacji listy refundacyjnej przez MZ, apteka miała prawo zwrócić leki zakupione przed dniem wejścia w życie tej zmiany do hurtowni, w której dokonała zakupu. Natomiast hurtownia miałaby prawo zwrócić otrzymane zwroty bezpośrednio do wnioskodawcy, czyli MZ. Dopuszczalne byłyby korekty faktur sprzedaży przez wnioskodawcę i hurtownie bez fizycznego zwrotu leków.

Główne proponowane zmiany dla pacjentów:

          ustalenie limitu rocznej odpłatności poniesionej przez pacjenta na leki refundowane do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku kiedy pacjent poniósł w ciągu roku kalendarzowego wydatki przekraczające tę kwotę, NFZ zwracałby nadwyżkę. Kwestia zwrotu nadwyżki jest prosta, ponieważ NFZ prowadzi stały monitoring całkowitej odpłatności za leki refundowane, poniesionej przez pacjentów w ciągu roku kalendarzowego.

Jerzy Jakubowicz