Lubelska Izba Lekarska VI kadencji (2009-2013)

MEDICUS 12/2013

Lubelska Izba Lekarska VI kadencji (2009-2013)

 

W czasie trwania VI kadencji LIL pełniła funkcje wyznaczone przez prawo zewnętrzne oraz wewnętrzne ustalenia. Główne zadanie samorządu lekarskiego to prawidłowe wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Zadania realizowano poprzez działalność ORL, Prezydium, komisje problemowe LIL. Wiele kierunków działania wyznaczały zmiany przepisów prawa, do których należało się dostosować. Można więc podzielić zadania izby na statutowe, stałe oraz podejmowane na bieżąco w odpowiedzi na bieżące wyzwania. Osoby należące do zarządu LIL, jak i pracownicy biura byli do dyspozycji lekarzy. Staraliśmy się stworzyć atmosferę partnerstwa i przyjaźni. Chcieliśmy, aby siedziba LIL była miejscem przyjaznym wszystkim lekarzom. W sprawozdaniu kadencyjnym zwrócę uwagę na najważniejsze dokonania LIL w VI kadencji.

 

Ubezpieczenia

 

W grudniu 2009 r. zawarto ubezpieczenie dobrowolne OC dla wszystkich lekarzy należących do LIL. W drodze uchwały dokonano wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego w celu ubezpieczenia siedziby LIL w Lublinie i siedzib delegatur.

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wprowadziła nowe, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy. Aktem wykonawczym tej ustawy jest rozporządzenie ministra zdrowia, które zostało wydane 26 kwietnia, opublikowane 11 maja i wprowadziło obowiązek ubezpieczenia od 12 czerwca 2010 roku. Był to bardzo krótki okres, aby towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały ofertę, aby negocjować warunki umowy w imieniu lekarzy. Naszym celem było wynegocjować jak najniższe składki i zdążyć przed rozpoczęciem okresu ubezpieczeniowego. Osiągnęliśmy ten cel, zarówno w zakresie terminu, jak i wysokości składek: najniższe ze wszystkich towarzystw i u ubezpieczyciela, najniższe w kraju przy spełnieniu wszystkich wymogów rozporządzenia. W następnych latach zawarliśmy umowę z tym samym ubezpieczycielem (PZU) na warunkach równie dobrych, uzyskując umowę na wyższe sumy odpowiedzialności, nieco szerszy zakres ubezpieczenia działalności. Udoskonaliliśmy przy tym znacząco sposób i bezpieczeństwo zawierania ubezpieczenia.

Z powodu braku rozporządzenia dotyczącego warunków ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą stało się oczywiste, że nawet w przypadku opublikowania przepisu tuż przed 1 stycznia 2012 roku nie byłoby możliwe, z uwagi na brak czasu, przygotowanie oferty ubezpieczeniowej. Podpisaliśmy porozumienie z PZU dające możliwość ubezpieczenia się lekarzy w 2012 roku na warunkach z roku poprzedniego. Po wydaniu rozporządzenia najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową dla lekarzy również przedstawiło PZU i z nim podpisaliśmy umowę.

Pod koniec 2012 roku podpisaliśmy umowę z PZU o warunkach ubezpieczenia obowiązkowego lekarzy LIL. Jak w poprzednich latach, warunki te są najbardziej korzystne w województwie i w kraju.

 

Finansowanie zadań przejętych od państwa

 

Ustawowy obowiązek, nałożony na samorząd lekarski, w zakresie realizacji zadań publicznych przejętych od organów administracji państwowej, jest podstawą do zawierania przez ministerstwo zdrowia w każdym roku budżetowym umowy z LIL, dotyczącej przekazania środków budżetowych na pokrycie kosztów tych czynności.

W związku z otrzymaniem w sierpniu 2010 r. projektu umowy z określeniem jej przedmiotu, czyli konkretnej kwoty ze środków budżetowych, lubelska Izba, działając w oparciu o opinię prawną do projektu tej umowy, zakwestionowała zarówno wysokość zaproponowanej kwoty, jak i jej poszczególne zwroty, które w sposób niekorzystny dla LIL kształtowały postanowienia tej umowy stawiając ministerstwo zdrowia w uprzywilejowanej sytuacji w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Izbę.

W wyniku negocjacji prowadzonych z ministerstwem zdrowia przez samorząd lekarski, poprzedzonych liczną korespondencją, a także spotkaniem przedstawicieli poszczególnych izb okręgowych i NIL z przedstawicielami ministerstwa zdrowia, w tym z minister Ewą Kopacz – Lubelska Izba Lekarska ostatecznie otrzymała środki finansowe za 2010 r. o 64 329 zł większe od wcześniej zaproponowanych przez ministerstwo.

Niezależnie od realizacji obowiązków bieżących, dotyczących ustawowych
zadań, Rada postanowiła podjąć działania w kierunku sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu nieotrzymania z budżetu państwa pełnego pokrycia kosztów tych zadań za lata poprzednie, począwszy od 2007 r. W tym celu Lubelska Izba Lekarska jako osoba prawna wezwała Skarb Państwa, reprezentowany w tym zakresie przez ministra zdrowia do dobrowolnej zapłaty zaległej części poniesionych w 2007 r. kosztów realizacji przejętych zadań. Wobec pisemnej odmowy zaspokojenia naszego roszczenia z powodu nieznalezienia przez ministra zdrowia podstaw prawnych do zapłaty żądanej należności Lubelska Izba Lekarska wystąpiła w drugiej połowie grudnia 2010 r. do Sądu Rejonowego w Warszawie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

W 2011 roku otrzymaliśmy od MZ projekt umowy na kwotę najniższą z dotychczasowych (poniżej 30% kosztów). Nie dały rezultatu ani przedstawiane w pismach do ministerstwa argumenty ani spotkanie, jakie odbyło się w ministerstwie. Konwent prezesów postanowił o zwróceniu się do Okręgowych Rad Lekarskich o odmowę podpisania tak krzywdzącej umowy przez wszystkie izby w Polsce. Okręgowa Rada Lekarska, 29 grudnia 2011 roku, na nadzwyczajnym posiedzeniu, podjęła jednogłośnie uchwałę o odmowie podpisania tej umowy. Następnie została podjęta decyzja o pilotażowym wystąpieniu na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę za zadania przejęte przez izby lekarskie od państwa w przypadku niepodpisania umowy z ministerstwem zdrowia. Dokona tego izba gdańska. ORL w Lublinie podjęła uchwałę (tak jak inne izby) o partycypowaniu w kosztach tego procesu.

 

Kontraktowanie świadczeń

 

Pod koniec grudnia 2009 roku (29-go) nie były jeszcze podpisane przez POZ umowy z NFZ na 2010 rok w rodzaju „podstawowa opieka zdrowotna”. Prezydium gościło na swoim posiedzeniu przedstawicieli LZPLR. Sytuacja była niepokojąca (groźna). Wcześniej doszło do uzgodnień między Porozumieniem Zielonogórskim a MZ i NFZ w sprawie sposobu podpisywania umów. W innych województwach umowy już były podpisane, ale nie w lubelskim. Prezydium jednogłośnie uchwaliło stanowisko popierające lekarzy rodzinnych i przesłało je do dyrektora LOW NFZ oraz do mediów. 31 grudnia aneksy do umów zostały zawarte.

W marcu 2010 roku NFZ ogłosił, że nie będzie możliwości przenoszenia kwot zapłaty z części kontraktu za zadania niezrealizowane na zadania nadwykonane w ramach jednego kontraktu szpitalnego. Zostało przesłane do LOW NFZ pismo mówiące o szkodliwości takiego postępowania. W odpowiedzi NFZ stwierdzała, że spowodowane jest to zarządzeniem prezesa NFZ i nie ma możliwości odstępstwa.

W czerwcu 2010 roku dowiedzieliśmy się, że planowane kwoty NFZ na 2011 rok w rodzaju „leczenie stomatologiczne” są niższe niż w latach poprzednich. Na posiedzeniu Rady Funduszu 8 lipca nie pozwolono przedstawicielowi Izby zabrać głosu na ten temat (ani na żaden inny). Zwróciliśmy się do wojewody lubelskiego z prośbą o zainteresowanie problemem kontraktowania świadczeń stomatologicznych. Pani wojewoda zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli NFZ, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty i Wychowania, LIL oraz konsultanta wojewódzkiego ds. stomatologii dziecięcej. Przedstawiliśmy szerokie uzasadnienie merytoryczne w zakresie potrzeby zwiększenia środków na kontrakty stomatologiczne, a zwłaszcza utrzymania stomatologicznych gabinetów szkolnych. Również takie uzasadnienie przesłaliśmy do dyrektora LOW NFZ. Otrzymaliśmy odpowiedź polemiczną, warunków kontraktowania NFZ nie zmienił. W grudniu 2010 doświadczyliśmy wyników kontraktowania. Okręgowa Rada Lekarska podjęła stanowisko skierowane do LOW NFZ, wnioskujące o ogłoszenie postępowania uzupełniającego w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Odbyło się spotkanie z p.o. dyrektorem LOW NFZ, omówiliśmy nieprawidłowości dotyczące kontraktów szpitalnych, AOS-u, świadczeń stomatologicznych, w tym gabinetów szkolnych. Otrzymaliśmy ze strony NFZ deklarację naprawy sytuacji. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej uchwaliło też stanowisko w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim w związku z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych na 2011 rok. Naprawa sytuacji w powyższym zakresie uzależniona była nie tylko od decyzji NFZ, ale też od właściwej postawy kolegów stomatologów. Dlatego został wystosowany do nich apel o solidaryzm w związku z ogłoszonym konkursowym postępowaniem uzupełniającym
– opublikowany na stronie internetowej Izby. Otrzymaliśmy podziękowania za zaangażowanie się Izby w tę sprawę od Porozumienia Lekarzy Stomatologów pracujących w szkolnych gabinetach. W listopadzie 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli LIL z dyrekcją LOW NFZ w sprawie kontraktowania na 2012 rok. Otrzymaliśmy deklarację, że nastąpi dalsza poprawa w kontraktowaniu AOS i szkolnych gabinetów stomatologicznych.

 

Powódź

 

W maju 2010 roku zachodnią część województwa lubelskiego nawiedziła powódź. Wśród poszkodowanych znaleźli się lekarze ze swoimi rodzinami. W oparciu o rejestr lekarzy skontaktowaliśmy się z każdym lekarzem, który mógł być poszkodowany. Został powołany zespół ds. pomocy powodzianom, działający w ramach komisji socjalno-bytowej i w oparciu o jej regulamin. Odbyto wizytacje zalanych terenów, skontaktowano się osobiście z poszkodowanymi lekarzami. Przyjęto zasadę, że pomoc będzie udzielana w przypadku doznania szkody dotyczącej miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Wszyscy dziękowali za zainteresowanie, pomocy udzielono potrzebującym lekarzom.

 

Medicus

 

W sierpniu 2010 r. w imieniu NRL została podpisana umowa z koncernem Axel Springer Polska sp. z o.o. w sprawie wydawania i kolportażu „Gazety Lekarskiej”. W oparciu o tę umowę okręgowe izby lekarskie miały możliwość kolportażu swojego biuletynu łącznie z „Gazetą Lekarską”. Aby z tego skorzystać, należało podpisać oddzielną umowę z ASP na kolportaż „Medicusa”. Podpisaliśmy tę umowę. Koszt wysyłki jednego egzemplarza wynosił 63 gr + 2 gr za każdy insert z możliwością uzyskania przychodu w wysokości 1 zł za insert od ASP, jeżeli skorzysta on z naszych miejsc insertowych. Umowa została zawarta na 5 lat i była bardziej korzystna od poprzednich. Od 2012 roku, po zerwaniu przez ASP, umowy na kolportaż wróciliśmy do wydawania gazety na poprzednich, ale korzystniejszych zasadach.

 

 

Inwestycje przeprowadzone w LIL podczas mijającej kadencji

 

  wymiana dachu siedziby izby w Lublinie

  wymiana okien połaciowych w tym 4 okna przeciwpożarowe w siedzibie izby

  wymiana stacji zmiękczania wody

  zakup drukarek, komputerów dla biura izby i niektórych osób funkcyjnych

  zakup chłodziarki do sekretariatu, zmywarki do pokoju socjalnego, odkurzacza przemysłowego

  remont siedziby delegatury chełmskiej i zakup sprzętu biurowego

  zakup sprzętu audio-video dla delegatury zamojskiej w celu przeprowadzania szkoleń

  wymiana szlabanu przy wjeździe na plac przed budynkiem izby.

  wymiana oświetlenia wystawy w Klubie Lekarza.

  w pierwszej połowie 2011 r. dokonano modernizacji archiwum, przystosowując go do nowych przepisów prowadzenia rejestru. Jeszcze w 2010 roku oferta firmy dokonującej modernizacji opiewała na 80 tys., w 2011 uzyskaliśmy ofertę na 42 tys. złotych, ale dokonaliśmy modernizacji z udziałem własnego zakupu teczek. Przełożenie dokumentów z ich nowym oznakowaniem wykonała uprawniona firma.

  w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej zainstalowano klimatyzację pomieszczeń używanych przez izbę. Koszt inwestycji został pokryty z funduszu rezerwowego uchwalonego na zjeździe okręgowym.

  przeprowadzono remont schodów wejściowych do siedziby izby z obu stron budynku. Zainstalowano automatyczny system ich podgrzewania w okresie zimowym.

  naprawiono i zabezpieczono fundamenty budynku Izby z ich odkopaniem, a wewnątrz z odkuciem tynków.

  zakupiono bezprzewodowy system nagłaśniający do sali konferencyjnej izby.

  wymieniono centralę telefoniczną siedziby izby.

  wymieniono wykładziny w sali konferencyjnej i sali rozpraw sądowych.

  przyznano nagrody pracownikom biura za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepiej prowadzony rejestr oraz za wkład pracy w przygotowanie przepisów prawa wewnętrznego w związku z nowelizacją ustawy o izbach lekarskich

  dofinansowano wydanie książki dotyczącej studiów absolwentów rocznika 1955 roku oraz ich karier i sukcesów zawodowych,

  dofinansowano wydanie książki o gruźlicy dla lekarzy z Ukrainy.

  corocznie przyznawano nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego

 

Działalność socjalna LIL

 

Aby można było uruchomić fundusz pomocowy dla lekarzy, który został utworzony w drodze uchwały XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy, należało określić zasady jego funkcjonowania. Na początku czerwca 2011 r. Okręgowa Rada Lekarska uchwaliła regulamin Funduszu, zawierający zasady, kryteria przyznawania pomocy oraz wzory druku, będącego wnioskiem o przyznanie pomocy. Ustalono, że kwota przychodu miesięcznego na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym poniżej której przyznawana jest pomoc z Funduszu, będzie aktualizowana co roku.

Okręgowa Rada Lekarska dokonała zmiany regulaminu Komisji Socjalno-Bytowej dotyczącej zasad przyznawania pożyczek oraz umożliwiającej dotowanie kosztów hotelowych dla lekarzy szkolących się w Warszawie. W związku z tą zmianą regulaminu została podpisana umowa, na mocy której lekarze, wynajmujący pokoje hotelowe przy ul. Sobieskiego w Warszawie za pośrednictwem LIL, mają dotowane koszty pobytu.

Realizacja uchwały dotyczącej sprawozdania Komisji Socjalno-Bytowej w dalszej części niniejszego sprawozdania.

 

Strona internetowa

 

W kwietniu 2012 roku, zgodnie z uchwałą zjazdu, uruchomiono zakładkę, gdzie są zamieszczane informacje z obrad ORL wraz z listą obecności. Na stronie internetowej izby została uruchomiona również zakładka „Praca”, zawierająca oferty pracy dla lekarzy, ogłoszenia poszukiwania pracy oraz zasady umieszczania ogłoszeń.

 

Przyznanie Lauru Medycznego

 

Okręgowa Rada Lekarska przyznała trzy odznaczenia: dr Teresie Winnickiej-Wronie, dr Elżbiecie Ziemeckiej-Rakowskiej oraz prof. Marianowi Durdzie. Wręczenie laurów odbyło się zgodnie z decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej podczas uroczystości 35-lecia Oddziału Ftyzjopulmonologicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie.

W 2013 r. Okręgowa Rada Lekarska przyznała odznaczenia Lauru Medycznego:
Hannie Zdanowicz, Wojciechowi Machowi, Ludwikowi Kowieskiemu. Od tego roku wręczana jest statuetka Lauru Medycznego.

 

Medal LIL

 

26 maja 2011 roku odbyła się gala wręczenia medali Lubelskiej Izby Lekarskiej. Medal otrzymali: Barbara Ćwiklińska, Marian Wróblewski i pośmiertnie Helena Czuchryta. Uroczystość została zorganizowana w Filharmonii Lubelskiej, uświetniona była występem pianisty Ingolfa Wundera.

W październiku 2013 roku, podczas gali w ramach obchodów 90-lecia izby, zostały wręczone medale prof. Annie Dmoszyńskiej, prof. Andrzejowi NowakowskiemuJanuszowi Spustkowi.

 

Współdziałanie z władzami miasta i uczelni

 

LIL uczestniczy w tworzeniu i realizacji miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Zespole Interdyscyplinarnym reprezentuje nas Maria Dura.

Zgodnie z zapisami ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta zostały zgłoszone przez Okręgową Radę Lekarską cztery kandydatura do Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniu Medycznym. Wojewoda powołała dwie osoby: dr. Andrzeja Chrościckiego i prof. Andrzeja Dąbrowskiego.

Lubelska Izba Lekarska objęła patronatem nowy kierunek studiów podyplomowych, pierwszy w Polsce: Badania kliniczne – organizacja, prowadzenie z elementami zarządzania.

W funkcjonowaniu samorządu lekarskiego nieodzowne są kontakty z różnymi organizacjami, urzędami, uczelniami. Niekiedy kontakty te kształtują wizerunek naszego samorządu, tak jak podjęta współpraca z Ogólnopolską Federacją Osób Niepełnosprawnych. W ramach tej współpracy sfinansowaliśmy i zorganizowaliśmy przekazanie dużej grupie lekarzy informacji o możliwościach instytucjonalnej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Opiniowaliśmy kandydatury wojewody na konsultantów wojewódzkich.

Członkowie Prezydium uczestniczyli w uroczystościach obchodu święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości.

Uczestniczyliśmy także w uroczystościach wręczania dyplomów absolwentom Uniwersytetu Medycznego z ufundowaniem (jak zwykle) nagród dla najlepszych absolwentów oraz w uroczystościach rozpoczęcia roku akademickiego.

 

 

Działania na rzecz prawidłowego wykonywania zawodu

 

Okręgowa Rada Lekarska odniosła się do niepokojących zjawisk występujących w związku z wykonywaniem zawodu. Organizowano spotkania z lekarzami oraz dyrekcją szpitala, a następnie podjęto stanowiska krytycznie oceniające łączenie dyżurów lekarskich na oddziałach różnej specjalności oraz stanowisko dotyczące zbyt małej obsady dyżurowej w stosunku do obowiązków lekarza dyżurnego.

Podejmowano działania w odpowiedzi na bulwersujące zjawiska dotyczące stosunków w pracy w jednym ze szpitali.

W październiku 2011 roku wypowiedzieliśmy się w stanowisku przeciwko niektórym zapisom ustawy refundacyjnej i zaapelowaliśmy do Naczelnej Rady Lekarskiej o wszczęcie działań zmierzających do zmiany zapisów tej ustawy. Następnie w listopadzie 2011 roku Lubelska Izba Lekarska włączyła się w akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane (zniesienie obowiązku określania przez lekarza refundacji leku i zobowiązanie do tego płatnika, zniesienie kar zwrotu „nienależnej” refundacji, wprowadzenie przejrzystych zasad kontroli prowadzonych przez płatnika z możliwością odwołania się do niezależnego organu). W grudniu prowadziliśmy przygotowania do protestu „pieczątkowego”, na zebraniu konwentu dyrektorów szpitali powiatowych przedstawiałem powody tego protestu i apelowałem o niewyciąganie przez dyrektorów konsekwencji w stosunku do lekarzy uczestniczących w proteście. Po zawieszeniu protestu 16 grudnia byliśmy pierwszą izbą, która poparła jego kontynuowanie przez OZZL, a w sytuacji, kiedy w styczniu 2012 roku media budowały atmosferę zakończenia akcji w związku z rozmowami w MZ, wydaliśmy wspólnie z OZZL i LZLR-P oświadczenie o kontynuacji protestu.

Drogą uchwały ORL zostało wprowadzone wynagrodzenie dla zastępców OROZ i sędziów OSL za zakończone sprawy.

Podjęliśmy stanowisko Prezydium ORL w sprawie zastępowania stanowisk ordynatorskich innymi stanowiskami, stanowisko w sprawie lojalnościowych umów o pracę i następnie przesłaliśmy je do dyrektorów szpitali, stanowisko z 14.11.2011, popierające projekt zmiany ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, według którego pacjenci zapisują się do przychodni i lekarza, deklaracje wyboru są ważne dla przychodni również w wypadku zaprzestania pracy przez danego lekarza, stanowisko w sprawie fuzji lubelskich szpitali.

W odpowiedzi na apel Zjazdu z 2012 r., podczas majowego posiedzenia ORL, z udziałem autora projektu apelu, rozpatrywano przeprowadzenie ankiety wśród lekarzy dotyczącej przekształceń własnościowych. Rada nie zdecydowała się na przeprowadzenie ankiety, natomiast powołała zespół do opracowania stanowiska w tej sprawie.

Jako wykonanie uchwały zjazdowej podjęto tzw. uchwałę abolicyjną, dotyczącą zaległości w składkach lekarzy, którzy nie zgłosili uzyskania statusu członka izby emeryta.

 

Rzecznik Praw Lekarza

 

Rzecznik został powołany w 2010 r., został nim dr Jacek Niezabitowski. W celu realizacji powierzonych zadań podjęto współpracę z kancelariami prawnymi w Lublinie, Zamościu oraz Chełmie. Sprawy kierowane do rzecznika w przeważającej mierze dotyczyły naruszenia dóbr osobistych lekarzy oraz żądania odszkodowań ze strony pacjentów. W ww. sprawach w większości przypadków lekarzy objęto opieką prawną, zlecając prowadzenie spraw kancelariom prawnym współpracującym z LIL. W sprawach z zakresu prawa pracy, kontroli z NFZ oraz w sprawach interwencyjnych porad prawnych udzielił radca prawny LIL. W licznych sprawach nagłych, nie cierpiących zwłoki, lekarze korzystając z możliwości bezpośredniego kontaktu telefonicznego z rzecznikiem uzyskali wskazówki i porady telefonicznie, jak również podczas umówionych spotkań. W 2012 r. rzecznik uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym dla rzeczników praw lekarza okręgowych izb lekarskich przez Rzecznika Praw Lekarza Naczelnej Rady Lekarskiej. Wydaje się, że jest celowe kontynuowanie działań Rzecznika Praw Lekarza w następnych kadencjach. Podobnego zdania są lekarze, którzy otrzymali wsparcie ze strony Izby Lekarskiej poprzez pomoc rzecznika, prawników LIL oraz kancelarii adwokackich.

 

Mediator

 

Mediator LIL został powołany w 2010 r., został nim dr Marek Domański. Instytucja mediatora została powołana w związku z nowelizacją ustawy o izbach lekarskich. Przeprowadzono prace organizacyjne
związane z działalnością mediatora. W roku 2011 r. mediator wziął udział w szkoleniu z zakresu mediacji zorganizowanym w LIL przez biuro Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W czasie trwania VI kadencji, tj. od lutego 2010 r. do paździerika 2013 r., wpłynęło ogółem 6 spraw. Sprawy skierował do mediacji Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowy Sąd Lekarski. W przypadku trzech spraw podjęcie mediacji nie było możliwe ze względów formalno-prawnych. W przypadku pozostałych spraw przeprowadzono postępowania mediacyjne. Ze względu na znaczną rozbieżność przyjętych stanowisk przez strony biorące udział w procesie, w przypadku dwóch spraw mediacja zakończyła się niepowodzeniem. W jednej sprawie zawarto ugodę.

 

Działalność delegatur

 

Znaczącą rolę w działalności izby pełnią delegatury: bialskopodlaska, chełmska i zamojska. Praca każdej komisji ORL opiera się zarówno na wnioskach zgłaszanych od delegatur, jak też na realizacji wewnętrznych postanowień komisji. Na przykład wszelkie konkursy, odbywające się na terenie delegatur, przebiegają z udziałem ich przedstawicieli, wiele wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystycznych czy integracyjnych jest organizowanych na poziomie delegatur, pomoc socjalna jest niejednokrotnie przyznawana na wniosek pochodzący z delegatury.

Dziękuję w tym miejscu koleżankom i kolegom z delegatur (również z tzw. lubelskiej) za opiekę nad grobami naszych kolegów lekarzy, za odnajdywanie tych zapomnianych i za pamięć w dniu Wszystkich Świętych.

Siedziby delegatur służą też jako najbliżej położone miejsca dla czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem zawodu. Wreszcie – z poziomu delegatur spływają istotne wnioski dla podejmowania decyzji dotyczących całej Lubelskiej Izby Lekarskiej. Nie sposób przedstawić całości zagadnień związanych z rolą i działalnością delegatur. Przykładowo w delegaturze bialskopodlaskiej organizowano uczestnictwo lekarzy w koncertach, spektaklach teatralnych, musicalach, wycieczkach. Uczestniczono też w uroczystościach Odzyskania Niepodległości. Na wniosek delegatury chełmskiej Prezydium podjęło decyzję o sfinansowaniu kosztów dzierżawy grobu zasłużonego lekarza. Z inicjatywy delegatury odprawiano msze w intencji zmarłych lekarzy. Delegatura
zamojska zorganizowała Roztoczański Rajd Rowerowy, turnieje tenisa ziemnego, mecz piłkarski lekarzy z prawnikami. Na terenie tej delegatury zorganizowano szkolenie pt. Lekarz w obliczu zmian prawnych.

 

Udział w proteście przeciwko umowom refundacyjnym lekarzy z NFZ

 

Na posiedzeniu kwietniowym w 2012 r., ORL podjęła uchwałę rekomendującą lekarzom wypowiedzenie umowy z NFZ w części dotyczącej zwrotu nienależnej refundacji i kar umownych. Uchwała jak też i wzór pisma wypowiadającego zostały rozpropagowane na stronie internetowej. Na spotkaniu z Dyrekcją LOW NFZ, uczestniczący w nim prezesi ORL przekazali stanowisko konwentu prezesów z maja 2012 roku zapowiadające „protest receptowy”. Następnie został opublikowany komunikat prezesa (z 17 maja) przedstawiający uwarunkowania udziału w proteście jak też ewentualnych skutków nie podpisania umowy na refundację leków z NFZ. Wymowne znaczenie w tym okresie miała internetowa lista deklarujących nie podpisanie umowy z NFZ, z prezesem LIL na pierwszym miejscu. Podczas czerwcowego posiedzenia ORL podjęto stanowisko rekomendujące posługiwaniem się wzorem recepty opracowanym przez OZZL i Prezydium NRL. Zorganizowano dystrybucję druków recept oraz możliwość ich druku ze strony internetowej. Prezydium ORL uchwaliło też apel skierowany do lekarzy aby uczestnicząc w proteście uwzględniali bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. 6 lipca 2012 r. prezydium NRL podjęło uchwałę o zawieszeniu protestu. W imieniu LIL delegacja izby złożyła osobiste i pisemne podziękowania dyrektorom SPSK4 w Lublinie, szpitala Jana Pawła II w Zamościu i szpitala w Tomaszowie Lubelskim za postawę w okresie protestu „receptowego” polegającą na odmowie podpisania porozumienia z NFZ na wystawianie recept refundowanych za dodatkową zapłatą.

 

Kontakty z lekarzami ze Wschodu

 

Pod koniec marca 2012 r. członkowie Prezydium spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu. Natomiast jesienią 2012 roku uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej dla kilkudziesięcioosobowej grupy lekarzy z Ukrainy oraz uczestniczyliśmy w spotkaniu w Nałęczowie udzielając informacji i wymieniając poglądy.

Dalsza współpraca owocowała wizytą członków Prezydium w Łucku. Gospodarze potraktowali to zdarzenie niezwykle poważnie. Miało miejsce spotkanie z konsulem, wiceministrem ds. ochrony zdrowia, dyrekcją Centrum Onkologii, przedstawicielami towarzystw polonijnych. Nasi koledzy lekarze z Wołynia byli gośćmi na Gali 90-lecia Izby Lekarskiej.

 

 

Kontakty z LOW NFZ

 

Wielokrotnie odbywały się spotkania z dyrekcją Funduszu poświęcone problematyce kontraktowania świadczeń zdrowotnych, protestu „receptowego”, wystawiania przez lekarzy recept refundowanych bez posiadania umowy na refundację, podpisywania umów na refundację leków z lekarzami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę, spotkania i współpraca dotycząca ułatwień w druku druków recept, spotkanie przedstawicieli NFZ z Komisją Stomatologiczną. W rezultacie tej współpracy lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej, zwłaszcza wystawiający recepty na leki refundowane bez posiadania umowy z NFZ, byli i są w korzystniejszej sytuacji w kraju, a komunikaty na stronie internetowej w tej sprawie miały za zadanie nakłonić tych lekarzy do kontaktu z izbą w celu przekazania im szczegółów. Zarówno w publikacjach w „Medicusie”, jak też na stronie internetowej izby umieszczane były, opracowane wspólnie z NFZ, informacje o nowych zasadach wystawiania recept, a nawet instrukcja pobierania numerów druków, szczególnie przydatna dla lekarzy seniorów.

 

Zjazdy

 

Rok 2013 to rok wytężonej pracy statutowej oraz rok zjazdów i spotkań. Dwukrotnie zorganizowano zjazd sprawozdawczy, pierwszy nie odbył się w terminie z powodu braku kworum. Następnie przygotowywaliśmy się do zorganizowania Gali 90-lecia Izby Lekarskiej. Zorganizowano bilbordy informujące o historii medycyny w Lublinie. Pani dr Maria Jakubowska otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Wielu lekarzy zostało wyróżnionych odznaczeniem Prezydenta Miasta Lublin oraz innymi odznaczeniami. 2013 rok to także był rok wyborów według nowej ordynacji wyborczej. Pomimo wielu wątpliwości i trudności dokonaliśmy wyboru 215 delegatów na zjazd.

 

Działalność komisji problemowych LIL

 

• Komisja ds. Wykonywania Zawodu – przewodnicząca Maria Dura – zajmowała się dostosowaniem wykonywania zawodu do obowiązującego, zmieniającego się prawa. Dotyczy to aktualizacji danych rejestru tak, aby spełnić wymogi nowej ustawy o działalności leczniczej. Ustawa wprowadziła nową formę praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu podmiotu leczniczego, co wyjaśniło sytuację lekarzy pracujących na tzw. kontrakcie. Ponadto, co ważne, obniżono opłatę za wpis do rejestru. Wprowadzono też obowiązek posiadania regulaminu praktyki zawodowej. Obowiązki statutowe to wydawanie prawa wykonywania zawodu, ograniczonego prawa, prowadzenie rejestru praktyk lekarskich. Aby nadążać za zmieniającym się prawem pracownicy, przewodniczący komisji uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez NIL. Kierowano do Komisji Kształcenia lekarzy, którzy mieli przerwę w wykonywaniu zawodu ponad 5 lat.

• Komisja ds. Konkursów – przewodnicząca Barbara Hasiec – organizowała konkursy na stanowiska ordynatorskie. Pomimo zmiany przepisów podkreślano potrzebę uczestniczenia w konkursach konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny i przedstawicieli towarzystw naukowych. Podnoszono wagę wyłaniania ordynatorów drogą konkursu i występowano w tej sprawie do dyrekcji szpitali na terenie działania LIL.

• Komisja Kształcenia – przewodnicząca Monika Bojarska-Łoś – zajmowała się organizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizacją LEP i LDEP. Komisja organizowała kursy i szkolenia dla lekarzy LIL. Ponadto prowadzono rejestr tzw. punktów edukacyjnych, czyli dopełnienia obowiązku kształcenia podyplomowego. Prowadzono rejestr podmiotów prowadzących szkolenie podyplomowe. Kierowano na przeszkolenie lekarzy, którzy mieli przerwę w wykonywaniu zawodu ponad 5 lat.

• Komisja Stomatologiczna – przewodniczący Remigiusz Caban – pracowała w środowisku dentystów w zakresie kontraktowania świadczeń stomatologicznych, wysokości kontraktów i ich dostępności dla wszystkich stomatologów; walczyła o gabinety szkolne i kontrakty w zakresie stomatologii szkolnej.

• Komisja Emerytów i Rencistów – przewodniczący Andrzej Nowiński – była szczególnie aktywna w zakresie
organizowania zdarzeń o charakterze kulturalno-oświatowym, wyjść do kina i teatru. Opiekowała się grobami zmarłych lekarzy. Gromadziła informacje o lekarzach potrzebujących pomocy i organizowała tę pomoc. Członkowie komisji odwiedzali lekarzy seniorów, którzy mają trudności w poruszaniu się.

• Komisja Etyki – przewodnicząca prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal – zajmowała się propagowaniem zasad etycznych w środowisku medycznym. Podejmowała działania na rzecz etycznego wykonywania zawodu. Przygotowała rozdział do Kodeksu Etyki Lekarskiej.

• Komisja Bioetyczna – przewodniczący dr Janusz Dubejko – rozpatrywała wnioski o wydanie opinii na temat badania klinicznego produktu leczniczego. Opiniowała badaczy i ośrodki z terenu LIL. Prowadziła wykłady dla stażystów z zakresu bioetyki i prawa medycznego.

• Komisja Rekreacji i Sportu – przewodniczący Edward Woliński – podejmowała działania skierowane na popularyzację zdrowego trybu życia i uprawianie sportu wśród lekarzy. Organizowała zawody i turnieje sportowe przy finansowym wsparciu ze strony LIL.

• Komisja Kultury – przewodniczący Dariusz Hankiewicz – organizowała wernisaże i autorskie wystawy artystyczne w siedzibie LIL. Zorganizowała I Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy – Kazimierz Dolny 2013 oraz III Ogólnopolski Konkurs Fotografii Lekarzy i Studentów Medycyny. Podjęła współpracę z chórem lekarzy Continuo.

• Komisja Socjalno-Bytowa – przewodniczący Leszek Buk– wspierała finansowo lekarzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Oferowała pomoc stałą i doraźną zgodnie z regulaminem komisji. Sprawowała pieczę nad funduszem pomocowym.

• Komisja Młodych Lekarzy – przewodniczący Krzysztof Lewkowicz – podejmowała działania na rzecz lekarzy i dentystów, którzy są w trakcie specjalizacji. W tym celu zorganizowała w Lublinie XXI Ogólnopolską Konferencję Młodych Lekarzy. Zaproszeni goście i uczestnicy podjęli szereg stanowisk i apeli dotyczących sposobu kształcenia się i dopełniania obowiązków wynikających z ustawy.

• Komisja Wyborcza – przewodnicząca Maria Dura – wprowadziła w życie nową ordynację wyborczą, głosowanie korespondencyjne, w wyniku czego szczęśliwie wybraliśmy 215 delegatów na zjazd.

Janusz Spustek
Prezes LIL