Kontynuacja z priorytetami

MEDICUS 12/2013

     Wybory 2013    

Kontynuacja z priorytetami

XXXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy, który obradował w Lublinie 23 listopada 2013 roku dokonał wyboru władz Lubelskiej Izby Lekarskiej na kolejne 4 lata. Prezesem LIL został ponownie wybrany Janusz Spustek, specjalista neurolog, ordynator Oddziału Neurologii Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Delegaci zjazdu wybrali także 37 członków Okręgowej Rady Lekarskiej – najważniejszego organu izby oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – po raz kolejny powierzając tę funkcję Januszowi Hołyszowi, specjaliście chirurgii z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie.

Tegoroczny Zjazd miał wybitnie roboczy charakter. Bogatsi o doświadczenie poprzednich kadencji (niektóre zjazdy wyborcze kończyły się grubo po północy, przy bardzo już opustoszałej sali obrad) organizatorzy zrezygnowali z zapraszania gości i oficjalnej części Zjazdu, od razu przystępując do merytorycznych obrad, które poprowadził Janusz Dubejko. Niestety, niewiele to pomogło, bo ogłoszenie wyników ostatnich wyborów i tak miało miejsce krótko przed 22.00.

Ustępujący prezes LIL Janusz Spustek w szczegółowym sprawozdaniu (drukujemy je w całości na str. 6–10) przypomniał najważniejsze działania lubelskiej Izby w minionych czterech latach.

Andrzej Ciołko, skarbnik LIL mijającej kadencji, przedstawił syntetycznie sytuację finansów LIL. W latach 2010-2013 LIL osiągnęła przychody w kwocie 17 mln 355 tys. złotych – 73% tej kwoty stanowią składki członkowskie (ściągalność składek wynosiła 89% dzięki wdrożeniu zróżnicowanych mechanizmów windykacyjnych), drugą co do wielkości pozycję przychodów stanowią czynsze za wynajem powierzchni biurowej, pokoi gościnnych i Klubu Lekarza – 8,4% przychodów.
Koszty poniesione w mijającej kadencji wyniosły 14 mln 544 tys. złotych, kształtując się na poziomie 84% przychodów. Skarbnik LIL podkreślił dobrą kondycję finansów Izby.

Delegaci bez zastrzeżeń przyjęli sprawozdanie prezesa z działalności ORL i komisji LIL oraz skarbnika, udzielając na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Janusz Hołysz, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, komentując ostatnie 4 lata pracy podkreślił narastającą liczbę skarg, które trafiają do Okręgowego Rzecznika, szczególnie związanych z nieetycznymi zachowaniami lekarzy, brakiem komunikacji między lekarzem a pacjentem. Wiele skarg kończy się już na pierwszym spotkaniu w biurze rzecznika – po spokojnej rozmowie i wyczerpujących wyjaśnieniach skarżący decydują się na wycofanie swoich zarzutów.

Zenon Górniewski, prezes OSL ostatnich dwóch kadencji, dziękował za dobrą pracę kolegom sędziom i pracownikom biura, której efektem było sprawne funkcjonowanie sądu lekarskiego i apelował do delegatów o wybór nowych sędziów chętnych do włączenia się do pracy w Okręgowym Sądzie Lekarskim.

Jak zawsze, na zjeździe wyborczym największe emocje towarzyszyły wyborom prezesa LIL. O tę funkcję ubiegało się trzech kandydatów: Andrzej Ciołko – specjalista urolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana kard. Wyszyńskiego, który był już prezesem LIL przez 2 kadencje w latach 2001–2009; Janusz Kleinrok – dr hab. med., były wiceprezes LIL ds. stomatologii i Janusz Spustek – ustępujący prezes.

W swoich autoprezentacjach kandydaci przedstawili autorskie wizje funkcjonowania lubelskiej Izby. Delegatów najbardziej przekonał program Janusza Spustka, bo już w pierwszej turze 93 głosami (przy 182 obecnych) wybrano go ponownie prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej. Andrzej Ciołko uzyskał 67 głosów, a Janusz Kleinrok – 22.

Przedstawiając program działań lubelskiej Izby na najbliższe 4 lata, Janusz Spustek z jednej strony podkreślał konieczność kontynuowania sprawdzonych mechanizmów sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu, ale proponował też nowe kierunki aktywności samorządu, przede wszystkim poszerzenie kształcenia podyplomowego, prowadzonego w ścisłej współpracy z towarzystwami lekarskimi i Uniwersytetem Medycznym, większe wsparcie finansowe dla specjalizujących się lekarzy, tworzenie warunków i atmosfery sprzyjających rozwojowi rodzinnego sportu i rekreacji całych lekarskich rodzin.

Za ważne uznał w swoim wystąpieniu otwarcie samorządu na współpracę ze specjalistami wojewódzkimi, co z jednej strony stworzyłoby szansę uporządkowania standardów postępowania lekarskiego, a z drugiej wzmocniło pozycję Izby wobec Narodowego Funduszu Zdrowia.

W rozpoczynającej się kadencji prezes zamierza zabiegać o powołanie przy izbie Komisji Legislacyjnej, która nie tylko będzie koordynować opiniowanie projektów aktów prawnych, ale także inicjować rozwiązania prawne niezałatwionych spraw.

Zaproponuje powołanie Biura Rzecznika Praw Lekarza, by wzmocnić stworzoną w poprzedniej kadencji i, jak się okazało, bardzo przydatną lekarzom funkcję Rzecznika Praw Lekarza.

Kolejne pola pilnych działań izby to poprawa wizerunku lekarzy w mediach, obrona godności zawodowej i warunków wykonywania zawodu lekarza.

Prezes zapewnił, że będzie dbał, by izba w dalszym ciągu otaczała opieką potrzebujących pomocy seniorów. Stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju twórczych pasji lekarzy i uprawiania rodzinnego sportu i rekreacji to było ostatnie, choć wcale nie najmniej ważne zadanie, jakie Janusz Spustek zawarł w swoim programie wyborczym.

W serii głosowań delegaci dokonali także wyboru 24 zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 26 sędziów Sądu Lekarskiego, 10 członków Komisji Wyborczej i 5 członków Komisji Rewizyjnej. Zjazd wybrał również 25 delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. Listy wszystkich wybranych publikujemy na stronie 5.

Zgodnie z regulaminem wyborów obowiązującym w samorządzie lekarskim dalsze wybory osób funkcyjnych są w rękach Okręgowej Rady Lekarskiej. To Rada zadecyduje o składzie Prezydium ORL; od Rady także będzie zależeć, jakie komisje problemowe zostaną powołane i kto będzie je prowadził. Termin pierwszego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji został wyznaczony na 18 grudnia.

Maria Przesmycka