Wystawianie recept bez obecności pacjenta

MEDICUS 10/2013

Wystawianie recept bez obecności pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia, że podczas spotkania 31 lipca 2013 r. poinformowano przedstawicieli Federacji Porozumienia Zielonogórskiego, iż nie będzie kwestionowane udzielanie i sprawozdawanie porad oznaczonych kodami według klasyfikacji ICD: Z 76,0 – Powtórne recepty lub Z 71,0 – Osoby konsultujące w imieniu innej osoby. NFZ uważa, że porady te nie będą kwalifikować się do rozliczenia stawki kapitacyjnej z zastosowaniem współczynnika 3.0. Celem
wprowadzenia trzykrotności stawki podstawowej było zrównoważenie ponoszonych przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej kosztów wzmożonej opieki nad pacjentem przewlekle chorym na choroby układu krążenia i cukrzycę.

W przypadku zaocznego wystawiana recept, trudno jest, według NFZ, takie zwiększone koszty zidentyfikować, szczególnie wobec faktu, że przeprowadzone weryfikacje niejednokrotnie wykazywały ordynowanie przez
lekarza poz leków pacjentom przebywającym w szpitalu.

Jednocześnie NFZ przypomina, że w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta porada lekarska (np. związana wyłącznie z ordynacją lekową) powinna być udzielana w miejscu zamieszkania pacjenta. Porada domowa, zgodnie z dotyczącymi pacjenta wskazaniami, jest świadczeniem kwalifikującym do stosowania zwiększonej stawki kapitacyjnej.

Jerzy Jakubowicz