Ostatni taki Zjazd

MEDICUS 5-6/2013

      XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy     

Ostatni taki Zjazd

Wyjątkowo roboczy charakter miał XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy, ostatni zjazd delegatów obecnej kadencji, który odbył się 20 kwietnia br. Bez pocztu sztandarowego, specjalnego gościa, bez wręczania medali i laurów. Trudno się dziwić, skoro była to jego druga odsłona. W pierwszym terminie bowiem zabrakło quorum do przeprowadzenia koniecznych procedur zjazdowych m.in. uchwalenia budżetu na rok 2013.

 

W marcu były Laury

 Z tego też względu w marcu br. doroczny zjazd lekarzy musiał ograniczyć się tylko do części reprezentacyjnej, w czasie której wręczono Honorowe Dyplomy Laury Medyczne. W tym roku Okręgowa Rada Lekarska przyznała je trójce lekarzy z Lubelskiej Izby Lekarskiej, których godna postawa znalazła wyjątkowe uznanie i szacunek kolegów. Laur Diamentowy za ponad 40 lat pracy zawodowej, wręczono dr. n. med. Wojciechowi Machowi, a dr Hannie Zdanowicz Laur Złoty za 30 lat pracy zawodowej. Dr Ludwik Kowieski, odznaczony Laurem Diamentowym, z powodu choroby nie mógł odebrać Lauru w czasie zjazdu.

 

W kwietniu – sprawozdania i uchwały

 W sobotę, 20 kwietnia br. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda” przy ul. Nałęczowskiej stawiło się 97 delegatów spośród 184 wszystkich uprawnionych do głosowania. To wystarczyło, aby zjazd mógł podjąć merytoryczną pracę (minimalna liczna delegatów, która uprawnia zjazd do podejmowania uchwał i dokonywania wyborów wynosi 92 osoby).

Sprawnie i dynamicznie pod kierownictwem Leszka Buka przystąpiono do realizacji kolejnych punktów zjazdu. Po przyjęciu porządku obrad i wyborze komisji mandatowej i komisji wniosków i uchwał, prezes Janusz Spustek przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej (w całości prezentujemy je na str.6-8).

O finansach LIL w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2012 roku mówił skarbnik LIL Andrzej Ciołko. Rachunek zysków i strat wykazał nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie ponad 1 mln 405 tys. zł. – Najpoważniejszą kwotę po stronie przychodów stanowią składki członkowskie, których ściągalność w 2012 roku zdecydowanie się poprawiła – mówił Ciołko.

Zjazd, po wysłuchaniu rekomendacji Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, a także podjął uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013, w którym zawarte są przychody ogółem na kwotę ponad 4 mln 593 tys. zł i koszty – 4 mln 492 tys. zł.

Delegatów zainteresowały szczegóły wydatków, jakie generuje działalność rzecznika praw lekarza. Wyjaśniono, że 11 tysięcy zł, jakie z tego tytułu poniosła LIL, to niemal w całości koszty spraw sądowych prowadzonych w imieniu 26 lekarzy, którzy zgłosili się do rzecznika. – Te sprawy prowadzą różne kancelarie prawne, z którymi mamy umowy – tłumaczył prezes Spustek.

Prezes Okręgowego Sądu Lekarskiego Zenon Górniewski, przedstawiając sprawozdanie z działalności sądu, na zakończenie swego wystąpienia zwrócił się z apelem, aby w szeregach wybieranych wkrótce delegatów nie zabrakło lekarzy specjalistów, którzy mogliby pracować przy orzekaniu w OSL. – Nie mamy ortopedów, pediatrów, kardiologów i okulistów. Ich kompetencje są bardzo w sądzie potrzebne – mówił Górniewski.

Przewodnicząca OKW Maria Dura przedstawiła sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej. – Komisja wyborcza pracuje w 30-osobowym składzie – poinformowała. Wszystko po to, aby jak najsprawniej przebiegły wybory delegatów na kolejną kadencję samorządu lekarskiego. Przypomniała też, że wybory będą ważne, o ile w każdym rejonie zagłosuje co najmniej 20% uprawnionych do głosowania, a na jednego lekarza zostanie oddane nie mniej niż 5 głosów.

 

Na finał apele i stanowiska

 Zjazd zakończył się przyjęciem apelu OZL do Ministra Zdrowia, aby w zapisach o udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w sytuacji, kiedy chory nie ma ubezpieczenia, znalazł się załącznik mówiący o tym, że świadczeniodawcy przysługuje ryczałtowy zwrot kosztów „poniesionych czynności, wykazujących nienależne
wstrzymanie płatności oraz zwrot kosztów wykonanego świadczenia”. Zjazd przyjął także stanowisko, w którym podkreślił, że proponowane przez resort zdrowia zmiany, m.in. likwidacja NFZ, zmiany kontraktowania nocnej i świątecznej pomocy czy premiowanie kompleksowości leczenia, nie wpłyną na realne zmiany systemu ochrony zdrowia. „Wystarczy prześledzić wyniki badań Watch Health Care (www.korektorzdrowia.pl), aby się przekonać, że np. dostępność do świadczeń pogarsza się. Bez zrównoważenia wielkości środków finansowych z zakresem koszyka świadczeń gwarantowanych nie nastąpi rzeczywista poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” – podkreślono w stanowisku (pełne teksty dokumentów na stronie www.oil.lublin.pl).

Do komisji kultury skierowano wniosek delegata z Chełma Leszka Janeczka, aby rozpisać konkurs literacki o życiu zawodowym lekarzy. Leszek Janeczek wystąpił także z apelem, aby ORL zapoznała się z sytuacją finansową szpitali i oddziałów szpitalnych z terenu województwa lubelskiego. „Te informacje pozwolą samorządowi lekarskiemu na porównanie rentowności poszczególnych oddziałów i dadzą podstawę do oceny wartości punktów ustanowionych przez NFZ dla poszczególnych specjalności medycznych.

Anna Augustowska