Marcowa lista refundacyjna
MEDICUS 04/2013

Marcowa lista refundacyjna

1 marca weszła w życie nowa lista refundacyjna leków. Do listy zostało dodanych 70 nowych produktów (nowych kodów EAN), w tym: Cuprenil, zawierający substancję czynną penicylaminę, stosowaną w chorobie Wilsona; Ethambutol Teva, zawierający substancję czynną etambutol, stosowaną w gruźlicy, również lekoopornej; Ruconest, zawierający substancję czynną konestat alfa, stosowaną do przerwania ostrego, zagrażającego życiu ataku dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną. Warto przypomnieć, że choroba Wilsona jest to uwarunkowane genetycznie zaburzenie metabolizmu miedzi w organizmie, powodujące ciężkie uszkodzenie wątroby, rogówki i jąder podstawy mózgu. Dodany do listy Cuprenil usuwa nadmiar miedzi z organizmu.

Pozostałe leki i wyroby medyczne są odpowiednikami dotychczas refundowanych. Dla 34 leków rozszerzono wskazania objęte refundacją, dotyczy to preparatów stosowanych przy padaczce i wczesnym raku piersi w I rzucie hormonoterapii. Na wniosek samych firm farmaceutycznych, z powodów im wiadomych, skreślonych zostało 12 produktów obecnych na poprzedniej liście.

Dla 93 produktów stosowanych w gastroenterologii, w leczeniu mukowiscydozy, angiologii, reumatologii oraz pediatrii poszerzono wskazania rejestracyjne. Warto pamiętać, że wskazania rejestracyjne nie są wartością stałą i każdy lekarz poprzez konsultantów wojewódzkich i krajowych może się starać o poszerzenie ww. wskazań. Jest to zapewne droga żmudna, ale często skuteczna.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne podało komunikat dla lekarzy, dotyczący zakresu refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatologicznych. Został on zwiększony m.in. w wyniku starań PTR. Rozszerzono wskazania refundacyjne dla: 1) preparatów metotreksatu podskórnego (Metex) na choroby autoimmunizacyjne; 2) preparatów metotreksatu doustnego (Trexan), preparatu Endoksan oraz Azothiopirine-VIS i Immuran na: sarkoidozę, śródmiąższowe zapalenie płuc, ziarniniakowe
choroby płuc; 3) preparatów mycofenolane mofetilu na choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborem odporności; 4) cyklosporyny A oraz Endoksanu na zespół aktywacji makrofagów (MAS); 5) preparatów leków z grupy heparyn drobnocząsteczkowych, na zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy.

Kolejna korzystna zmiana dotyczy pacjentów z nowo rozpoznaną padaczką poprzez rozszerzenie wskazań refundacyjnych levetirecetamu zwiększono dostęp do skutecznej terapii przeciwpadaczkowej.

Na liście znalazły się także nowe preparaty, które będą refundowane w ramach programów leków: czerniaka złośliwego skóry, leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie, zaawansowanego raka jajnika, raka nerki, choroby Leśniowskiego-Crohna, niedrobno komórkowego raka płuc. Łącznie chodzi o takie preparaty jak pazopamib, adalimumad, erlotynib, klofaralina oraz arsenicum troxidum.

Zwiększono również dostępność do leczenia chorób, których terapia dotychczas nie była objęta finansowaniem w ramach chemioterapii – chodzi o nowe leki stosowane przy białaczce.

Jak podaje firma IMS Health, która monitoruje rynek farmaceutyczny, w 2012 r. pacjenci wydali 1,1 mln zł na nowe dodane leki, kupując je ze 100% odpłatnością bez refundacji. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne zmniejszy wydatki pacjentów o 56%, do kwoty 470 tys. zł przy zachowaniu tego samego poziomu sprzedaży.

Zmiany dopłaty dotyczą w sumie 1027 leków. Wzrost dopłaty pacjenta o 10 lub więcej złotych będzie dotyczyć 47 leków, stosowanych głównie w leczeniu padaczki oraz astmy i POChP (seretide, symbicort). Natomiast zmniejszenie dopłaty o 10 zł lub więcej będzie dotyczyć 23 leków. Są to w większości leki również z grupy leków przeciwpadaczkowych oraz przeciwnowotworowych i immunomodulujących. W przypadku prawie 957 leków zmiana dopłaty wynosi do 1 zł w górę lub w dół.

Jerzy Jakubowicz