Kolejny etap wyborów

MEDICUS 04/2013

Kolejny etap wyborów

Mamy za sobą zgłoszenie kandydatów na delegatów, dotarliśmy do najważniejszego etapu wyborów – głosowania. Ponieważ po raz pierwszy będzie się odbywać również korespondencyjnie, należy poświęcić temu więcej czasu. Obok znajdziecie Państwo „Instrukcję głosowania”. Być może dla niektórych osób jest ona zbyt oczywi-sta czy nawet dziecinnie prosta. Uważam jednak, że przyda się nam wszystkim, aby dokonać skutecznego aktu głosowania. Regulamin głosowania jest jednoznaczny i mówi, że tylko „głosy” (=koperty) oznaczo-ne w określony w nim sposób będą głosem ważnym. Nasze głosy wyślemy do siedziby OKW na ul. Chmielną 4. Fakt wpłynięcia zostanie odnotowany na li-ście członków rejonów wyborczych, a koperta zostanie umieszczona w urnie. Jeżeli ktoś nie zdoła z różnych powodów zagłosować korespondencyjnie, będzie miał szansę przyjść w określonym dniu i czasie, i zagłosować osobiście w określonym miejscu. Informację o terminie i miejscu umieszczenia urn w rejonach wyborczych otrzyma każdy z członków rejonu wyborczego. Po zakończeniu obu etapów głosowania (korespondencyjnego lub osobistego) komisja skrutacyjna doko-na obliczenia głosów i sporządzi protokół głosowania w rejonach wyborczych. Okręgowa Komisja Wyborcza do dnia 16 lipca 2013 r. przedstawi wyniki głosowania. Aby wybory były skuteczne, musi być wybranych co najmniej 50% delegatów na zjazd. W naszym przy-padku to 50% z 332 mandatów. Mam nadzieję, że zdamy ten egzamin, jak wiele egzaminów w naszym zawodowym życiu.

Przewodnicząca OKW Maria Dura

 

Kogo uwiera mandat?

32. Okręgowy Zjazd Lekarzy będziemy wspominać bez szczególnej estymy. Pomimo masywnych opa-dów śniegu na całej Lubelszczyźnie 16 marca br. do pracy zjazdowej stawiło się 86 delegatów. Do kworum zdolnego do uchwalenia budżetu na 2013 zabrakło sześciu głosów. Ponowny termin wyzna-czono na sobotę 20 kwietnia. Listę obecnych i nieobecnych delegatów publikujemy na stronie interneto-wej LIL – www.oil.lublin.pl. Warto przyjrzeć się tym listom, bo są wśród nich również ci, którzy w ogóle nie wzięli udziału w żadnym ze zjazdów. Po co więc torturować ich ponownym wyborem na kolejne 4 lata? (MS)