Doskonalenie zawodowe

MEDICUS 3/2013

Doskonalenie zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 5 grudnia 2006 r. podmioty planujące organizację kursów i szkoleń dla lekarzy na terenie każdej okręgowej izby lekarskiej muszą uzyskać wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. Warunkiem uzyskania wpisu jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku, gdy potencjalny organizator szkolenia jest przedsiębiorcą.

 

 

 

Warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

 

1. Nazwa oraz adres siedziby / imię i nazwisko oraz adres organizatora kształcenia.

2. Forma organizacyjno-prawna organizatora szkolenia.

3. Planowany okres i obszar kraju, na którym organizowane jest szkolenie.

4. Określenie rady programowej, czyli osób odpowiedzialnych za ustalenie planu szkolenia wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i stopni naukowych.

5. Ogólny plan kształcenia, obejmujący zakres wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych.

6. Podanie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach właściwych do realizacji formy kształcenia, w tym imię i nazwisko, posiadane specjalizacje i stopnie naukowe.

7. Określenie bazy lokalowej wraz z wyposażeniem koniecznym do prowadzenia przewidywanych form dydaktyki.

8. Wewnętrzny system oceny jakości kształcenia.

 

Informacja o formie kształcenia

 

Organizator kształcenia, wpisany do rejestru, jest zobowiązany do przekazania organowi prowadzącemu rejestr (okręgowa izba lekarska) nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia następujących informacji dotyczących określonej formy szkolenia:

1. przedmiotu i szczegółowego programu kształcenia;

2. terminu rozpoczęcia i zakończenia kształcenia;

3. miejsca i adresu kształcenia podyplomowego;

4. regulaminu kształcenia podyplomowego obejmującego sposób i tryb kształcenia, zasady naboru uczestników, obowiązki i uprawnienia uczestników, sposób weryfikacji wyników kształcenia oraz ewentualnej opłaty za uczestnictwo w szkoleniu;

5. danych dotyczących kwalifikacji wykładowców (posiadane specjalizacje, stopnie naukowe) oraz innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne;

6. CV dotyczące kwalifikacji kierownika naukowego kształcenia;

7. załączenia wzoru dokumentu (certyfikat / dyplom) potwierdzającego ukończenie szkolenia;

Okręgowa Izba Lekarska jest uprawniona do kontroli organizatorów kształcenia w zakresie zgodności ze stanem faktycznym informacji dotyczących szkolenia, prawidłowości prowadzonej dokumentacji, przebiegu kształcenia oraz zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia. Czynności kontrolne upoważniają do wstępu do pomieszczeń dydaktycznych, udziału w zajęciach w charakterze obserwatora, wglądu do prowadzonej dokumentacji przebiegu kształcenia, żądania od organizatora kształcenia ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz badania opinii uczestników kształcenia i kadry dydaktycznej.

Monika A. Bojarska-Łoś
przewodnicząca Komisji Kształcenia Podyplomowego

Szczegółowe informacje oraz odpowiednie formularze
dostępne są na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej:
http://www.oil.lublin.pl/doskonalenie.html