Unijny szpital w Kraśniku

MEDICUS 10/2012

Unijny szpital w Kraśniku

z Markiem Kosem, zastępcą dyrektora ds. medycznych SP ZOZ w Kraśniku, rozmawia Anna Augustowska

• Unijny szpital, tak mówi się o kraśnickim ZOZ-ie. Nie ma w tym przesady?

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku jako jeden z nielicznych w naszym województwie może pochwalić się znakomitymi efektami w pozyskiwaniu środków unijnych. W ciągu ostatnich pięciu lat z unijnych środków pozyskaliśmy niebagatelną kwotę ponad 18 milionów złotych, a całkowita wartość projektów wyniosła prawie 23 miliony zł. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić kraśnicki SP ZOZ bez termomodernizacji budynków szpitalnych, tomografu komputerowego, nowoczesnego sprzętu medycznego czy też wyremontowanej i doposażonej Powiatowej Przychodni Specjalistycznej.

Za tymi osiągnięciami stoi ciężka praca wielu osób, głównie pracowników administracyjnych ZOZ: dyrekcji, działu zamówień publicznych i działu technicznego. To ich dobre pomysły oraz wytrwałość w dochodzeniu do postawionych sobie celów zdecydowały o dzisiejszym sukcesie. Chciałbym też mocno podkreślić zaangażowanie we wszystkie powyższe prace Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Powiat kraśnicki, jako organ założycielski kraśnickiego SP ZOZ, na realizację wymienionych wyżej projektów przeznaczył 4,75 miliona zł jako tzw. wkład własny.

 

• Pierwsze, pozyskane niemal 10 lat temu, środki z Unii przeznaczyliście m.in. na komputeryzację szpitala. A kolejne?

– Swoją „przygodę” ze środkami unijnymi kraśnicki SP ZOZ rozpoczął już w 2004 roku. Wtedy właśnie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na realizację projektu „Komputeryzacja i zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kraśniku” otrzymaliśmy pierwsze pieniądze – 1 381 273,88 zł. Dzięki nim została przeprowadzona informatyzacja całego szpitala oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny (aparat RTG dla bloku operacyjnego).

Kolejnym świetnym posunięciem było pozyskanie w roku 2007 z Fundacji EKOFUNDUSZ środków na termomodernizację budynku głównego szpitala wraz z budową nowoczesnej, gazowej kotłowni. Na ten cel pozyskano prawie 1 mln zł.

W roku 2010 w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia (program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) nasz szpital pozyskał dofinansowanie na realizację projektu „Zwiększenie efektywności działania ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Kraśniku poprzez modernizację SOR i zakup wyposażenia medycznego”. Na ten projekt ze środków unijnych Ministerstwo Zdrowia przekazało nam 1 463 050 zł.

 

• Jednak prawdziwy „wysyp” inwestycji to ostatnie pięć lat. Jakie projekty zrealizowano w tym czasie?

– To prawda. Zawdzięczamy to uruchomionemu przez Urząd Marszałkowski w Lublinie Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO). W ramach tego programu szpital w Kraśniku uzyskał dofinansowanie na pięć dużych projektów, a kwota pozyskanych środków to aż 15 191 899,63 zł. Ze środków tych zakupiono nowoczesny, specjalistyczny sprzęt medyczny (m.in. tomograf komputerowy, cyfrowe aparaty RTG, cyfrowy mammograf), przeprowadzono termomodernizację i przebudowę budynków szpitalnych, przychodni specjalistycznej, wykonano kolejne etapy informatyzacji szpitala (wdrożono e-usługi medyczne).

W ostatnim czasie pozyskano środki na realizację projektu szpitalnego pod nazwą „Przebudowa bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kraśniku do wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia”. Projekt zostanie rozpoczęty jeszcze w bieżącym roku, a zakończony w roku 2013. W jego ramach powstaną nowe sale operacyjne w kraśnickim szpitalu, zgodne z obowiązującymi wymogami. Zakupiony zostanie także niezbędny specjalistyczny sprzęt medyczny do sal operacyjnych.

Jest to z pewnością ostatnia inwestycja ze środków unijnych w tym okresie finansowania (2007-2013). Na kolejne musimy czekać do roku 2014. Wtedy chcielibyśmy przenieść resztę oddziałów z drugiej dzielnicy Kraśnika do budynku głównego szpitala, co wiąże się z kolejnymi modernizacjami pomieszczeń. Przenosiny będą dotyczyć oddziałów: kardiologii, ginekologii i położnictwa, dziecięcego i noworodkowego.