Zbliżają się wybory do organów izby lekarskiej

MEDICUS 10/2012

Zbliżają się wybory do organów izby lekarskiej

Kontynuujemy cykl poświęcony przypomnieniu Koleżankom i Kolegom o nadchodzących wyborach do organów naszego samorządu. Wiemy, że przed nami stoi olbrzymie zadanie przeprowadzenia i uczestniczenia w wyborach o zmienionej for-mule. Wybory korespondencyjne, o których wspominałam w poprzednim wydaniu biuletynu, to z jednej strony ułatwienie dla nas lekarzy, ale jednocześnie wzmożona praca Okręgowej Komisji Wyborczej i biura izby lekarskiej. Apeluję do wszystkich członków LIL o uaktualnienie adresów zamieszkania, bowiem na podane prywatne adresy kierowana będzie ko-respondencja wyborcza wraz z kopertami zwrotnymi i kartami wyborczymi. Rejony wyborcze muszą być utworzone uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej do końca grudnia 2012 r. Ponadto warto pamiętać, że w rejonach wyborczych ukon-stytuują się komisje skrutacyjne. W związku z tym, co najmniej 2 lekarzy z danego rejonu wyborczego w wyznaczonym terminie zasiądzie obok urny wyborczej w rejonie wyborczym. Wybory korespondencyjne mają ułatwić oddanie głosu wszystkim tym, którzy dotychczas z powodu licznych obowiązków zawodowych nie mogli stawić się w miejscu przepro-wadzenia wyborów. Urny w rejonach wyborczych zaś umożliwią uczestnictwo w wyborach tym, którzy z różnych wzglę-dów nie wysłali swoich głosów. Kalendarz oraz regulamin wyborczy opublikujemy w kolejnych numerach „Medicusa”, a już teraz można zapoznać się z materiałami wyborczymi w zakładce Wybory na stronie internetowej Lubelskiej Izby Le-karskiej: www.oil.lublin.pl.

Maria Dura przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej