Umowy na recepty refundowane

MEDICUS 8-9/2012

Umowy na recepty refundowane

 

6 lipca 2012 r. NRL postanowiła zawiesić protest receptowy, związany z niekorzystnymi dla lekarzy zapisami znajdującymi się w umowach z NFZ w sprawie wystawiania recept refundowanych. Samorząd lekarski nadal czyni starania, proponując spotkania zainteresowanych stron, aby doprowadzić do dalszej korekty niekorzystnych dla lekarzy przepisów.

Ponieważ wiele koleżanek i kolegów ma problemy z odnalezieniem się w gąszczu zmieniających się przepisów, o czym świadczą kierowane do nas zapytania, przygotowałem kolejną informację, aby ułatwić poruszanie się w świecie aktualnie obowiązujących przepisów.

Najpierw przypomnienie: suwerenna decyzja o podpisaniu lub niepodpisaniu skorygowanej umowy należy do każdego lekarza.

Lekarze, którzy nie podpisali aneksów i umów przesłanych pocztą przez Lubelski OW NFZ, mogą zgłosić się osobiście lub drogą pocztową do siedziby Oddziału lub jego filii, gdzie mieli poprzednio zawartą umowę. W przypadku Lublina należy zgłosić się na ulicę Koryznową 2D, pokój 42. Zgłaszający się lekarz składa wniosek do dyrektora LOW NFZ o zawarcie umowy na wystawianie recept na leki refundowane. Do wniosku należy dołączyć załączniki według zamieszczonego wykazu. Natomiast lekarze, którzy podpisali dokumenty przesłane przez Lubelski OW NFZ, mają do 31 grudnia 2012 r. dokonać aneksowania zawartych umów na jednostronicowym druku w dwóch egzemplarzach. Wypełniony druk można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

 

Obowiązki i uprawnienia lekarza wystawiającego recepty na refundowane leki

 

Lekarz uprawniony ma prawo do wystawiania recept na leki oraz wyroby medyczne refundowane, w tym do wystawiania recept pro auctorepro familiae. W celu realizacji tych świadczeń lekarz musi przepisywać leki na przeznaczonych do tego celu drukach recept, wypełnionych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Lekarz zobowiązany jest prowadzić dokumentację pacjentów, którym przepisuje leki oraz wyroby medyczne. W przypadku utraty recept, w ciągu 7 dni należy powiadomić na piśmie oddział Funduszu.

Lekarz zobowiązany jest poddać się kontroli przeprowadzonej przez oddział Funduszu w zakresie prawidłowości wystawiania recept, zgodności wystawianych recept z uprawnieniami pacjenta, prawidłowości prowadzonej dokumentacji medycznej, zasadności wyboru leków. Po przeprowadzeniu kontroli sporządzany jest protokół. Lekarz w terminie 7 dni od otrzymania protokołu może zgłosić swoje zastrzeżenia na piśmie.

Obecnie lekarz nie będzie karany za brak ubezpieczenia pacjenta, nie będzie zwracał kwoty nienależnej refundacji, nie będzie również karany za drobne błędy na receptach. Lekarz zyskał również możliwość rozstrzygania spraw spornych z NFZ przed sądami powszechnymi.

NFZ może nałożyć karę umowną w wysokości 200 zł za nieprawidłowo wystawioną receptę oraz po 200 zł za każde z następujących, stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości: ustalenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi przepisami, nieprowadzenie dokumentacji medycznej, prowadzenie dokumentacji w sposób niezgodny z przepisami, braku niezwłocznego zgłoszenia o utracie prawa wykonywania zawodu, nieudostępnienia dokumentacji medycznej w czasie kontroli, niepowiadomienia NFZ o utracie recept. NFZ nakłada na lekarza karę w wysokości 100 zł za niepowiadomienie o zmianie danych osobowych wskazanych w umowie, w tym adresu. Wysoka jest również kara – 700 zł – z tytułu niezawarcia z oddziałem Funduszu aneksu do umowy, wskazującego nowe miejsce udzielania świadczeń. Jeżeli w czasie kolejnej kontroli lekarza, stwierdzone są te same nieprawidłowości, to wysokość kary umownej podwyższa się z 200 do 600 zł.

 

Okres obowiązywania umowy

 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Obie strony mogą ją rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, Dyrektor oddziału NFZ może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) uniemożliwienia prowadzenia czynności kontrolnych, 2) niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych. Dyrektor oddziału NFZ nie zawiera kolejnej umowy przez okres: 1) jednego roku w przypadku pierwszego rozwiązania umowy; 2) trzech lat w przypadku drugiego rozwiązania umowy. Od dnia rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia lekarz może wystawiać jedynie recepty pełnopłatne.

Istotna jest zawarta w umowach klauzula, że strony będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją umowy.

Jerzy Jakubowicz