Recepty „pro auctore” i „pro familia”

MEDICUS 04/2012

Recepty „pro auctore” i „pro familia”

Jeżeli lekarz wystawia receptę dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz dla własnego rodzeństwa, a jest zatrudniony w ZOZ, NZOZ oraz w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, to u góry przystawiamy pieczątkę tego świadczeniodawcy (jak dla innych pacjentów), a w tej placówce należy założyć kartę chorobową, jak dla każdego pacjenta z pełną dokumentacją. Lekarz ten obecnie nie wpisuje w polu „pacjent” adnotacji pro auctore lub pro familiae, bo miał obowiązek założyć pełną dokumentację medyczną.

Każdy lekarz, w tym także nie posiadający zatrudnienia, może wystawiać recepty pro auctore i pro familia według drugiej zasady. Zawiera umowę z NFZ na wystawianie recept na leki refundowane, a jego pieczątka jako świadczeniodawcy musi zawierać: imię i nazwisko, adres i numer telefonu, dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie z NFZ, na który się składają
dwie cyfry o wartości „98”, dwie następne cyfry będące identyfikatorem OW NFZ(dla naszego województwa – „03”) oraz pięć pozostałych cyfr będących numerem ustalonym przez NFZ. W tych przypadkach lekarz również musi prowadzić, ale skróconą, dokumentację chorobową, założoną w domu.

Lekarz, lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywanie zawodu, może zawrzeć z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania refundowanych recept pro auctore , pro familia.

Dokumentami niezbędnymi do zawarcia umowy z NFZ są:

• kserokopia prawa wykonywania zawodu (kserokopia tych stron prawa, na których zostały dokonane wpisy), poświadczona własnoręcznie za zgodność z oryginałem,

• wniosek o zawarcie umowy, upoważniającej do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, który można pobrać ze strony internetowej Lubelskiego OW NFZ: http://www.nfz-lublin.pl/recepty/wniosek.html.

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu należy złożyć w: kancelarii Lubelskiego OW NFZ, ul. Szkolna 16, pokój nr 19, Wydziale Gospodarki Lekami, ul. Koryznowej 2D, pokój nr 42 a, delegaturach (poniedziałku do piątku w godzinach między 8-16): Biała Podlaska, ul. Warszawska 12c; Chełm, ul. Ceramiczna 1; Zamość, ul. Partyzantów 3.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 531-05-09, 81 531-05-70 lub 81 531-05-95.

Recept pro auctore i pro familia lekarz nie może wystawiać na blankietach receptowych w szpitalach, bo są one przeznaczone wyłącznie dla chorych hospitalizowanych. Każda recepta musi mieć swoją dokumentację w historii choroby.

Jerzy Jakubowicz