Niekończąca się historia receptowa

MEDICUS 04/2012

Niekończąca się historia receptowa

Niekończący się serial funduje nam Ministerstwo Zdrowia w sprawie recept, ogłaszając ciągłe zmiany w przepisach, w dodatku z dnia na dzień. Po co ten pośpiech w ogłaszaniu kolejnych zmian pozostaje słodką (a może gorzką) tajemnicą resortu.

8 marca 2012 r. (raczej wątpliwy prezent na Święto Kobiet) ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept, które weszło w życie z dniem 10 marca 2012 r. Moja praktyczna rada dla koleżanek i kolegów jest następująca: Warto zrobić z „Medicusa” nr 1-3/2012 odbitki ksero ze stron 2-5 oraz strony 22 i dołączyć do nich artykuły o receptach z bieżącego numeru. Być może w przyszłości napiszę jednolity tekst, bo oczywiste jest, że przebijanie się samemu przez dżunglę przepisów prawnych jest bardzo uciążliwe, łatwo też o pomyłkę.

Podstawowa uwaga – większość dotychczasowych przepisów pozostaje bez zmian. Podam te nowe oraz niektóre z dotychczasowych, które są szczególnie ważne lub łatwo w nich o pomyłkę.

Wieku w przypadku pacjenta do lat 18 nie wpisujemy, chyba że nie można go ustalić na podstawie numeru PESEL znajdującego się na recepcie.

Wpisujemy numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość w przypadku cudzoziemca, nie będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – numer tej karty.

Odpłatność leku. Jeżeli lek występuje w wykazie leków refundowanych w jednej odpłatności, to lekarz nie wpisuje tej odpłatności. Jeżeli lek występuje w wykazie leków refundowanych w więcej niż jedna odpłatność, to lekarz wpisuje symbol „P” w przypadku przepisywania tego leku za najniższą odpłatnością. Uwaga! Symbol „P” to nie jest dawne określenie choroby przewlekłej, a obecnie wpisujemy go w poziomie odpłatności. Kolejny punkt przepisów mówi, że lekarz może (czyli nie musi) określać odpłatności w następujący sposób: „B” lub
równoważne (bezpłatnie), „R” lub równoważne (ryczałt), 30%, 50%, 100%.

Lekarz może wystawić na środki antykoncepcyjne do 6 recept, na następujące po sobie okresy stosowania, nie przekraczające łącznie 6- miesięcznego stosowania.

Druki recept lub zakresy liczb są wykorzystywane wyłącznie przez osoby uprawnione, którym te druki lub zakresy liczb zostały przydzielone przez Oddział Wojewódzki Funduszu lub świadczeniodawcę. Zakresy liczb, będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, mogą być wykorzystane tylko raz. Jeżeli na recepcie lekarz nie wpisał ilości leku, to aptekarz przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazie leków refundowanych.

Kontrola wystawiania recept na leki obejmuje badanie: 1) zgodności danych zamieszczonych na recepcie z prowadzoną przez lekarza dokumentacją medyczną; 2) prawidłowości wystawienia recepty oraz zgodności jej wystawienia z przepisami prawa.

Dotychczasowe druki recept mogą być stosowane do dnia 31 grudnia 2012 r., czyli okres ich ważności wydłużono o 6 miesięcy.

Jerzy Jakubowicz