Ubezpieczenia OC lekarzy 2012

MEDICUS 1-3/2012

Ubezpieczenia OC lekarzy 2012

Informujemy, że zostało podpisane porozumienie między Lubelską Izbą Lekarską a PZU S.A. Porozumienie zawiera ofertę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej kierowanej do członków LIL oraz określa zasady zawierania ubezpieczeń przez lekarzy.

 

I.   Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w dowolnej formie praktyki indywidualnej/zbiorowej:

rozporządzenie ministra finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (DzU nr 293 poz. 1729 z 30.12.2011).

Suma gwarancyjna wynosi 75.000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia i 350.000 EUR na wszystkie zdarzenia. Składki określone poniżej zróżnicowane zostały ze względu na zaliczenie lekarza do grupy ryzyka w zależności od wykonywanej specjalizacji.

 

Grupa ryzyka

 

Składki w złotych
za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

 

I

 

152

 

II

 

303

 

III

 

707

 

 

 

II. Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawód lekarza lub lekarza dentysty:

ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uchwalone uchwałą UZ/420/2011 z dnia 27.12.2011r. Zarządu PZU SA.

Składki za ubezpieczenia lekarzy nie wykonujących zabiegów chirurgii plastycznej i innych zabiegów wykonywanych w celach kosmetycznych:

 

Suma gwarancyjna
w zł

 

Składki w złotych
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011
dla klasy ryzyka

 

 

I

 

II

 

III

 

50 000

 

45

 

93

 

192

 

100 000

 

60

 

120

 

252

 

200 000

 

87

 

177

 

370

 

300 000

 

103

 

209

 

436

 

400 000

 

117

 

236

 

493

 

500 000

 

130

 

263

 

548

 

600 000

 

139

 

282

 

588

 

800 000

 

157

 

321

 

668

 

1 000.000

 

178

 

359

 

749

 

 

 

Składki za ubezpieczenia lekarzy wykonujących zabiegi chirurgii plastycznej i inne wykonywane w celach kosmetycznych zwiększa się o 100%.

 

III.                                          Grupy ryzyka

1.  Specjalizacje w III grupie ryzyka:

anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, kardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, chirurgia plastyczna, chirurgia szczękowo-twarzowa, chirurgia stomatologiczna, położnictwo i ginekologia, ginekologia onkologiczna, urologia, urologia dziecięca, medycyna ratunkowa, neonatologia.

 

2. Specjalizacje w II grupie ryzyka:

medycyna sportowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją.

 

3. Specjalizacje w I grupie ryzyka:

specjalizacje nie wymienione w gr. II (pkt 2) i w gr. III (pkt 1)

a)  W przypadku lekarzy zaszeregowanych do I grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagające uzyskania od pacjenta lub uprawnionej osoby zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej, nalicza się składkę przewidzianą dla grupy II.

b)  W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli lekarz ma dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynależności do grupy decyduje ta specjalizacja, która jest w grupie o najwyższej składce.

c)  W przypadku braku specjalizacji, składkę ustala się według I grupy ryzyka z zastrzeżeniem pkt d).

d)  W przypadku posiadania specjalizacji, a wykonywania w praktyce innej specjalizacji (w trakcie specjalizowania się), o przynależności do odpowiedniej grupy decyduje specjalizacja faktycznie wykonywana.

e)  W przypadku, gdy lekarz chce ubezpieczyć się wyłącznie na wypadek udzielania niezbędnej pierwszej pomocy w nagłych wypadkach nie mają zastosowania postanowienia dotyczące specjalizacji – może wybrać z oferty ubezpieczenia dobrowolnego dowolną sumę gwarancyjną przy najniższej grupie ryzyka.

f)  Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe wskutek stosowanej w celach estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych ustala się dodatkową składkę stanowiącą 100% składki określonej w powyższej tabeli (dotyczy ubezpieczenia dobrowolnego).

 

IV.      Zawarcie umowy ubezpieczenia

1.  Umowa ubezpieczenia zawierana jest wyłącznie na podstawie poprawnie opisanego przelewu.

2.  Poprawny opis przelewu można sporządzić wyłącznie przy użyciu aplikacji na stronie LIL w zakładce ubezpieczeń.

3.  Umowa jest zawierana na okres od dnia zaksięgowania składki na rachunku bankowym PZU S.A. lub na okres późniejszy.

4.  Składki za ubezpieczenia OC lekarzy w roku 2012 należy wpłacać na r-k bankowy PZU SA Oddział w Lublinie, ul. Wallenroda 2F, 20-601 Lublin, stworzony wyłącznie dla obsługi ubezpieczeń członków LIL:

 

97 1240 2092 9333 0000 8638 2144

 

5.  Prosimy nie zlecać przelewów w formie zbiorowej. Obowiązuje zasada: 1 lekarz – 1 rodzaj ubezpieczenia – 1 przelew.

 

Pozostałe informacje publikujemy na stronie internetowej LIL.

Tadeusz Lewczuk
broker ubezpieczeniowy