Zmiany w praktykach prywatnych

MEDICUS 10/2011

Komisja ds. Wykonywania Zawodu ORL

Zmiany w praktykach prywatnych

 

Komisja ds. Wykonywania Zawodu ORL w Lublinie Zespół Praktyk Prywatnych informuje, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadziła zmiany, dotyczące praktyk lekarskich oraz określiła ich formy.

Lekarze mogą prowadzić działalność leczniczą w formie:

   indywidualnej praktyki lekarskiej

   indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania

   indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej

   indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania

   indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

   indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie leczniczego przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą na rok 2011 wynosi 69 zł i 35 zł za zmianę danych objętych wpisem.

Wysokość opłat nie zależy od formy rejestrowanej praktyki (indywidualna, specjalistyczna, grupowa). Opłacie podlega każda zmiana danych objętych wpisem, a nie, jak do tej pory, tylko zmiana adresu praktyki.

Lekarze prowadzący, praktykę lekarską wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, są obowiązani zawrzeć umowę ubezpieczenia OC, a dokument ubezpieczenia (polisę) przekazać w terminie 7 dni od zawarcia umowy do Izby.

Ustawa wprowadziła obowiązek sporządzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej. Regulamin powinien zawierać informacje:

   nazwisko i imię lekarza

   cele i zadania działalności leczniczej

   rodzaj działalności leczniczej

   zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

   miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

   wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określonej w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

   wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

   organizacja prowadzenia praktyki.

 

Aktualnie czekamy na rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych, objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru.

Przypominamy o zgłaszaniu do Izby wszelkich zmian danych dotyczących lekarza i jego statusu zawodowego.

 

 Komisja przypomina, że szczegółowe informacje dotyczące zasad rejestracji praktyk lekarskich zostały opublikowane w numerze 8/2011 „Gazety Lekarskiej” w artykule „Nowa praktyka”.